הטבות כספיות לנכים מפעולות איבה


מענק הבראה שנתי

הזכאות למענק הבראה שנתי נקבעת על פי דרגת הנכות, סוג הפגיעה וקריטריונים נוספים כמפורט להלן.

הבסיס לחישוב המענק הוא שווי יום הבראה הניתן לעובדי מדינה (341 ש"ח נכון לפברואר 2011):

 • דרגת נכות 30% עד  39%- שלושה ימי הבראה.
 • דרגת נכות 40% עד 49% - חמישה ימי הבראה.
 • דרגת נכות 50% עד 99% - 11 ימי הבראה.

 

מקרים מיוחדים:

 • נכה בדרגת נכות 10% עד 49%, המתקיים מתגמול מיוחד במשך שנה רצופה לפחות זכאי לשבעה ימי הבראה.
 • דרגת נכות מוכרת 30% עד 49% ודרגת נכות כוללת 50% ויותר – שמונה ימי הבראה.
 • דרגת נכות כוללת 40% ויותר על פגיעת לב – 11 ימי הבראה.
 • נכים בדגת נכות כמפורט להלן זכאים גם למימון מלווה:
 • 100% - 11 ימי הבראה (לנכה ולאדם המלווה אותו).
 •  100% בסוגי הפגיעה: פרפלגיה המיפלגיה, קוודרופלגיה, עיוורון או פגיעה בשתי הידיים – 14 ימי הבראה.
 •  100% מיוחדת בכל סוגי הפגיעה – 14 ימי הבראה.
 •  50% לפחות על רגל ועל י, כל איבר בנפרד, בגין אובדן תפקוד מוחלט על סעיף פגיעה אחד (ולא צירוף מספר פגיעות באותו איבר) – 14 ימי הבראה.
 • נכים כמפורט להלן זכאים לשבעה ימי הבראה נוספים להם ומלווה:
 • עיוור בן 50 שנה ויותר בדרגת נכות 100% ויותר.
 •      נכים בדרגת נכות 100% מיוחדת בסוגי הפגיעה האלה: משותקים בשתי הרגליים (פרפלגיה, טריפלגיה, קוודרופלגיה), קטועי שתי רגליים, קטועי שתי ידיים וקטועי רגל אחת הפגועים ברגל שנייה.
 • שים לב!

נכה כרוני המאושפז בבית חולים או במוסד טיפולי אחר אינו זכאי למענק הבראה.

המענק משולם מדי שנה עם תגמול חודש יוני.

מענק להחזר מס הכנסה

נכים בדרגות נכות 20% עד 89% או בדגות נכות 90% עד 99% על פגיעה אחת זכאים להחזר חלקי של מס הכנסה עבור שנת השומה האחרונה.

שיעור המענק נקבע בהתאם לדרגת הנכות (202 ₪ - 1,938 ₪), והוא אינו מחייב אישור ממס הכנסה על תשלום המס.

המענק משולם מדי שנה עם תגמול חודש ינואר.

נכים שאינם עובדים אונכים בדרגת נכות עד 19% אשר קיבלו מענק חד פעמי, אינם זכאים להטבה זו.

 

מענק לימודים לילדי נכים הלומדים במוסד להשכלה גבוהה

נכה בדרגת נכות 10% או יותר (המקבל תגמול חודשי) זכאי להשתתפות במימן של לימודי ילדיו עד גיל 30 (בתנאי שהוא המפרנס היחידי או העיקרי שלהם).

למענק זכאי מי שילדיו לומדים כסטודנטים מן המניין במוסד להשכלה גבוהה לתואר ראשון או בסמינר למורים או בבית ספר טכנולוגי להנדסאים/טכנאים או בבית ספר לאחיות.

למענק זכאים גם ילדי נכה שנפטר, כל עוד בן זוגו מקבל תגמולים, ובתנאי שהילדים החלו את לימודיהם טרם פטירתו.

המענק משולם עבור שנת הלימודים השוטפת, לאחר חודש מרס בכל שנה, לתקופה של עד שלוש שנים. (אם קבלת התואר מותנית בארבע שנות לימוד, הזכאות תהיה לארבע שנים).

