מועד הגשת התביעה


את התביעה לדמי פגיעה עליך למסור למוסד לביטוח לאומי בתוך 12 חודשים מן היום שבו נפגעת ולא היית מסוגל לעבוד. הגשת התביעה לאחר המועד הזה עלולה לפגוע בזכותך לקבלת גמלה, כולה או חלקה. מומלץ להגיש את התביעה במועד הקרוב ביותר לפגיעה.