שיעור הגמלה


בעקבות תיקון בחוק שונה המונח חופשת לידה לתקופת לידה והורות

דמי תקופת לידה והורות יחושבו על פי שכרם הרגיל כעובדים שכירים או הכנסתם כעצמאיים, בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיקו עבודתם בשל קבלת הילד, או בששת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיקו עבודתם בשל קבלת הילד, הגבוה מביניהם.

שיעור דמי תקופת הלידה והורות ליום מחושב על פי ההכנסה הכוללת בשלושת החודשים, לחלק ב-90, או בששת החודשים לחלק ב-180, אך לא יותר ממקסימום דמי הלידה ליום.

עובדים שכירים

מי שלא קיבל/ה שכר מלא בששת החודשים שקדמו לחודשי הבסיס - תיבדק האפשרות להשלמת השכר בחודשים אלה או לחישוב השכר על פי החודשים שקדמו לחודשים שבהם היתה הירידה בשכר.

עובדים עצמאיים

לעובדים עצמאיים מחושבים דמי תקופת לידה והורות ליום על פי ההכנסה כעצמאים בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש של הפסקת העבודה, לחלק ב-90, אך לא יותר ממקסימום ליום.

בשלב הראשון יחושבו דמי תקופת לידה והורות לפי המקדמות, בשלב השני וכאשר תתקבל שומה סופית, שלפיה חלו שינויים בהכנסה, יחושבו דמי הלידה והורות בשנית בהתאם לגובה השומה.

על פי תיקון בחוק, דמי הלידה והורות של עובדת עצמאית שהיום הקובע שלה חל מ-27.4.2016 ואילך, יחושבו באופן הבא:

בשלב הראשון ישולמו דמי לידה והורות לפי המקדמות, בשלב השני עם קבלת השומה יחושבו דמי לידה והורות בשנית, על בסיס השומה הנוכחית או השומה של השנה הקודמת - הגבוהה מביניהן.

ביצוע התיקון יחל רק בשנת 2017 עם קבלת השומות לשנת 2016.