דיור


 

סיוע בדיור ניתן כעזרה חלקית וחד פעמית וכתוספת לסיוע הניתן על ידי משרד הבינוי והשיכון, מקורות עצמאיים או כל גורם אחר. הנכה מתבקש לפנות למחלקת השיקום בסניף הסמוך למקום המגורים לבדיקת זכאותו וטרם רכישת הנכס.

 סיוע בדיור לבעלי דרגות נכות עד 100%

מענק לרכישת דירה ראשונה או להחלפת דירה יינתן על פי סוג הפגימה, דרגת הנכות ומצב הדיור (מחוסר דירה או מחליף דירה). הסיוע הוא חד פעמי.

סכום מענקי דיור לנכים:

מחוסר דיור – הרוכש דירה ראשונה בקומה נמוכה (עד קומה ב עם מעלית)

נכות של 35%-49%

פגוע גפיים תחתונות

עד 25,700 ש"ח

נכות של 50%-89%

פגוע גפיים תחתונות

עד 77,100 ש"ח

נכות של 50%-89%

בכל סוגי הפגימות

עד 51,400 ש"ח

נכות של 90%-100%

בכל סוגי הפגימות

עד 94,500 ש"ח

החלפת דיור – נכה המתגורר בדירה בקומה גבוהה טרם נכותו ומחליף דירה לקומה נמוכה (עד קומה ב עם מעלית)

נכות מ-35% ומעלה

פגוע גפיים תחתונות

עד 51,400

מכות מ-60% ומעלה

פגוע לב או ריאות

עד 51,400

נכות של 90% -100%

בכל סוגי הפגימות

עד 51,400

הלוואות לסיוע בדיור

נכים בדרגת נכות 20% ויותר עשויים להיות זכאים להלוואה למטרת סיוע בדיור למימוש אחד הצרכים האלהם: רכישת דירה ראשונה (ל"מחוסרי דיור"), החלפת דירה, סיוע לכיסוי חלקי או מלא של משכנתא בתנאים מעיקים וכן לשיפוצים. כמו כן קיימת זכאות להלוואה ל"סידור ראשון" למטרת התארגנות ראשונית בדירה.

גובה ההלוואה נקבע לפי מטרת ההלוואה ודרגת הנכות, סכום ההוצאה בפועל ובהתאם לסכומים הנקבעים על ידי משרד הביטחון.

שיעורי הלוואות לדיור ו/או לסידור ראשוני ושיכון

דרגת הנכות

שיעור ההלוואה לרכישת דירה (להחלפה – מחצית הסכום)

שיעור הסיוע ל"סידור ראשון" בש"ח

סך הכול לרכישה

20%-29%

41,800 (20,900- להחלפת דירה)

6,200

48,000

30%-39%

66,700 (33,350 – להחלפת דירה)

6,200

72,900

30%-34% *

(רגליים בלבד)

91,700* (45,850* - להחלפת דירה)

6,200

97,900

40%-49%

125,500 (62,750 – להחלפת דירה)

13,400

138,900

50%-69%

185,400 (92,700 – להחלפת דירה)

16,500

201,900

70%-99%

207,500 (103,750 – להחלפת דירה)

20,000

227,500

100%

270,20 (135,100 – להחלפת דירה)

28,800 (לרבות לנכים 100%+ מיוחדת)

299,000

48,000

שיפוצים

 

 

*נכים פגועי רגליים שדרגת נכותם כמפורט לעיל, שרכשו/ החליפו דירה בקומה נמוכה לאחר 1.1.2002 על פי המועד הנקוב בחוזה הרכישה.

שכר דירה בשכירות פרטית

סיוע במימון שכר דירה הוא פתרון ביניים המוגבל בזמן ונועד לאפשר לזכאי שנכותו אינה פחותה מ-50% שהות למציאת פתרון קבע לדיור. תקופת הסיוע ושיעור הסיוע נקבעים על פי הקריטריונים המפורטים בהוראות אגף השיקום של משרד הביטחון.

לבדיקת הזכאות ולהגשת בקשה יש לפנות למחלקת השיקום בסניף הסמוך למקום המגורים.

התאמת דירה למגבלותיו של הנכה מטעמים רפואיים

נכה הזקוק להתאמת הדירה שבבעלותו למגבלות הנכות המוכרת מפגיעת איבה זכאי למענק חד פעמי בהתאם לגובה נכותו ולצרכיו (עד לסכום מרבי של 23,500 ₪).
סיוע יינתן בהתאם לחוות דעת רופא המוסד לביטוח לאומי המאשר ומפרט את ההתאמות הדרושות לביצוע בדירה.


פטורים והנחות מרשויות אחרות בעת רכישת דירה

למימוש זכאות זו יש לפנות למחלקת נפגעי פעולות איבה בסניף הסמוך למקום המגורים לקבלת אישור והפניה למשרדים המתאימים.

