הגשת תביעה לתגמול נכות


לאחר שתקבל מהביטוח הלאומי הודעה על כך שהוכרת על ידי הרשות המאשרת כנפגע מפעולת איבה, תוכל להגיש לביטוח הלאומי תביעה לקבלת תגמול נכות ותשלומים אחרים. 

את התביעה לתגמול הנכות עליך למלא על גבי טופס "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתשלום תגמול נכות" ולהגיש לסניף הקרוב למקום מגוריך. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

תביעה זו נועדה עבור נפגעים המעוניינים להופיע בפני וועדה רפואית שתקבע אם נותרה נכות בעקבות הפציעה. על פי החלטת הוועדה  על אחוזי הנכות, יוכל הביטוח הלאומי לקבוע אם אפשר לשלם לך תגמול או מענק (בהתאם לחוק).

כדאי להגיש את התביעה בהקדם האפשרי ובסמוך לאישור הרשות כדי שתוכל למצות את זכויותיך.  הביטוח הלאומי רשאי לאשר תביעה לתשלום שהוגשה באיחור לתקופה רטרואקטיבית של 12 חודשים מיום הגשת התביעה.

אם הוועדה תקבע לך אחוזי נכות המזקים במענק חד פעמי בלבד, הביטוח הלאומי יוכל לשלמו רק אם הגשת את התביעה עד לתקופה של 18 חודשים מהיום בו נפגעת.