תגמול בתקופת הטיפול הרפואי (תט"ר)


אם קיבלת הודעה מהביטוח הלאומי על שתביעתך אושרה על ידי הראשות המאשרת, ואינך מסוגל לעבוד לאחר הפיגוע עקב טיפול רפואי ממושך (על פי תעודה רפואית או אישורי מחלה ובאישור רופא הביטוח הלאומי), ייתכן שאתה זכאי לתגמול המכונה תגמול טיפול רפואי (תט"ר), ובלבד שלא משולם לך שכר או פיצוי אחר לתקופת המחלה.

עובד שכיר ששולם לו שכר בעבור תקופת אי-הכושר (תשלום בגין ימי מחלה), לא יוכל לקבל תט"ר. הביטוח הלאומי ישלם את התט"ר ישירות למעסיק, והמעסיק יזכה את מאזן ימי המחלה של העובד.

 

     מי זכאי לתגמול טיפול רפואי (תט"ר), ואיך נקבעת הזכאות

 • למי שעבד כשכיר לפני הפגיעה - סכום התגמול יחושב לו על פי ממוצע ההכנסות שהיו לו (לאחר ניכוי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות) בשלושת החודשים שקדמו לתאריך הפגיעה או לתאריך שבו נזקק לטיפול הרפואי.
  ואולם, סכום התגמול לא יעלה על סכום התשלום המרבי שמקבל חייל ישראלי בשירות מילואים, ולא יפחת מסכום התגמול המינימלי שמקבל מי שלא עבד לפני הפגיעה. 
 • למי שעבד כעצמאי - ישולם תגמול בסכום השווה לסכום התגמול המשולם למי שלא עבד לפני הפגיעה.
  ואולם מי שהכנסותיו פחתו בשנה שבה נפגע, לעומת הכנסתיו בשנה שקדמה לפגיעה - יהיה זכאי להחזרים נוספים מהביטוח הלאומי, ובלבד שסכום ההפחתה בהכנסות עולה על סכום התגמול שכבר שולם.
  סכום ההחזר לא יעלה על סכום המקסימום שנקבע בתקנות.
 • למי שלא עבד לפני הפגיעה
  מי שלא עבד לפני שנפגע עשוי גם הוא להיות זכאי לתגמול טיפול רפואי:
  - נכה שאין לו ילדים, או שילדיו מעל גיל 18 - יקבל תגמול בשיעור של 118.7% ממשכורת עובד מדינה בדרגה 22 בדירוג המנהלי,6,920.42 ש"ח (החל ב- 01.02.2022).
  - מי שהיה מאושפז בבית חולים 14 ימים או יותר ברציפות - יקבל תגמול בשיעור של 75%
  -נכה שיש לו ילדים עד גיל 18 - יקבל תגמול בשיעור של 153.8% ממשכורת עובד מדינה בדרגה 22 בדירוג המנהלי,8,972.65 ש"ח (החל ב- 01.02.2022).
 • לנפגעים בגיל 14 - 18
  בני נוער בגילאים 14 - 18 זכאים לקבל תגמול בעת טיפול רפואי או תקופת מחלה:
  - נפגעים בני 14 - 18 שנים שלא עבדו לפני הפגיעה - יקבלו מחצית מהסכום שמקבל אדם מבוגר (מעל גיל 18) שלא עבד לפני הפגיעה. אם הילד שהה באשפוז 14 ימים או יותר ברציפות, ישולם לו תגמול מופחת.
  - נפגעים בני 14 - 18 שנים שעבדו לפני הפגיעה - יקבלו תגמול על-פי הכנסתם, אך לא פחות מהתגמול שמקבלים בני גילם שלא עבדו לפני הפגיעה.
 • נפגעים שעדיין לא מלאו להם 14 שנים אינם זכאים לתגמול בעת הטיפול הרפואי. ואולם הם יוכלו להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות.
 •  

 מה עלי להגיש לצורך בדיקת זכאותי לתט"ר?

כדי שנבדוק את זכאותך לתגמול, עליך להגיש לביטוח הלאומי תעודות מחלה מהגורם המטפל (רופא משפחה, בית החולים, רופא מומחה, וכדומה), המעידות על צורך רפואי במנוחה, ומפרטות את תקופת אישור המחלה. 
נוסף על כך יש להגיש את המסמכים האלה:

   • מי שעבד כשכיר לפני הפגיעה - יגיש העתקים של תלושי המשכורת משלושת החודשים שקדמו לתאריך הפגיעה או לתאריך שבו נזקק לטיפול הרפואי.
   • מי שעבד כעצמאי - ימציא לביטוח הלאומי שומות של מס ההכנסה בשנה שקדמה לפגיעתו וכן בשנה בה נפגע. כאמור, התט"ר הראשוני שישולם יהיה בגובה תט"ר לאדם שלא עבד. רק לאחר הוכחת הפגיעה בהכנסות יהיה ניתן לשלם הפרשים.
   

 אופן התשלום

הביטוח הלאומי ישלם את התגמול בעד תקופת הטיפול הרפואי לחשבון הרשום על שם התובע בלבד. אם התובע תלוי במחייתו בגורם אחר (כמו קיבוץ או מושב שיתופי), ישלם הביטוח הלאומי את התגמול לגורם הזה, על פי בקשת התובע.

כדי לשנות את מקום התשלום, יש להגיש בקשה על גבי טופס לשינוי פרטים אישיים.

לתשומת לבך, אם משולמות לך קצבאות אחרות בעבור אותה התקופה, סכומי הקצבאות ינוכו לך מהתט"ר המגיע לך.