תגמולים


 

מענק נכות חד פעמי

נכים בדרגת נכות קבועה (לצמיתות) בשיעור של 10% עד 19%

נכה שנקבעה לו דרגת נכות קבועה (לצמיתות) בשיעור 10% עד 19% - זכאי למענק נכות חד-פעמי.

נכה שנקבעה לו דרגת נכות  הפחותה מ-10%, אינו זכאי למענק חד-פעמי.

 

שים לב!

אם הגשת ערעור לוועדה הרפואית לעררים על גובה דרגת הנכות שנקבעה לך – ישולם לך המענק רק לאחר הערעור, כאשר תיקבע דרגת נכותך מחדש.

 

סכומי מענק נכות חד פעמי

דרגת הנכות

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

18%

19%

סכום המענק

41,057

52,272

64,778

75,602

88,348

99,792

112,528

124,730

137,542

155,294

 

 

 

נכים בדרגת נכות זמנית בשיעור של 01% עד 19%

נכה שנקבעה לו דרגת נכות זמנית בשיעור 10% עד 19% - זכאי למענק נכות חד פעמי. המענק מחושב על פי גובה התגמול שמשולם לנכה בדרגת 10% - 380.16 ₪ (נכון לינואר 2011) כפול מספר חודשי הזכאות של הנכות הזמנית.

 

ניכוי מענק בגין שינוי בדרגת נכות

אם נקבעה לך דרגת נכות שאינה עולה על 19%, ושולם לך מענק חד פעמי, ובמועד מאוחר יותר (עקב החמרה במצב בריאותך הקשורה בפגיעת האיבה) הועלו אחוזי נכותך והפכת זכאי לתגמול נכות חודשי, ינוכו, בתנאים מסוימים, המענק החד פעמי או המקדמה ששולמו לך מהתגמול החודשי שתקבל על פי דרגת הנכות החדשה.

 

תגמול נכות חודשי

מי זכאי לתגמול נכות חודשי

לתגמול נכות חודשי זכאים נכים שנקבעה להם דרגת נכות 20% ויותר[1] התגמול ישולם מיום תחולת דרגת הנכות כפי שנקבע בוועדה הרפואית.

 

גובה התגמול

גובה התגמול נקבע לפי משכורתו של עובד מדינה בדרגה 17 בדירוג המנהלי ומתעדכן לפיה. התגמול מחושב יחסית לדרגת הנכות.

 

להלן גובה התגמולים בהתאם לדרגת הנכות (נכון לינואר 2011)

תגמולי נכות

דרגת נכות

10%

15%

19%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

סכום המענק

380 ש"ח

570

722

760

1140

1520

1900

2280

2661

3041

 

 

90% - 3421

100% - 3801

100% + - 5322 ₪

 

שים לב!

גובה התגמול אינו מושפע מהכנסותיך מכל מקור שהוא.

תוספת מיוחדת לנכים בדרגת נכות 100% מיוחדת

זכאים לתוספת של 40% על התגמול החודשי נכים בדרגת נכות 100% מיוחדת עם סוגי הפגיעה האלה:

פרפלגיה, קטיעת שתי רגליים או שתי ידיים, עיוורון מוחלט (בשתי עיניים), כוויות קשות (100% ומעלה), פגיעה במערכת העצבים הגורמת להפרעות חמורות בתפקוד, קטיעת רגל עם פגיעה נוספת בשתי הידיים.

 

תגמולים מיוחדים לנכים שאין להם הכנסות

 

תגמול לנכה נצרך

לתגמול נכה נצרך זכאי מי שדרגת נכותו הקבועה 50% ויותר, וועדה מיוחדת קבעה שאי אפשר לשקמו בשל נכותו המוכרת, והוא עונה על התנאים האלה:

1.      הכנסותיו אינן עולות על סכום שנקבע בחוק כ"הכנסה כדי מחיה" (117% משכר עובד מדינה בדרגה 17 בדירוג המנהלי – 3,801 ₪ בינואר 2011).

2.      הוא הוגדר כמי שאינו מסוגל להשתקם סמוך לפגיעתו, ואין סיכוי סביר שיהיה אפשר לשקמו בעתיד.

לשם כך עליו להוכיח שאין לו הכנסות מכל מקור שהוא, או שהכנסותיו אינן עולות על סכום ה"הכנסה כדי מחיה".

