ביצוע פעולות

עובד במשק בית ומעסיקו

 
עובד במשק בית נחשב מי שמועסק בעבודות שוטפות ורגילות במסגרת ביתו הפרטי של המעסיק או בעבודות ניקיון בבניין משותף. נכללים גם מי שעוסקים בטיפול בילדים, מבוגרים, קשישים או סיעודיים (רשימה מלאה ומפורטת מצורפת בהמשך).

מדובר בעבודות הנחוצות לשמירה על אחזקה תקינה ועל תפקוד של משק הבית הפרטי או הבניין המשותף, והן נועדו לסייע לבעל הבית הפרטי או לבני ביתו בניהול משק הבית.

סוגי העבודות הנכללות במשק בית:
                
מי נחשב מעסיק של עובד במשק בית

מעסיק של עובד במשק בית נחשב מי שמעסיק עובד הנחשב כעובד במשק בית, והקשר ביניהם נמשך יותר מ–6 ימים, גם אם העובד לא עבד ברציפות בפרק הזמן הזה.

חובה על המעסיק עובד במשק בית להירשם כמעסיק בסניף המוסד לביטוח לאומי, הקרוב למקום מגוריו, בתוך שבועיים מן היום שהחל להעסיק את העובד. על המעסיק לדווח באופן שוטף על עבודתו של העובד ולשלם בעדו את דמי הביטוח.

חובת הרישום, הדיווח והתשלום חלה גם על מי שמעסיק עובד שאינו תושב/ת ישראל.

הדרך המהירה והיעילה להירשם כמעסיק היא למלא טופס פתיחת תיק להעסקת עובדים במשק בית באתר התשלומים,

                

על המעסיק לדווח על העובד באופן שוטף ולשלם את דמי הביטוח בעדו ארבע פעמים בשנה במועדים האלה:

  1. ב-20 באפריל - בעד חודשי העבודה ינואר - מרס שקדמו למועד הדיווח
  2. ב-20 ביולי - בעד חודשי העבודה אפריל - יוני שקדמו למועד הדיווח
  3. ב-20 אוקטובר בעד חודשי העבודה יולי - ספטמבר שקדמו למועד הדיווח
  4. ב-20 ינואר בעד חודשי העבודה אוקטובר - דצמבר שקדמו למועד הדיווח

בתחילת כל שנה ישלח המוסד לביטוח לאומי למעסיק פנקס מיוחד לדיווח ולתשלום. אפשר לדווח ולשלם גם בטופס תשלום דמי ביטוח לעובדים במשק בית באתר התשלומים

ועדי בתים אינם יכולים לדווח ולשלם באתר התשלומים עבור עובדיהם. 

                
שיעורי דמי הביטוח

לטבלת שיעורי דמי ביטוח והסכומים לעובד במשק בית - לחץ כאן

פיגור בתשלומי דמי ביטוח

מעסיק שפיגר בתשלום דמי הביטוח בעד העובד, יחויב בתשלום דמי ביטוח על-פי שכרו של העובד בפועל, אך לא פחות ממחצית השכר הממוצע במשק 4,545 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) , כפי שהיה בכל אחד מן החודשים שבעדם היה פיגור בתשלום. כמו כן יחויב המעסיק בתוספת קנסות והפרשי הצמדה.

זכאות לקצבאות

עובד/ת במשק בית עשוי/ה להיות זכאי/ת לקצבאות הבאות:

אמהות, ילדים, מזונות, שאירים, בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה, בני משפחה של נפטר בפעולות איבה, פגיעה בעבודה, מילואים, נפגעי גזזת, נפגעי עירוי דם (איידס), נפגעי תאונות, נכות, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, פגיעה בזמן התנדבות, זקנה, הבטחת הכנסה, נפגעי פעולות איבה, אבטלה, פשיטת רגל של המעסיק.

טיפ בנושא
בכל הנושאים הקשורים ליחסי עובד-מעביד, כגון הבראה, חופשה, מחלה יש לפנות למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה למחלקה ליחסי עבודה.