 הנחה במס רכישה על דירת מגורים

נכה שדרגת נכותו 19% ויותר לצמיתות, ישלם מס רכישה על דירה למגורים בשיעור של 0.5% בלבד משווייה.
הקלה זו ניתנת פעמיים בלבד, לנכה ולבן/בת זוגו.

פטור מוגבל מאגרת רישום משכנתא בלשכת רישום מקרקעין

ניתן לנכה שדרגת נכותו 20% ומעלה (או למעלה מ-10% שהוכר עד 1.1.96) ובן/ בת זוגו.

פטור מתשלום דמי הסכמה להעברת מקרקעין

ניתן לנכה שדרגת נכותו 50% לצמיתות ויותר, המחזיק בדירה בתנאי חכירה ממינהל מקרקעי ישראל ומתגורר בה דרך קבע.

הנחה בארנונה

נכים  בדרגת נכות 10% ויותר (לרבות נכים בדרגת נכות 10% עד 19% שקיבלו מענק חד פעמי (זכאים להנחה במסים העירוניים (ארנונה).

את גובה ההנחה קובעות הרשויות המקומיות לפי צפיפות הדיור.
ההנחה תינתן על פי רשימת זכאים שהמוסד לביטוח לאומי מעביר לרשויות המקומיות אחת לשנה. (עד שתוסדר ההנחה באמצעות רשימת הזכאים, ניתן לקבל אישור חד פעמי בסניף הסמוך למקום המגורים).
מי שדרגת נכותו 100% מיוחדת זכאי להחזר נוסף של 40% על תשלומי הארנונה ששילם לאחר ההנחה (רק עבור שנת המס השוטפת).
לקבלת ההחזר יש לפנות לאגף נפגעי איבה במשרד הראשי, וייצמן 13 ירושלים, בצירוף אישור על התשלום (לאחר ההנחה).
 

סיוע בדיור לנכים קשים בדרגת נכות 100% מיוחדת

 למימוש ההטבות יש לפנות למחלקת השיקום בסניף הסמוך למקום המגורים.

מענק לרכישת דירה

נכים בדרגת נכות 100% מיוחדת בסוגי הפגיעה האלה:פרפלגיה, קטועי שתי רגליים או שתי ידיים, עיוורון, כוויות ופגיעות ראש, שהם מחוסרי דיור או מתגוררים בדירות שאינן מתאימות למגבלותיהם, זכאים למענק חד פעמי לרכישת דירה או לבניית בית.
לבירור הזכאות ותהליך הרכישה יש לפנות למחלקת השיקום, וזאת עוד בטרם נעשתה כל התחייבות בנושא.

החזר דמי חכירה

נכים בדרגת נכות 100% מיוחדת המחזיקים בדירה בתנאי חכירה ממינהל מקרקעי ישראל. זכאים להחזר דמי החכירה במלואם. ההחזר יינתן עבור שנת התקציב השוטפת. (לא יינתן החזר עבור שנים קודמות).

החזר דמי היוון

נכים בדרגת נכות 100%+ מיוחדת, שהם משותקים או קטועי שתי רגליים, זכאים להחזר מלא של דמי ההיוון למינהל מקרקעי ישראל עבור המגרש שעליו הוקם ביתם.

התקנת שער חשמלי

נכים בדרגת נכות 100% מיוחדת עם סוגי הפגיעה פרפלגיה או קטועי שתי רגליים, שאין להם דירה ואשר בונים בית או רוכשים לראשונה בית צמוד קרקע, זכאים להשתתפות לד פעמית בהתקנת שער חשמלי לביתם.
גובה המענק – 75% מהעלות (אך לא יותר מ-5,000 ₪). מותנה בהצגת חשבונית מס וקבלה מקוריות.

מענק אחזקת בית 

נכים בדרגת נכות 100% מיוחדת בסוגי הפגיעה:פרפלגיה, קטועי שתי רגליים או שתי ידיים, עיוורון, כוויות ופגיעת ראש המתגוררים שנתיים ויותר בדירה/בבית בבעלותם או בשכירות, זכאים למענק שנתי לאחזקת בית. 
המענק משולם לאחר שנתיים מיום הכניסה לדירה בתגמול חודש יולי. גובה המענק תלוי בסוג הפגיעה ובסוג הדירה.

 

הטבות בנושאים ביתיים

מענק שנתי לרכישת ציוד ביתי

החל מינואר 1998, נכים בדרגת נכות 20% ויותר זכאים לקבלת מענק שנתי (במקום מס קנייה) לרכישת ציוד ביתי, שישולם אוטומטית יחד עם תגמול חודש מרס מדי שנה. סכום המענק 587 ₪.לנכים פגועי יד או רגל בדרגת נכות 80% ויותר סכום המענק 847 ₪.

