אישור על אי-כושר לעבודה


מבוטח שהפסיק את עבודתו עקב הפגיעה, יקבל מקופת החולים תעודה רפואית על אי כושרו לעבודה.

את התעודה הרפואית יש למסור יחד עם התביעה לדמי פגיעה, לסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום מגוריו של המבוטח מוקדם ככל האפשר. קיימת אפשרות להגיש את התביעה גם באמצעות אתר האינטרנט.

על המבוטח למלא אחר כל הוראות הרופא בדבר הטיפול הרפואי. אם לא עשה כן, רשאי המוסד לביטוח לאומי לשלול ממנו את זכותו לגמלאות נפגעי עבודה.