אבטלה

הביטוח הלאומי דואג להבטיח למובטל אמצעי מחיה בתקופת האבטלה עד שיעלה בידו להיקלט בעבודה. דמי האבטלה משולמים למי שהיה עובד שכיר והוא רשום בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה, ומתייצב בשירות התעסוקה לדרוש עבודה.

עליך לפנות ללשכת שירות התעסוקה מיד עם הפסקת עבודתך, ולהתייצב בלשכה במועדים קבועים כפי שייקבעו על ידה. לשכות שירות התעסוקה מעבירות לביטוח הלאומי מדי חודש את הנתונים על מספר ימי האבטלה שנרשמו, ועל סמך נתונים אלה משלם לך הביטוח הלאומי את דמי האבטלה.
בבירורים הנוגעים למציאת עבודה ולהתייצבות בלשכה, עליך לפנות לשירות התעסוקה; בבירורים הנוגעים לתשלום דמי האבטלה, עליך לפנות לביטוח הלאומי.

את תיאור התהליך שעובר מובטל מול שירות התעסוקה והביטוח הלאומי, תמצא בחוברת ההסברה "חוזרים למעגל העבודה".

 
חשוב להתייצב מיד בשירות התעסוקה

חשוב לפנות בפעם הראשונה ללשכת שירות התעסוקה בסמוך להפסקת העבודה.

הרישום בלשכת שירות התעסוקה וההתייצבות בה הם תנאים הכרחיים לקבלת דמי האבטלה.

אם לא תתייצב בלשכת שירות התעסוקה מיד עם הפסקת עבודתך, אתה עלול לאבד את זכאותך לדמי אבטלה. נוסף על כך, דמי האבטלה ישולמו לך רק לתקופה שלאחר ההתייצבות הראשונה שלך בלשכת שירות התעסוקה.

גם מי שיתחיל לקבל את דמי האבטלה רק לאחר 90 ימים מיום הפסקת העבודה (בגלל שעזב את עבודתו מרצונו, בלי הצדקה), חשוב שיתייצב בשירות התעסוקה בסמוך להפסקת העבודה, כדי שלא יאבד את זכאותו לדמי האבטלה.

לרשותך :

מדמה (סימולאטור) לבדיקת זכאות לדמי אבטלה  

באמצעות המדמה תוכל לבדוק אם אתה עונה על תנאי הזכאות, ולפיכך עשוי להיות זכאי לדמי  אבטלה.

לפניך מפורטים ארבעת תנאי הזכאות לקבלת דמי אבטלה. עליך לענות  על כולם כדי להיות זכאי לקצבה:

                

חיילים משוחררים  נדרשים לצבור תקופת אכשרה ככל מובטל אחר.

תקופת האכשרה הנדרשת

במניין תקופת האכשרה יכולים להילקח בחשבון גם תקופות של שירות סדיר או שירות לאומי - עד 6 חודשים לכל היותר.

חייל משוחרר  שהחל ללמוד בהכשרה מקצועית בשנה הראשונה  שלאחר שחרורו, פטור מתקופת אכשרה. חייל משוחרר בשנה הראשונה שלאחר שחרורו שהתפטר מעבודתו כדי  ללמוד בהכשרה מקצועית,  ייחשב כמי שעזב את עבודתו מסיבה מוצדקת.

 

                
דמי אבטלה למשוחרר צבא קבע

מי ש​השתחרר מצבא קבע זכאי לתשלום דמי אבטלה.

כללי הזכאות לדמי אבטלה החלים על מובטל שלא שירת בקבע חלים גם על מובטל שהשתחרר מצבא קבע.

זכויות מיוחדות לעובדים בשכר נמוך ולפותחים עסק עצמאי

מענק למובטל העובד בשכר נמוך, שמירת הזכות לדמי אבטלה למובטל שפתח עסק עצמאי.

 

  • מענק למובטל העובד בשכר נמוך

מי זכאי למענק?

מובטל שלשכת שירות התעסוקה הפנתה אותו לעבודה בשכר נמוך מדמי האבטלה המגיעים לו, יהיה זכאי למענק בסכום ההפרש שבין דמי האבטלה שהיו מגיעים לו, לולא עבד בעבודה בשכר נמוך, ובין מחצית שכרו בעבודה בשכר נמוך, ובתנאי שעבד בעבודה זו 25 ימים לפחות ב-50% משרה לפחות.

מי שמצא עבודה בשכר נמוך בכוחות עצמו - כדי שישולם לו המענק, צריך לפנות ללשכת שירות התעסוקה ולבקש הפניה לעבודה בשכר נמוך שמצא.


תקופת הזכאות למענק

את המענק אפשר לקבל במשך 4 חודשים (100 ימים) לכל היותר, ובכל מקרה התקופה לקבלת המענק לא תעלה על התקופה המרבית לקבלת דמי אבטלה, שהמובטל זכאי לה. 

