פיצויים מצד שלישי


פגיעה במהלך פעולת התנדבות, המחייבת את המוסד לביטוח לאומי בתשלום תגמול ואשר נגרמה למתנדב על ידי צד שלישי (שאינו מעסיקו של המתנדב), מזכה את המוסד בפיצויים מהמזיק בגין התגמול ששולם על ידו למתנדב או שישולם לו בעתיד.