עדכון התגמולים


התגמולים המשולמים למתנדבים ולתלויים בהם מעודכנים בהתאם להוראות בדבר עדכון הקצבאות לנפגעי עבודה, כלומר על פי השינוי בסכום הבסיסי.