קבלת הפניה להתנדבות


הפניית מתנדב לפעולת התנדבות על ידי גוף שאושר לכך צריכה להינתן לפני שהמתנדב התחיל בפעולת ההתנדבות ("הפניה מוקדמת").

תוקפה של ההפניה הוא למשך שנה אחת בלבד, או קודם לכן, אם נקבע בה מועד מוקדם יותר. מתנדב הממשיך בפעילותו מעבר לשנה אחת - עליו לקבל הפניה מחודשת.