דמי אימוץ

עובד/ת שכיר/ה או עצמאי/ת, שאימצו ילד עד גיל 10 והפסיקו את עבודתם לרגל האימוץ, יהיו זכאים לדמי תקופת לידה והורות ובלבד ששילמו דמי ביטוח פרק הזמן הנדרש בחוק.
בני זוג יוכלו לבחור מי מהם יהיה זכאי לתשלום עבור כל התקופה, או שיתחלפו ביניהם, ובתנאי שתקופת הלידה וההורות של כל אחד לא תפחת מ7 ימים רצופים.