הגדרת בת זוג

כ"בת זוג" לעניין קצבת אזרח ותיק תיחשב תושבת ישראל שעונה על שלושת התנאים האלה: