תגמולים חודשיים להורים שכולים


הורים שכולים זכאים לתגמול חודשי קבוע.
בפיגועי איבה שאירעו מ-1.1.08, לא יילקחו בחשבון הכנסת זוג הורים וכן הכנסה של הורה יחיד.
  • לזוג הורים ישולם תגמול בשיעור של 134.2% ממשכורתו של עובד מדינה בדרגה 19 בדירוג המנהלי.
  • להורה יחיד ישולם תגמול בשיעור של 80% מהתגמול המשולם לזוג הורים. סכומי התגמול משתנים לפי השינויים במשכורות של עובדי המדינה, או לאחר שמתברר, בבדיקה תקופתית הנערכת אחת ל-6 חודשים, כי סכום התגמולים נשחק לעומת השכר הממוצע של עובדים בשירות הציבורי-קהילתי.
  • בעבור כל קטין (אח או אחות של הנספה) משולמת תוספת 10% מן התגמול המשולם לזוג הורים (גם אם יש הורה אחד) עד גיל 21 שנה. החל ביום 1.2.1996 משולמת התוספת בעד אח או אחות של הנספה הסמוכים על שולחן ההורה השכול, כמפורט להלן:
  • בעד אח אחד או אחות אחת – 20% מהתגמול המשולם לזוג הורים עד שימלאו להם 21 שנים.
  • בעד כל אח או אחות נוספים – 11% מהתגמול המשולם לזוג הורים עד שימלאו להם 21 שנים.

תגמול מחוסר פרנסה 

הורים שכולים אשר הכנסותיהם מכל מקור שהוא למעט קצבת זקנה, קצבת שארים עד גובה קצבת זקנה, קצבת ילדים, תשלומים תקופתיים המתקבלים כפיצוי על נזקי בריאות שנגרמו מחמת רדיפות הנאצים, קצבת נכות כללית על פי חוק הביטוח הלאומי, קצבת נכות המשתלמת על פי חוק הנכים (מלבד תשלומים מיוחדים) וקצבה המשתלמת על פי חוק משפחות החיילים, אינן עולות על 500 ₪ לחודש לזוג ו-400 ₪ לחודש להורה בודד – יהיו זכאים לתוספת לתגמול החודשי.

 

תגמול להורה שכול הנשוי לבן זוג שאינו שכול

הורה שכול הנשוי לבן זוג שאינו שכול, ישולם לו תגמול בשיעור המשולם לשני הורים שכולים, כל עוד הוא נשוי.
לא ישולמו הטבות בעד בן סוג שאינו שכול.

יחד עם זאת התגמול שישולם לו יהיה בשיעור המשתלם לזוג הורים שכולים. אם הורה שכול שנפטר היה נשוי לפחות 3 שנים לפני פטירתו לבן זוג שאינו שכול, יהיה בן הזוג (כל עוד לא נישא מחדש) זכאי לתגמול בשיעור ההפרש שבין הכנסתו לבין התגמול המשתלם ליחיד.
אם הכנסתו (מכל מקור שהוא) מגיעה לגובה התגמול המשולם ליחיד או עולה עליו, לא ישולם לבן הזוג כאמור כל תגמול.

תגמול להורים שכולים שנפרדו

המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלם לכל אחד מההורים השכולים שנפרדו תגמול המגיע ליחיד (80% מן התגמול המשולם לזוג הורים).

תגמול לבן זוגו של הורה שכול שנפטר

הורה שכול שנפטר – ישולם לבן זוגו, במשך 3 חודשים, החל בחודש שלאחר החודש שבו אירעה הפטירה, בנוסף לתגמול המשתלם לו, התגמול ששולם לנפטר ערב פטירתו.

מענק לידה למשפחות שכולות

משפחה שכולה שנולד לה ילד/ה לאחר האירוע, זכאית לתשלום מענק לידה עם הולדת הילד.

לקבלת המענק יש לפנות עם תעודת לידה ותעודת זהות של ההורה לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.