גובה המענק

40% משכר הלימוד ששולם בפועל (לאחר ניכוי מלגות, הנחות וכדומה), אך לא יותר מ-40% משכר הלימוד המרבי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה (3,808 ₪ נכון לנת הלימודים תשע"א).

הגשת הבקשה

את הבקשה למענק יש להגיש אל אגף השיקום במשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים, בסיום הסמסטר הראשון ללימודים (ולא לפני כן), אך לא לאחר סיום שנת התקציב, על גבי הטופס "בקשה למענק השתתפות במימון לימודים לילדי נכי פעולת איבה במוסדות על תיכוניים". בקשה שתוגש לאחר מועד זה לא תכובד.

 

שים לב!

לא יתקבלו בקשות לתשלום עבור שנים קודמות.

 

מענק לרגל נישואים או כניסה לדירה

·         נכה בדרגת נכות 10% ויותר (המקבל תגמול חודשי), שהתחתן או חי עם בן זוג ידוע בציבור, זכאי למענק נישואים, ובתנאי שלא היה נשוי (היה רווק, גרוש או אלמן) לפני שהוגדר לראשונה כנכה.

המענק הוא חד פעמי ונקבע על פי דרגת הנכות (1,690 ₪ עד 22,784 ₪ נכון לפברואר 2011).

·         נכה בדרגת נכות 100% מיוחדת זכאי למענק מיוחד עם נישואיו או עם כניסתו לראשונה לדירה (מענק לסידור ראשון). אם לא נישא אך נכנס לדיור עצמאי, יקבל 70% מהמענק עם כניסתו לדירה ואת 30% הנותרים יקבל על נישואיו.

את הבקשה שני המענקים יש להגיש למחלקת השיקום בסניף הסמוך למקום המגורים בתוך שנה מהשינוי במעמד האישי ובצירוף המסמכים המתאימים (תעודת נישואי/ הסכם משפטי לחיים משותפים, חוזה שכירת דירה ועוד).

 

השתתפות בחשבון הטלפון ובהתקנת מכשיר טלפון

נכים בדרגת נכות 10% ויותר (המקבלים תגמול חודשי) זכאים להשתתפות בחשבון הטלפון על פי המפורט בטבלה להלן:

דרגת נכות וסוג פגיעה פעימות מונה (לחודש)
10% עד 79% 25
80% עד 100% 60
פגוע גפיים או סוג פגיעה המיפלגיה בדרגת נכות 100% 150
100% מיוחדת בכל סוגי הפגיעה 250
עיוורים בדרגת נכות 100% מיוחדת 1,500

 

נוסף על כך, נכים זכאים להשתתפות בשיעור 50% מדמי השימוש בטלפון ומדמי התקנת מכשיר או העתקתו (חד פעמי).

ההשתתפות בחשבון הטלפון משולמת עם התגמול החודשי.

להחזר דמי ההתקנה יש לפנות לאגף נפגעי פעולות איבה, המשרד הראשי, וייצמן 13 ירושלים, בצירוף קבלה מקורית מהחברה המתקינה.

פטור מאגרת טלוויזיה

נכים בדרגת נכות 20% ויותר (או 10%-19% המקבלים תגמול חודשי) זכאים לפטור מאגרת טלוויזיה. הפטור ייקבע על פי רשימת זכאים שהמוסד לביטוח לאומי מעביר לרשות השידור אחת לשנה. (בתקופה שבה נקבעה נכות זמנית, ניתן לקבל החזר חד פעמי בסניף הסמוך למקום המגורים עם הצגת קבלה מקורית).

השתתפות בתשלום ביטוח בריאות ממלכתי

נכים בדרגת נכות 100% מיוחדת, שעובדים או מקבלים פנסיה ולא מקבלים קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי, זכאים להשתתפות בגובה 75% מדמי ביטוח בריאות ממלכתי.

למימוש ההטבה יש לפנות מדי שנה לאגף השיקום במשרד הראשי, רח' וייצמן 13 ירושלים, בצירוף תלוש שכר/פנסיה של חודש אפריל באותה שנה.

הנחה בדמי נסיעה ברכבת

נכים בדרגת נכות 20% ויותר (או 10%-19% המקבלים תגמול חודשי) זכאים ל-10% הנחה מדמי נסיעה ברכבת. ההנחה תינתן בקופת הרכבת עם הצגת תעודת נכה ותעודת זהות.

מימון הוצאות מעון/צהרון/פנימייה לילדי נכה פגוע נפש/ראש

 • סיוע למימון מעון או צהרון ניתן לנכה בדרגת נכות 10% ויותר הורה לילד המקבל תגמול, הסובל מפגיעת ראש או נפש, ויש המלצה מקצועית שיש צורך בהוצאת ילד למעון או לצהרון. הסיוע מיועד לילדים עד גיל 6 או עד ביום גן חובה בגובה ההוצאה בפועל ועד ל-2,500 ₪ לכל היותר, בניכוי השתתפות עצמית של 300 ₪ לבית אב.
 • סיוע למימון פנימייה ניתן לנכה פגוע נפש או פגוע ראש הורה לילד המתקיים מתגמול מיוחד או מתגמול נצרך, ויש חוות דעת מקצועית הממליצה על הוצאת הילד מהבית לפנימייה בגין מצבו של הנכה.

לבדיקת זכאות לסיוע זה יש לפנות לעובד השיקום המטפל בסניף למקום המגורים.

השתתפות בהוצאות קייטנה וצהרון לילדי נכים

סיוע זה ניתן לנכים בדרגת נכות 30% ומעלה בגין פוסט טראומה. לקבלת הסיוע יש לפנת לעובד השיקום המטפל בסניף המגורים, בצירוף חוות דעת מהפסיכיאטר/ הפסיכולוג המטפל, אישור הרשמה וקבלה מקורית:

 • השתתפות בהוצאות קייטנה עבור כל ילד עד כיתה יב בחופשות בית הספר. גובה ההשתתפות השנתית המרבית 1,200 ש"ח לכל ילד (נכון לפברואר 2011).
 • השתתפות בתשלום לצהרון לילדים בכיתות א-ד, כאשר יש צורך בשהיית הילדים מחוץ לבית בשל מצבו הנפשי של ההורה. גובה ההשתתפות החודשית המרבית 280 ₪ לכל ילד (נכון לפברואר 2011).

 

מענקים לנכים המתקיימים מתגמולים מיוחדים

מענק נישואים

נכים המתקיימים מתגמולים מיוחדים בלבד (נצרך, תג"מ בגובה חפ"ר) זכאים למענק של 5,000 ₪ עקב נישואי ילדיהם.

לקבלת המענק יש לפנות למחלקת השיקום בסניף הקרוב למקום המגורים, בתוך שנה מיום הנישואים, בצירוף אישור נישואים.

מענק בר מצווה

נכים המתקיימים מתגמולים מיוחדים בלבד (נצרך, תג"מ) זכאים למענק בר/בת מצווה של 3,000 ₪ לילדיהם, שישולם אוטומטית באמצעות אגף השיקום עם הגיע ילדיהם לגיל מצווה.

מענק חג

נכים המתקיימים במשך שנה לפחות מתגמולים מיוחדים או מתגמולים למחוסרי פרנסה בלבד זכאים למענק חג של 257 ₪ פעמיים בשנה, שישולם להם אוטומטית בתגמולי מרס ואוגוסט. הזכאות נקבעת על פי הנתונים בחודש תשלום ההטבה.

טיפולי שיניים לנכים המתקיימים מתגמולים מיוחדים

נכים המתקיימים מתגמולים מיוחדים בלבד (נצרך, תג"מ) עשויים להיות זכאים להשתתפות בטיפולי שיניים בגובה 50% מכל הוצאה שמעל 500 ₪ השתתפות עצמית ועד לתקרה של 250,000 ₪. הזכאות תיבחן אחת לחמש שנים ובהתאם להצגת תכנית טיפול שתיבדק על ידי מומחה, שיבדוק את עלותה ואת סבירותה. נכה המתקיים מתג"מ למתבגר זכאי לסיוע חריג בטיפולי שיניים עד תקרה של 5,000 ₪, אך לא יותר מ- 50% מההוצאה בפועל.

לבדיקת הזכאות יש לפנות למחלקת השיקום בסניף הסמוך למקום המגורים.