דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
Español Français الموقع باللغة العربية русский English Site אמהרית
גודל גופן א א א
Logo

ביצוע פעולות

הגשת תביעות מקוונות מחשבוני זכויות

שאירים

ביטוח שאירים נועד להבטיח אמצעי קיום לשאירים - אלמן, אלמנה ויתומים - של תושבי ישראל שנפטרו (חוץ מפטירה בגלל מלחמה או מחמת פשע).

 

תנאי הזכאות

למידע נוסף

לרשותך מחשבון שבאמצעתו תוכל לבדוק אם אתה עומד בתנאי הזכאות לקצבת שאירים, ולפיכך עשוי להיות זכאי לקצבה.

בפרק זה מפורטים תנאי הזכאות לקבלת קצבת השאירים:

מענק שאירים

למידע נוסף

מענק שאירים הוא תשלום חד-פעמי המשולם במקרים האלה:  

מחשבון לבדיקת זכאותך לקצבת שאירים

למידע נוסף

אופן הגשת התביעה

תביעה לקצבה יש להגיש בטופס תביעה לקצבת שאירים. בטופס מפורטים המסמכים שיש לצרף לתביעה. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף 
תביעה לקצבת שאירים יש להגיש לביטוח הלאומי לא יאוחר מ-12 חודשים לאחר יום הפטירה.
אם התביעה הוגשה לאחר 12 חודשים מיום הפטירה, יקבל הזכאי את הקצבה בעד תקופה רטרואקטיבית שאינה עולה על 12 חודשים.


מועד התשלום

קצבת שאירים משולמת ב-28 בכל חודש בעד אותו חודש. לאחר אישור התביעה, הזכאי מקבל הודעה בדבר התשלום הראשון המגיע לו.  

 

מקבל קצבת זקנה או קצבת נכות שנפטר, תשולם קצבת השאירים מ-1 בחודש שלאחר חודש הפטירה.

 

אם נפטר מי שלא קיבל קצבת זקנה או נכות, תשולם הקצבה כך:

  • אם השאירים זכאים להשלמת הכנסה, תשולם הקצבה מ-1 בחודש הפטירה.
  • אם השאירים אינם זכאים להשלמת הכנסה תשולם הקצבה מ-1 בחודש הפטירה, אם הפטירה היתה לפני 16 בחודש, ומ-1 בחודש שלאחר חודש הפטירה, אם הפטירה הייתה אחרי 15 בחודש.

היכן משולמת הקצבה

למידע נוסף

הקצבה משולמת לחשבון הבנק של הזכאי, בתנאי שהחשבון מתנהל על שמו בלבד, או שלו ושל הורהו, בנו, בתו, אחיו או אחותו.

בנקודות יישוב שאין בהן סניפי בנקים או במקרים חריגים (כגון בעל חשבון מוגבל) - משולמת הקצבה, על פי החלטת פקיד התביעות, באמצעות בתי דואר, כולל דואר נע. במקרה זה, על הזכאי לקצבה להודיע למוסד לביטוח לאומי באיזה בית דואר נוח לו לקבל  את הקצבה. את הקצבה עליו למשוך לא יאוחר מ-19 בחודש שלאחר חודש התשלום. אם לא משך את הקצבה עד מועד זה, הקצבה תצורף לאחד התשלומים הקרובים. אם לא משך את הקצבה במשך 3 חודשים רצופים, יופסק התשלום עד לבירור.

לתשומת הלב,

הביטוח הלאומי משלם את הקצבה בהמחאה, בדואר מקוון או בכרטיס נטען רק לאנשים שיש להם חובות ואינם יכולים לפתוח חשבון בנק.

למי משולמת הקצבה

למידע נוסף

קצבה לאלמן ולאלמנה, קצבה ליתום

שיעורי הקצבה

למידע נוסף

ניכויים מתשלום הקצבה

למידע נוסף
דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות, ניכויים אחרים מהקצבה.

גמלת שאירים מיוחדת

למידע נוסף
אם את תושבת ישראל והיית נשואה לתושב ישראל שנפטר, ולא היה מבוטח בביטוח שאירים, בגלל שעלה לארץ לראשונה לאחר גיל 60 - 62, בהתאם לחודש לידתו, ישלם המוסד לביטוח לאומי לך ולילדי המנוח גמלת שאירים מיוחדת, על חשבון משרד האוצר, ובלבד שאת עונה על כל התנאים הבאים.

תוספת השלמת הכנסה

למידע נוסף

תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים תשולם לכם, על פי חוק הבטחת הכנסה, כדי להבטיח לכם הכנסה מינימלית.

הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנים ואלמנות

למידע נוסף

דמי מחיה לילדים

למידע נוסף

זכאים לדמי מחיה:

  • יתום, שעקב פטירת הורהו משולמת קצבת שאירים או גמלת שאירים מיוחדת.
  • יתום משני הורים, המקבל שתי קצבאות שאירים, זכאי לדמי מחיה מכוחו של כל הורה.

דמי המחיה משולמים ליתומים שלומדים בישראל ושעיקר זמנם מוקדש ללימודים על-יסודיים או להכשרה מקצועית, ובתנאי שסיימו 8 שנות לימוד חובה, והחזקתם אינה על חשבון המדינה. נוסף על התנאים האלה, קיים מבחן הכנסות.  
ילדים שלא מלאו להם 20 שנים, והם לומדים במוסד חינוכי שאושר בחוק, כגון אוניברסיטה, מכללה,ישיבה גבוהה אינם זכאים לדמי מחיה.

אלמן או אלמנה זכאים לקבל דמי מחיה בעבור ילדיהם, גם אם הם אינם מקבלים תוספת עבורם בקצבת השאירים.

דמי מחיה אינם משולמים למשרד ההרווחה, גם אם הוא מקבל את קצבת השאירים עבור היתומים. במקרים אלה ישולמו דמי המחיה עבור היתומים למשפחה או למשפחה אומנת או לאפוטרופוס.

מענק לימודים

למידע נוסף

מענק בר-מצווה

מענק בר-מצווה משולם לילדה בהגיעה לגיל 12 שנים, ולילד בהגיעו לגיל 13 שנים. סכום המענק: 5,838 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) .

יתום משני הוריו, המקבל שתי קצבאות שאירים, זכאי למענק מכוח כל הורה.

ילד הנמצא בפנימייה ומשרד הרווחה מקבל את קצבת השאירים שלו - לא יועבר מענק בר המצווה למשרד הרווחה, אלא למשפחה של הילד או למשפחה אומנה או לאפטרופוס.

מענק נישואין

למידע נוסף

משולם לאלמן ואלמנה המקבלים קצבת שאירים שנישאו. שיעור המענק - סכום של 36 קצבאות חודשיות. המענק משולם בשני תשלומים: האחד לאחר יום הנישואין והשני בתום שנתיים.

מענק הנישואין השני משולם באופן אוטומאטי.

אלמן ואלמנה שנישאו אינם זכאים יותר לקצבת שאירים, אולם בתנאים מסוימים הם עשויים להיות זכאים להמשך או חידוש תשלום הקצבה:

מענק חימום

מענק חימום משולם פעם בשנה, בחודש אוקטובר למקבל קצבת שאירים שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא הגיע לגיל פרישה.
  2. הוא מקבל תוספת השלמת הכנסה לקצבת השאירים באחד מהחודשים אוקטובר, נובמבר, או דצמבר באותה השנה.
  3. הוא מתגורר באזור שמוגדר כ"קר", על פי חוק הבטחת הכנסה, חודשיים לפחות.

המענק הוא משפחתי.

סכום המענק הוא 553 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) , והוא מצורף באופן אוטומאטי לקצבת השאירים המשולמת בחודש אוקטובר בכל שנה.

שהות בחו"ל

למידע נוסף

אם אתה שוהה בחו"ל, תשולם לך קצבת השאירים בחו"ל עד 6 חודשים לכל היותר, ואם יצאת לחו"ל מ-1 באוגוסט 2009 ואילך, תשולם לך קצבת השאירים בחו"ל עד 3 חודשים.
קצבתך תשולם לזכות חשבון הבנק שלך בישראל.

אם אתה מתכוון לשהות בחוץ לארץ יותר מ–3 חודשים, עליך להודיע בכתב למוסד לביטוח לאומי (למחלקת זקנה ושאירים) על נסיעתך. בתנאים מיוחדים יוסיף המוסד לביטוח לאומי לשלם לך את הקצבה בזמן שהותך בחו"ל גם לאחר התקופות שצוינו למעלה.

ערעור על החלטות המוסד

למידע נוסף

דמי קבורה

למידע נוסף

טיפ בנושא שאירים

אלמן/ה עם ילדים המקבלים קצבת שאירים זכאים להטבות לפי חוק משפחות חד–הוריות.

סימולטור הטבות למקבלי קצבאות הביטוח הלאומי במוסדות וארגונים אחרים

למידע נוסף

מענק פטירה

למידע נוסף

אם נפטר מי שקיבל מהביטוח הלאומי קצבת זקנה, הבטחת הכנסה, נכות כללית, שירותים מיוחדים, נפגעי עבודה, שאירים או אסירי ציון – ישולם מענק חד פעמי למי שהיה בן זוגו של הנפטר בשעת פטירתו.

אם אין לנפטר בן זוג, ישולם המענק לילדו של מקבל הקצבה, בתנאי שלילד לא מלאו 18 שנים, ובתנאים מסוימים לילד שלא מלאו לו 24 שנים - הכל בהתאם לפירוט בהגדרת ילד על פי החוק.

ילד שיענה על הגדרת ילד בתוך שנה ממועד הפטירה. יהיה זכאי לקבל את מענק הפטירה

סניפים פנו אלינו טפסים להורדה פנייה ישירה לסניף שירות אישי לעו"ס דבר המנכל
 

Please Wait