 

גובה התגמול (נכון לינואר 2011)

 

אחוזי הנכות

גובה התגמול לנכה נצרך ללא ילדים

גובה התגמול לנכה נצרך עם ילדים

עד 59%

7,326 ₪

8,140 ₪

100%

8,086 ₪

8,900 ₪

100% +

9,455 ₪

10,269 ₪

 

 

שים לב!

התגמול לנכה נצרך משולם במקום תגמול נכות. הזכאות לתגמול תיקבע בידי ועדה מיוחדת לתקופה ראשונה של שנה אחת לכל היותר ותיבדק מחדש לקראת סוף התקופה. בתביעה להמשך תינתן זכאות לתקופה של שלוש שנים לכל היותר. תחילת התשלום: מיום הגשת התביעה.

 

תגמול לנכה מחוסר פרנסה

נכה מובטל, שדרגת נכותו הזמנית או הקבועה היא 20% ויותר, המקבל תגמול חודשי ולא הגיע לגיל פרישה, זכאי לתשלום תגמול כמחוסר פרנסה, אם מתקיימים בו התנאים האלה:

 

1.      הכנסתו מכל מקור שהוא, חוץ מתגמולי נכות מפעולות איבה, נמוכה ממחצית ההכנסה שנקבעה החוק כ"הכנסה כדי מחיה".

2.      הוא הוכיח כי עשה כל  שביכולתו להשיג הכנסה או להגדילה

3.      הוא אינו עונה להגדרת "נכה משוקם".

4.      הוא הוכיח כי נרשם בלשכת העבודה בתוך שבוע ימים מהיותו מחוסר פרנסה, והוא ממשיך להירשם כדורש עבודה.

5.      הוא לא סירב לקבל עבודה שהוצעה לו על ידי לשכת העבודה או מחלקת השיקום, והוא מוכיח כי הוא עושה ניסיונות להשתלב בעבודה.

6.      הוא נמצא בהליך שיקומי של אבחון או הכשרה להשתלבות בעבודה.

7.      נכה שסיים לימודיו במוסד להשכלה גבוהה, ודרגת נכותו 40% לפחות, יהיה זכאי לתגמול כמחוסר פרנסה עד שישה חודשים, סמוך לסיום לימודיו.

 

שים לב!

הזכאות לתגמול מחוסר פרנסה נקבעת בידי ועדה מיוחדת. התגמול משולם במקום תגמול נכות ולתקופה מוגבלת בלבד (לא יותר משנתיים).

 

טבלת תעריפים לגמול מחוסר פרנסה

דרגת הנכות

10%-18%

19%-39%

40%-100%

הורה לילדים עד גיל 21

3,480 ₪

4,957 ₪

6,425 ₪

מי שאין לו ילדים או שילדיו בגרו (בני 21 ויותר)

2,382 ₪

3,480 ₪

4,957 ₪

 

תגמול מיוחד לנכים העונים על קריטריונים מיוחדים (תגיימ)

נכים שלא ניתן לשקמם, אשר איבדו את כושרם להשתכר ואין להם הכנסה כדי מחיה, זכאים לתגמול קיום מיוחד על פי הקריטריונים המפורטים להלן:

נכה בדרגת נכות 20%-49%, שמהם 20% פגיעת ראש או פגיעה נפשית, שאיבד את כושרו להשתכר ואין לו הכנסה כדי מחיה, נעשו ניסיונות לשקם ללא הצלחה, ויש אבחנה רפואית שאינו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי עקב נכותו המוכרת.

 

תגמול פרישה מוקדמת

נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-35%או מ-20% פגיעה בנפש/בראש, גילו מעל 50 שנה ולא הגיע לגיל פרישה, פרש כליל מעבודתו עקב נכותו המוכרת (על פי קביעת רופא תעסוקתי) ואינו עובד כלל, ומחלקת השיקום אינה סבורה כי ביכולתו לשקמו, זכאי לתגמול פרישה מוקדמת על פי גיל פרישתו. ובתנאי שהכנסותיו מגמלה או ממקורות אחרים אינן עולות על כפליים מהשכר הממוצע במשק לרווק, ובהתייחס לנשוי – שלוש פעמים השכר הממוצע במשק (8,307 ₪ נכון לינואר 2011).

 

תגמול מיוחד לנכה מתבגר

נכה שדרגת נכותו היא 50% לפחות, גילו מעל 50 שנה ולא הגיע לגיל פרישה, פרש פרישה מוקדמת ממקום עבודתו מסיבות רפואיות ואינו כשיר לעבודה כלשהי (על פי קביעת רופא תעסוקתי), אינו עובד כלל, ומחלקת השיקום אינה סבורה כי ביכולתה לשקמו, זכאי לתגמול מיוחד לנכה מתבגר על פי גיל פרישתו, ובתנאי שהכנסותיו מגמלה או ממקורות אחרים אינן עולות על כפליים מהשכר הממוצע במשק לרווק, ובהתייחס לנשוי – שלוש פעמים השכר הממוצע במשק.

