דמי קבורה

הביטוח הלאומי משלם את הוצאות הקבורה והשירותים המקובלים בקשר לקבורה בעד כל אדם שנפטר בישראל ונקבר בה, ובעד כל תושב/ת ישראל שנפטר מחוץ לישראל.
התשלומים מועברים ישירות מהביטוח הלאומי לחברה הקדישא ולכל גוף שהורשה כדין לעסוק בקבורה, שחתמו על הסכם עם הביטוח הלאומי בעניין זה.
 
הביטוח הלאומי מכסה את הוצאות הקבורה והשירותים הנלווים ביום הקבורה בלבד.
 

דמי קבורה משולמים לכיסוי הוצאות הקבורה והשירותים המקובלים בקשר לקבורה, עבור כל אדם שנפטר בישראל ונקבר בה, ועבור כל תושב/ת ישראל שנפטר מחוץ לישראל.

הביטוח הלאומי משלם את דמי הקבורה ישירות לחברה הקדישא ולכל גוף אחר שהורשה כדין לעסוק בקבורה, שחתמו על הסכם עם המוסד לביטוח לאומי בעניין זה.

לא ייגבה כל תשלום ממשפחת הנפטר בעד הקבורה והשירותים המקובלים בקשר לקבורה.

                
שירותי הקבורה שחברת הקדישא חייבת לתת בלי תשלום הם:
                
מצבה לנפטר בודד
הביטוח הלאומי מממן הקמת מצבה לנפטר בודד, שאין לו בישראל קרוב משפחה שנמנה עם אחד מאלה: הורה, בן זוג, בן או בת של הנפטר. את המצבה תקים חברת הקבורה שטיפלה בקבורה. המצבה תוקם 3 חודשים לאחר יום הקבורה.

הביטוח הלאומי אינו מחזיר תשלומים לקרוב משפחה שהקים מצבה.

בני משפחה המעוניינים לקבור את הנפטר בבית עלמין המוגדר על-ידי הביטוח הלאומי כ"בית עלמין סגור" יצטרכו לשלם בעצמם עבור חלקת הקבורה.

                
חלקות קבורה חריגות
 

בני משפחה המעוניינים לקבור את הנפטר בחלקת קבר המוגדרת על-ידי הביטוח הלאומי כ"חלקה חריגה" יצטרכו לשלם בעצמם עבור חלקת הקבורה.

 

כ"חלקות חריגות" מוגדרים חלקות קבר שהוקצו במיוחד לחברות הקבורה, על פי הסכם בין הביטוח הלאומי ובין חברת הקבורה. ושעבורן הן רשאיות לגבות תשלום מהאזרחים. להסכם תצורף מפה שבה מסומנות החלקות החריגות.

מספר מקומות הקבורה שמוגדרים כחלקות חריגות לא יעלה על 10% ממספר מקומות הקבורה הפנויים ביום חתימת ההסכם.

 

על פי חוק שירותי הדת היהודיים חברה קדישא מחויבת להציג לציבור מפה מפורטת של בתי העלמין בחתימת נציג הביטוח הלאומי, עם סימון השטחים המוגדרים כחלקות חריגות, שבהם חברה קדישא רשאית לגבות תשלום בגין חלקת הקבר של הנפטר.

נפטר בחו"ל המובא לקבורה בארץ
משפחתו של תושב/ת ישראל שנפטר בחו"ל, המעוניינת להביא את הנפטר לקבורה בארץ, צריכה לפנות אל סניף הביטוח הלאומי שבמקום מגוריו של הנפטר, למחלקת הביטוח והגבייה, ולקבל מהם אישור על התושבות של הנפטר.
את האישור מהביטוח הלאומי יש למסור לחברת הקבורה בארץ.

באפשרות המשפחה לתת לחברת הקבורה בטחונות כספיים למשך 30 ימים, כדי לאפשר את  הבאת הנפטר לקבורה בישראל, וזאת עד להמצאת אישור תושבות מהמוסד לביטוח לאומי.

חברת הקבורה רשאית לגבות תשלום בגין שחרור הנפטר מהמכס (אגרת משרד הבריאות ), תשלום בגין הטיפול בהוצאת רישיון קבורה , ותשלום בעד הטיפול של הצוות מטעם החברה המטפלת בשחרור הנפטר מהמכס.
נפטר בחו"ל המובא לקבורה בחו"ל

תושב/ת ישראל שנפטר והובא לקבורה בחו"ל, ישלם הביטוח הלאומי את הוצאות הקבורה למי שנשא בהם, ובלבד שהוא נמצא בישראל. הסכום שישולם לא יעלה על דמי הקבורה הבסיסיים המקסימלים, שהם 6,448 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) .

כדי לקבל את הוצאות הקבורה יש להגיש תביעה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים בטופס תביעה אישית  לדמי קבורה. אפשר להגיש את התביעה בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
אל טופס התביעה יש לצרף אישור על הוצאות הקבורה בחו"ל.

קצבאות נוספות קשורות

מענק פטירה - משולם במקרים שהנפטר קיבל אחת מהגמלאות הבאות: זקנה, שאירים, נכות כללית, הבטחת הכנסה או נפגעי עבודה.

קצבת שאירים - משולמת לשאיריו של הנפטר, אם הנפטר היה תושב ישראל בעת פטירתו, השלים תקופת אכשרה , ושילם דמי ביטוח כחוק.

משפחתו של הנפטר זכאית לבחור בין הבאת הנפטר לקבורה במקום מגוריו כפי שרשום במרשם האוכלוסין, לבין הבאתו לקבורה במקום פטירתו, חוץ ממי שנפטר בבית חולים, הזכאי להיקבר במקום מגוריו בלבד.

 

חברת קדישא המחויבת לטפל בהבאת נפטר לקבורה ללא תשלום, היא זו שפועלת בתחום הרשות המקומית שבה הנפטר התגורר, או זו שפועלת בתחום הרשות המקומית שבה הוא נפטר (ישנן חברות קדישא המטפלות בכמה רשויות מקומיות).

 

                
שירותי הקבורה שחברת הקדישא רשאית לגבות בעדם תשלום הם: