הגדרת בת זוג

כ"בת זוג" לעניין קצבת אזרח ותיק תיחשב תושבת ישראל נשואה או ידועה בציבור שעונה על שלושת התנאים האלה: