דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
Español Français الموقع باللغة العربية русский English Site אמהרית
גודל גופן א א א
Logo

ביצוע פעולות

הגשת תביעות מקוונות מחשבוני זכויות

דמי לידה

דמי לידה משולמים לאישה עובדת שיצאה לחופשת לידה. דמי הלידה נועדו לפצות את היולדת על אובדן שכרה או הכנסתה בפרק הזמן שאין היא עובדת לרגל ההיריון והלידה.
החל ב-1.5.98 זכאי אב להחליף את בת זוגו בחלק מחופשת הלידה ולקבל דמי לידה בהתאם לתנאי החוק.

 

מי מבוטח

 • עובדת שכירה או עובדת עצמאית המועסקת בישראל (גם אם אינה תושבת ישראל).
 • עובדת שכירה המועסקת מחוץ לישראל, ובלבד שהיא ומעסיקה תושבי ישראל וחוזה העבודה נקשר בישראל או שהיא עובדת מקומית ישראלית.
 • אישה שמלאו לה 18 שנים, והיא נמצאת בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי במקום שאושר לעניין זה (בתי ספר מוכרים לאחיות מוסמכות ולאחיות מעשיות וכן מקומות שההכשרה או השיקום ניתנים בהם בשיתוף עם האגף להכשרה ולהשתלמות מקצועית שבמשרד התעשייה המסחר והתעסוקה במקצוע הנלמד, לפי תוכנית לימודים של 35 שעות בשבוע ו-6 חודשים רצופים לפחות), ובלבד שעבדה בעבודה שכירה או עצמאית 30 ימים רצופים לפחות בתכוף לפני היום שהפסיקה את עבודתה בזמן ההיריון.

מסמכים נוספים להגשה

למידע נוסף
 • עובדת שכירה
 • עובדת עצמאית
 • מי שהייתה בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי
 • חיילת שעזבה את השירות הצבאי
 • עובדות זרות ועובדות בעלות דרכון זר, שאין להן תעודת זהות ישראלית

מועד הגשת התביעה

את טופס התביעה אפשר למסור לביטוח הלאומי סמוך ליום הפסקת העבודה, אך לא מוקדם מ-9 שבועות לפני יום הלידה המשוער (מי שמוסרת את הטופס לפני הלידה, תבקש מהרופא המטפל בה לאשר את תאריך הלידה המשוער בגוף הטופס), ובכל מקרה לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הזכאות הראשון לדמי הלידה.

תקופת הזכאות

למידע נוסף
הזכאות לדמי לידה חלה מהיום הראשון להפסקת עבודתה של היולדת, ולכל המוקדם 49 יום לפני תאריך הלידה המשוער (כפי שקבע הרופא) למי שזכאית לדמי לידה ל-14 שבועות, או לכל המוקדם 24 יום לפני תאריך הלידה המשוער למי שזכאית לדמי לידה ל-7 שבועות.

הארכת חופשת הלידה

למידע נוסף
 • הארכה של חופשת הלידה עקב לידה רב-עוברית (יותר מילד אחד(
 • הארכה של חופשת הלידה עקב אשפוז של היולדת
 • הארכה של חופשת הלידה עקב אשפוז של הנולד
 • פיצול חופשת הלידה עקב אשפוז של היולדת או הנולד 
 • הגשת תביעה להארכה או פיצול של חופשת הלידה

שיעורי דמי הלידה

למידע נוסף

דמי הלידה משולמים בתשלום אחד, לחשבון הבנק של היולדת הזכאית להם.
דמי הלידה הם גמלה מחליפת שכר, אך גובה הגמלה מוגבל עד לסכום ההכנסה המקסימלית לתשלום דמי ביטוח לעובדת שכירה ולעובדת עצמאית, כפי שהיה בחודש שקדם ליום הפסקת עבודתה של היולדת. מקסימום גמלת דמי לידה ליום - 1,459.50 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) .