 

תוספת גמול למבוגרים

תוספת לבני 55 ויותר (תוספת לנכה מתבגר)

נכה שמלאו לו 55, דרגת נכות 50% ויותר ואינו מקבל תגמול מיוחד או תגמול נצרך, זכאי לתוספת תגמול.

גובה התוספת מחושב באחוזים מהתגמול המשולם לנכה בדרגת 100% (3,801 ₪ בינואר 2011).

התוספת גדלה בהתאם לאחוזי הנכות ולגיל, כמפורט בטבלה:

תוספת תגמול מעל גיל 55

גיל

אחוזי נכות

אחוז תוספת

55-57

50% עד 100%

7%

57-59

40% עד 49%

50% עד 100%

7%

14%

59 ומעלה

40% עד 49%

50% עד 100%

14%

21%

 

תוספת לנכים שהגיעו לגיל פרישה

נכה בהגיעו לגיל 65 ונכה (אישה) בהגיעה לגיל 60, זכאים לתוספת של 10% על התגמול מגובה התגמול הבסיסי על פי אחוזי נכותם, ולא יהיו זכאים לתגמול הניתן למחוסר פרנסה.

מגיל זה לא תדון עוד הוועדה בתביעות לתגמול מחוסר פרנסה. אם שולם להם ערב הגיעם לגיל 60/65 תגמול מחוסר פרנסה, יהיו זכאים להמשך קבלת התגמול.

 

תוספת לנכים שהגיעו לגיל פרישה

נכה שהגיע לגיל פרישה מעבודה ואינו מקבל תגמול לנכה נצרך, זכאי לתוספת של 10% על התגמול החודשי. מגיל זה לא תדון עוד הוועדה המיוחדת בבקשות לתגמול למחוסרי פרנסה.

אם שולם לו ערב פרישתו תגמול למחסרי פרנסה, הוא יהיה זכאי – מיום הפרישה – להמשך קבלת התגמול.

 

 

נכה שנפטר

נפטר נכה שהיה זכאי בשעת פטירתו לתגמולים כנכה פעולת איבה, זכאים בני משפחתו להמשיך לקבל את התגמול או חלק ממנו למשך שלוש שנים מחודש פטירתו (בתנאי שאינם מקבלים תגמולים לפי חוק המשפחות- החיילים, כלומר הפטירה לא הייתה עקב פציעתו).

התגמול ישולם לבן משפחה שהנכה טרם פטירתו הורה בכתב לפקיד התביעות לשלם לו, וכשאין הוראה בכתב,ישולם לבן הזוג, וכשאין בן זוג- ישולם לבן משפחה לפי החלטת פקיד התביעות.

גובה התשלום ייקבע בהתאם לתגמול שקיבל הנכה ערב פטירתו.

קיבל הנכה גם תשלום עבור צרכים מיוחדים – תשולם  גם תוספת זו לבן המשפחה עד תום תקופה של שלוש שנים.

נכה שהיה ערב פטירתו נכה נצרך - ישולם לבן זוגו עד תום שלוש השנים תגמול, כפי ששולם לו ערב פטירתו, ואחר כך ישולם תגמול בשיעור המשתלם לאלמנה ללא ילדים, בתנאי שלבן הזוג אין הכנסה כדי מחיה.

נכה שנפטר ולא היה לו בן זוג אך הותיר אחריו ילד, או נפטר בן זוגו והותיר אחריו ילד – ישולם לילד תגמול, כפי שמשלמים ליתום, עד תום שלוש שנים מהפטירה, כל עוד הוא נחשב יתום לפי חוק תגמולים לנפגעים בפעולות איבה.

נכה שערב פטירתו הייתה לו דרגת נכות מיוחדת, גם אם לא היה נצרך, או שדרגת נכותו הייתה 90% ויותר עקב פגיעה בראש מסוג שנקבע לעניין זה בתקנות, והיה אותה עת גם נצרך, רואים אותו כנכה שנפטר עקב פציעתו בפעולות איבה, ומשפחתו תהיה זכאית לתשלום כמשפחה שכולה.

 [1] יוצאים מכלל זה נכים שהגישו תביעה לפני 1 בינואר 1996 ומקבלים תגמול.