גיבוש קריירה תעסוקתית


 סיוע בשיקום מקצועי ותעסוקתי

נכה בדרגת נכות 20% ויותר (או 10%-19% לפני 1.1.96 המקבל תגמול חודשי), שאין לו מקצוע, או זקוק להסבה מקצועית עקב נכותו, או שהפסיד מקום עבודה עקב פציעה או נכות – זכאי לקבל סיוע לשיקומו, וזאת באחד משני המסלולים האלה:

  1. הכשרה מקצועית והשכלה גבוהה.
  2. שיקום כלכלי בעסק עצמאי.

פקיד השיקום יסייע לפונים במתן מידע על זכויותיהם ובבחירת מסלול השיקום. תכנית השיקום תעובד ותמומש על בסיס כישוריו של הזכאי, יכולתיו ושאיפותיו ועל פי האפשרויות הקיימות בשוק העבודה.

 

שים לב!

לא יאושר מימון לנרשמים לתכנית לימודים במוסדות שאינם מוכרים ושאינם נמצאים בפיקוח ממשלתי או ציבורי.

הזאות ניתנת לשנה אחת בלבד. יש לחזור ולהגיש את הבקשה מדי שנה בצירוף אישורים על הישגים בלימודים.

השתתפות בשכר לימוד

גובה ההשתתפות בשכר הלימוד או ההכשרה המקצועית יהיה כנהוג במוסד שבו אושרו הלימודים, אולם לא מעבר לשכר הלימוד שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה באותה שנה (9,521 ₪ נכון לשנת הלימודים תשע"א).

תקופת המימון

תקופת המימון היא בהתאם למשך הלימודים ולדרגת הנכות, כמפורט להלן:

  • דרגת נכות 19% ויותר – מימון כל התקופה המקובלת במוסד שבו הזכאי לומד המאפשרת לו לקבל תואר מקצועי או אקדמי או להתחיל לעבוד בתחום לימודיו.
  • דרגת נכות 10% עד 18% (לנכים המקבלים תגמול חודשי):
  • עד שנתיים – מימון כל התקופה המקובלת.
  • מעל שנתיים – מימון מחצית מתקופת הלימודים, אך לא פחות משנתיים.

דמי מחייה

נכה עשוי להיות זכאי לתשלום דמי מחיה בזמן הלימודים, אם הוא לומד 20 שעות שבועיות לפחות ובהתאם לתנאים המוגדרים בחוק ובתקנות.

שים לב!

התגמול הבסיסי כלול בדמי המחיה.

לימודים בחו"ל

על המבקש סיוע במימון לימודיו בחו"ל להוכיח שהתקבל ללימודים כתלמיד מן המניין במקצוע שבחר בו במוסד המוכר על ידי הרשויות בישראל. הסיוע יהיה כפוף לתנאים ולבדיקות הנערכות בנוגע לתלמידים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ.

המימון יהיה במטבע ישראלי, בסכומים הנהוגים במדינת ישראל ולתקופת הלימודים הנהוגה במוסדות לימוד מקבילים בארץ.

לא יאושרו לימודי הכנה לקבלה למוסד לימודי בחו"ל.

עזרה מיוחדת ללומדים לקראת תארים אקדמיים

נכים בדרגת נכות 20% לפחות זכאים למלגה לשנה נוספת מעל למקובל לתואר ראשון, אם לדעת חברי הוועדה יש הצדקה אובייקטיבית ללימודי שנה נוספת.

נכים בדרגת נכות 20% לפחות זכאים למלגות לתואר שני במקצוע שבו מומנו לימודי התואר הראשון שלהם לתקופה של שנתיים.

נכים קשים זכאים להשתתפות בהוצאות מיוחדות ללימודי תואר שלישי.

שיקום כלכלי בעסק עצמאי

נכה בדרגת נכות 20% או יותר המעוניין בעסק עצמאי לצורך שיקומו ואשר לא קיבל מן המוסד לביטוח לאומי מימון לימודים, זכאי לסיוע בהקמת עסק עצמאי או לביסוס עסק עצמאי קיים.

לשם כך עליו להציג לפקיד השיקום תכנית הכוללת את מטרת העסק, פירוט אמצעיו הכספיים העצמאיים ונתונים נוספים. פקיד השיקום יבדוק את כדאיות העסק ואת יכולתו של הזכאי לנהלו וייעזרו לשם כך במומחים ובאנשי מקצוע, כגון: כלכלנים ופסיכולוגים.

על העסק להיות רווחי מבחינה כלכלית (להוות מקור פרנסה) ולהתאים ליכולתו, לידיעותיו ולמגבלותיו של הזכאי וכן ליכולת המימון העצמאית שלו מעבר לאמצעים שיעמיד לרשותו המוסד לביטוח לאומי.

הסיוע הכספי מוגבל מאוד ויינתן כהלוואה שגובהה ייקבע על פי דרגת הנכות של הפונה ובהתאם לשיעורים הנקבעים על ידי משרד הביטחון.

מענק לתשלום מסים על רכישת רכב

נכה בדרגת נכות 25% עד 49%, שאינו זכאי לרכב רפואי, אשר בחר בתכנית שיקום כלכלי בעסק עצמאי או המשוקם בעבודה שכירה ואשר זקוק לרכב במסגרת תפקידו ועבודתו, זכאי למענק לתשלום מסים על רכישת הרכב.

גובה התשלום לרכב ראשון הוא עד שלושה "חידושי משק" בלבד (חידוש משק – אחת לחמש שנים או אחת לשלוש שנים, אם מדובר ברכב שהוא מונית או רכב להוראת נהיגה), בניכוי המסים החלים על הרכב הקודם לפי קביעת פקיד המכס.

ועדה מיוחדת תדון בכל בקשה ובקשה ותחליט אם להיענות לה על פי כדאיות העסק ויכולתו של הנכה לנהלו ובכפוף למגבלות התקציב המיועד למטרה זו.

שכיר המבקש לרכוש רכב לצורך שיקומו המקצועי יצרף לפנייה אישור של המעביד כי הרכב חיוני לביצוע העבודה.

הסיוע יינתן לפי ערך רכב מסחרי יציג עד 2,500 סמ"ק ורכב נוסעים יציג (פרטי) עד 1,300 סמ"ק. ועדת השיקום תקבע את שיעור המסים ואת סוג הרכב המבוקש על פי סוג העבודה, העיסוק והקריטריונים המקובלים.

שיקום חוזר

נכה בדרגת נכות 20% ויותר, אשר קיבל אמצעי שיקום מהמוסד לביטוח לאומי, ושיקומו נכשל, או שמוכר כ"נכה משוקם", היה זכאי לשיקום חוזר בתנאים האלה:

  • נכותו המוכרת הייתה גורם עיקרי בכישלון שיקומו.
  • חלה החמרה במצב נכותו.

לבדיקת זכאותו עליו לפנות לעובד השיקום בבקשה לראותו כבלתי משוקם ולאשר לו שיקום חוזר.