השלמת שכר לצורך חישוב דמי הלידה

 •  יולדת עובדת שכירה, שלא קיבלה שכר מלא בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שהפסיקה את עבודתה בגלל ההיריון  או בגלל מחלה, תאונה, שביתה, השבתה, אבל במשפחה או מפני כל סיבה אחרת שאינה תלויה בה, ויש בידה אישורים מתאימים, תיבדק האפשרות להשלמת שכרה בשלושת החודשים האלה או לחישוב שכרה על פי החודשים שקדמו לחודשים שבהם הייתה הירידה בשכרה. 
 •  
 • עובדת עצמאית שחלה ירידה בהכנסתה השנתית בשל ההיריון, קיימת האפשרות לחשב את דמי הלידה המגיעים לה על פי הכנסתה בשנת המס הקודמת (אם אכן יש כזאת), הכל בכפוף לאישורים רפואיים מקוריים של רופא נשים.

ניכויים מדמי הלידה

מדמי הלידה ינוכו דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה על-פי השיעור בחוק. המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלול את הזכות לדמי לידה, כולם או מקצתם, מיולדת העובדת שלא במשק ביתה בפרק הזמן שמשולמים לה דמי לידה.
עובד/ת עצמאי/ת שיש חוב בחשבון דמי הביטוח שלהם, רשאי המוסד לביטוח לאומי לזקוף את דמי הלידה המגיעים להם על חשבון החוב.

הטבות ליולדת נכה שאינה מסוגלת לטפל בתינוקה

למידע נוסף

ביום 7.7.14 נכנס לתוקפו תיקון בחוק, לפיו יולדת נכה שנקבעה לה דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 100%, ושאינה מסוגלת לטפל בילד, עשויה להיות זכאית לתשלום מהביטוח הלאומי

 • יולדת נכה שיש לה בן זוג, ישולם תגמול מיוחד לבן זוגה, אם הוא עונה על תנאי הזכאות המפורטים בהמשך.
 • יולדת נכה שהיא הורה עצמאי (חד-הורית), תשולם לה קצבה מיוחדת בשיעור שנקבע בחוק.​

אופן הגשת התביעה

למידע נוסף

כדי לקבל דמי לידה, יש למלא טופס תביעה לדמי לידה ולהגישו לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים. במקרים שהלידה התרחשה בחו"ל או בבית, יש לצרף לטופס התביעה אישור מבית החולים על הלידה. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

לתשומת לבך,
באפשרותך למלא את טופס התביעה ולשלוח את המסמכים און ליין (באופן מקוון) באמצעות
האתר. מילוי הטופס ושליחתו באופן מקוון אפשרי רק לאחר הלידה.

עובדת עצמאית תקבל את התשלום באופן אוטומטי, מבלי שתצטרך להגיש תביעה לביטוח הלאומי.

עובדת שכירה שלמעסיקה יש הסדר עם הביטוח הלאומי, לפיו הוא מעביר את התביעה לדמי לידה עבור עובדותיו ישירות לביטוח הלאומי, גם היא אינה צריכה להגיש תביעה לביטוח הלאומי.

תנאי הזכאות

למידע נוסף

דמי הלידה ישולמו ליולדת שהפסיקה את עבודתה בזמן ההיריון שהסתיים בלידה, וששולמו בעדה דמי ביטוח לפני היום הקובע על-פי הפירוט הזה:

 • דמי לידה מרביים עבור 14 שבועות (98 ימי זכאות) - ישולמו ליולדת ששולמו בעדה דמי ביטוח 10חודשים מתוך 14 החודשים שלפני היום הקובע או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שלפני היום הקובע.
 • מחצית מדמי הלידה עבור 7 שבועות (49 ימי זכאות) - ישולמו ליולדת, ששולמו בעדה דמי ביטוח בעבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני היום הקובע.

 

לתשומת הלב של עובדת עצמאית,
לעובדת עצמאית יובאו בחשבון רק תקופות שבהן עבדה ושילמה דמי ביטוח. לפיכך כדי שלא תישלל זכאותה לדמי לידה, חשוב שתסדיר את חובותיה לביטוח הלאומי לפני היום הקובע.

תביעה לתשלום הפרשים בדמי לידה

למידע נוסף

מחשבון לחישוב דמי לידה ליום

למידע נוסף

סימולטור לבדיקת זכאות לדמי לידה

למידע נוסף

דמי לידה לאב

למידע נוסף
סניפים פנו אלינו טפסים להורדה פנייה ישירה לסניף שירות אישי לעו"ס דבר המנכל
 
מילוי ושליחת טופס תביעה און-ליין כולל מסמכים

 
Please Wait