אם קיבלת דמי אבטלה לאחר 30 ימים מיום התייצבותך בלשכת שירות התעסוקה ולפני שהתחלת לעבוד בעבודה בשכר נמוך, יופחתו הימים האלה מהימים שבעדם מגיע לך המענק.

מומלץ לך להתחיל לעבוד בעבודה בשכר נמוך מיד בסמוך להתייצובותך בלשכת שירות התעסוקה, כדי שמספר ימי הזכאות שלך למענק לא יופחת, או כדי שיופחתו כמה שפחות ימי זכאות.

הימים שבעדם שולם לך המענק אינם נמנים כימי אבטלה, ואינם מופחתים  מיתרת התקופה המרבית לדמי אבטלה המגיעה לך.  

הגשת תביעה למענק

את התביעה יש להגיש על גבי טופס תביעה למענק למובטל העובד בשכר נמוך.  

אפשר להגיש את התביעה עם המסמכים הנלווים גם באמצעות הפקס של הסניף, ואין חובה להגיש מסמכים מקוריים.
עם זאת, הביטוח הלאומי רשאי לדרוש ממך להציג מסמך מקורי, אם הצילום או הפקס שהתקבל אינו ברור, או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתו של פקיד התביעות.

 

  • שמירת הזכות לדמי אבטלה למובטל שפתח עסק עצמאי

מי שהתחיל לקבל דמי אבטלה, והחליט לפתוח עסק עצמאי לפני שניצל את מלוא תקופת הזכאות שלו לדמי האבטלה, זכותו לדמי אבטלה תישמר, אם העסק שפתח נסגר בתוך 24 חודשים.

כדי למשש את הזכות לדמי אבטלה יש לחזור ולהתייצב בלשכת שירות התעסוקה בסמוך לסגירת העסק.

עובד שנמצא בחופשה ללא תשלום יהיה זכאי לדמי אבטלה אם הוא עונה על תנאי הזכאות לדמי אבטלה, ונמצא בחופשה ללא תשלום 30 ימים לפחות. אם נותרו לזכות העובד ימי חופשה, הוא לא יקבל תשלום בעד ימי האבטלה הראשונים, כמספר ימי החופשה שנותרו לזכותו לפני שיצא לחופשה ללא תשלום.
                
דמי אבטלה למתמחים בעריכת דין ובראיית חשבון
  • מי שנבחן בבחינה של לשכת עורכי הדין - אינו זכאי לדמי אבטלה ב-2 החודשים שקדמו למועד הבחינה.
  • מי שנבחן בבחינה הסופית (חלק ב') של רואי החשבון, בנושא חשבונאות פיננסית או בנושא ביקורת - אינו זכאי לדמי אבטלה ב-2 החודשים שקדמו למועד הבחינה.
מובטל המקבל אחד מן התשלומים הבאים, לא יהיה זכאי בעד אותו הזמן לדמי אבטלה:
                
שהות בחו"ל

עבודה בחו"ל כתקופת אכשרה לדמי אבטלה

עבודה בחו"ל תוכל לשמש כתקופת אכשרה לדמי אבטלה, רק למי שעבד בחו"ל אצל מעסיק ישראלי על-פי חוזה שנקשר בישראל. למרות זאת מי שעבד באוסטריה, הולנד או שבדיה (מדינות שעמן חתמה מדינת ישראל על אמנה בענף אבטלה), ניתן, בתנאים מסויימים, לצרף את תקופות האכשרה לדמי אבטלה שצבר במדינה שיש עמה אמנה לתקופת האכשרה לדמי אבטלה שצבר בישראל.

זכאות לתשלום 

אם  במהלך תקופת האבטלה יצאת לחו"ל, ולכן לא התייצבת בלשכת שירות התעסוקה ביום שנקבע להתייצבותך בלשכת שירות התעסוקה, לא  תהיה זכאי לתשלום דמי אבטלה בתקופה שבה שהית בחו"ל.

אם תהייה עדיין מובטל עם שובך לארץ, תוכל לחזור ולהתייצב בשלכת שירות התעסוקה, ודמי האבטלה ישולמו לך בכפוף לימי ההתייצבות שנרשמו לך ויתרת ימי הזכאות לתשלום המגיעה לך בתקופת האבטלה.

אם אתה נער בן 15 עד 18 שנים, אינך מבוטח בביטוח אבטלה בגלל גילך, אבל תהיה זכאי להענקת אבטלה, אם אתה משתתף בפרנסת הוריך בשיעור של 20% ויותר, או שאתה בלא הורים.

                
אם החלטת המוסד לביטוח לאומי אינה מניחה את דעתך, אתה רשאי לערער לפני בית הדין לעבודה.