חימום

נכים בדרגת נכות 50% לפחות, בסוגי פגיעות כמפורט להלן ולפי דרגת נכותם, זכאים למענק שנתי לחימום דירתם. הזכאות נקבעת בחלקה בהתאם למקום המגורים (אזורים קרים) ובחלקה בהתאם לדרגת הנכות ולסוג הפגיעה.

התנאים המזכים במענק חימום שנתי:

 1. דרגת נכות 100% מיוחדת בכל סוגי הפגיעה.
 2. פגועי יד ורגל בדרגת נכות 50% לפחות על כל איבר בנפרד, בגין אובדן תפקוד מוחלט על סעיף אחד (ולא צירוף מספר הפגיעות באותו איבר).
 3. דרגת נכות 80% עד 99% על עמוד שדרה, גב או כוויות.
 4. דרגת נכות כוללת 50% ויותר על לב.
 5. דרגת נכות מוכרת 50% ויותר בגין אפילפסיה או המיפלגיה.
 6. קוודרופלגיה 1005 ומעלה.

נכים המתגוררים באזורי ירושלים והגליל, אשר דרגת נכותם כמפורט בסעיפים 1,2,4,ו-6 לעיל, זכאים לתוספת תשלום.

סכומי המענק – 808 ₪ עד 2,127 ₪ בהתאם לדרגת הנכות ולמקום המגורים.

שים לב!

נכה כרוני המאושפז באחד מבתי החולים או במוסד טיפולי אחר אינו זכאי למענק חימום.

מענק קירור

נכים שדרגת נכותם כמפורט להלן, זכאים למענק שנתי לקירור דירתם:

 1. נכים בדרגת נכות 50% עד 100% בכל סוגי הפגיעה המתגוררים באזורים חמים (לפי הגדרת השירות המטאורולוגי).
 2. נכה בעל דרגת נכות 100% בגין אי ספיקת כליות כרונית (ללא תלות באזור מגורים).
 3. פגועי כוויות בדרגת נכות 30% או יותר (ללא תלות באזור מגורים).
 4. דרגת נכות 100%+ מיוחדת ללא תלות באזור המגורים (למעט קוודרופלגיה).
 5. פגועי יד ורגל בדרגת נכות 50% לפחות על כל איבר בנפרד בגין אובדן תפקוד מוחלט על סעיף אחד ולא צירוף מספר הפגיעות באותו איבר (ללא תלות באזור המגורים).
 6. נכה עם סוג הפגיעה קוודרופלגיה בדרגת נכות 100% מיוחדת.
 7. נכה הזכאי למימון מזגן מסיבות רפואיות.

תקופת הזכאות למענק קירור היא מ- 15 במאי עד 15 בספטמבר. המענק משולם מדי שנה עם תגמול חודש מאי. סכומי המענק – 439 ₪ עד 1,141 ₪ בהתאם לדרגת הנכות ולמקום המגורים.

מענק לאחזקת מעלית

נכים עם סוגי הפגיעה פרפלגיה בדרגת נכות 80% או יותר או המיפלגיה בדרגת נכות 60% או יותר המתגוררים בבית עם מעלית, זכאים למענק שנתי לאחזקת מעלית. המענק משולם עם תגמול חודש מאי.

 השתתפות בביטוח שנתי למעלית – לנכים בכיסא גלגלים

נכים בדרגת 100% מיוחדת, בסוגי הפגיעה פרפלגיה וקוודרופלגיה המרותקים לכיסא גלגלים ונאלצים להתקין בביתם מעלית  (או קנו בית שקיימת בו מעלית)  - השתתפות בשיעור 75% מעלות הביטוח השנתי למעלית (אך לא יותר מ- 5,000 ₪ בשנה).

התקנת המעלית תיעשה בתיאום עם פקיד השיקום בסניף הסמוך למקום המגורים.

למימוש ההטבה יש לפנות למחלקת השיקום ולהציג חשבונית מס וקבלה.

השתתפות ברכישת מכשירי חשמל ביתיים

נכה בדרגת נכות 10% עד 19% המקבל תגמול חודשי זכאי באופן חד פעמי להשתתפות ברכישת ארבעה מכשירי חשמל ביתיים:מקרר, טלוויזיה, מכונת כביסה ותנור בישול ואפייה, וזאת בתנאים האלה:

 • הוא לא היה נשוי (היה רווק, גרוש או אלמן) ביום שנקבעה נכותו.
 • התחתן לראשונה לאחר 1.4.1987 או שהוא הורה יחיד לילד עד גיל 21 המתגורר עמו דרך קבע.

בקשות לקבלת ההחזר יש להגיש בתוך שנה מיום רכישת המוצר, בצירוף חשבונית מס וקבלה מקורית, צילום תעודת זהות המעידה על המצב המשפחתי ותצהיר על כך שהילד מתגורר עמו דרך קבע.

סכומי המענק: מקרר- 1,341 ₪, מכונת כביסה – 740 ₪ , טלוויזיה -856 ₪ , תנור בישול – 912 ₪.