ילד נכה

הביטוח הלאומי מכיר בעומס הטיפולי הכבד הכרוך בגידולו של ילד נכה עם ליקוי קשה, והוא משתתף בהוצאות הכספיות של המשפחה, כדי להקל על גידולו של הילד ולאפשר לו ככול שניתן לנהל אורח חיים תקין בחיק המשפחה והקהילה.
הגמלה לילד הנכה משולמת מגיל 91 ימים עד מלאת לו 18 שנים, בהתאם לליקוי שיש לו  ובהתאם למידת התלות שלו  בזולת. לילדים עם ליקויי שמיעה, על-פי ההגדרה בחוק, ולילדים עם תסמונת דאון משולמת הגמלה מיום לידתם.
ילד שיש לו יותר מליקוי אחד המזכה אותו בגמלה, תשולם לו הגמלה על-פי הליקוי המזכה בסכום הגבוה יותר. הזכאות לגמלה אינה לצמיתות, והיא תיבדק מעת לעת עד גיל 18, על פי תנאים ומבחני זכאות שנקבעו בתקנות, המותאמים לגיל הילד ולמחלה שהוא סובל ממנה.

 
 • ילד הסובל מעיכוב התפתחותי חמור (בגיל 91 ימים עד 3 שנים) 
 • ילד התלוי בעזרת הזולת הרבה יותר מבני גילו (בגיל 3 עד 18 שנים).
 • ילד הזקוק לנוכחות קבועה של הזולת (בגיל 91 ימים עד 18 שנים)
 • ילד הזקוק להשגחה קבועה של הזולת (בגיל 91 ימים עד 18 שנים)
 • ילד שיש לו ליקוי מיוחד: ליקוי שמיעה (מיום הלידה עד 18 שנים), תסמונת דאון (מיום הלידה עד 18 שנים), ליקוי ראייה (מגיל 91 ימים עד 18 שנים), אוטיזם ודומיהם (מגיל 91 ימים עד 18 שנים).
 • ילד עם ליקוי מיוחד בשתי הגפיים (בגיל 91 ימים עד 18 שנים).
 • ילד הזקוק לסיוע בתקשורת (מגיל 3) בשל העדר מוחלט של תקשורת מילולית.
 • ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד (בגיל 91 ימים עד 18 שנים) 
                
 1. הילד הוא ילדו של מבוטח שהוא תושב/ת ישראל.
 2. הילד נמצא בישראל.
 3. הילד אינו מוחזק במשפחה אומנת או במוסד.
 4. הילד אינו מקבל קצבת ניידות, למעט מי שנקבעו לו 80% בניידות או שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו. או שבמשפחה ישנם שני ילדים נכים או יותר שלפחות אחד מהם מקבל גם קצבת ניידות.
                

את התביעה לגמלה יגיש ההורה שהילד נמצא עמו. אם הילד אינו נמצא עם הוריו, יגיש את התביעה האפוטרופוס של הילד או מי שמחזיק בו בפועל. את התביעה יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום מגוריו של הילד, בטופס תביעה לגמלה לילד נכה. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

                
להלן תהליך הטיפול בתביעה שהגשתך למחלקת ילד נכה בסניף הביטוח הלאומי:
                
הגשת תביעה חוזרת
אפשר להגיש תביעה חוזרת בעבור ילד שתביעה קודמת בגינו נדחתה או בעבור ילד המקבל גמלה חלקית, וזאת לאחר שחלפו 6 חודשים ממועד הדחייה או ממועד ההודעה על שיעור הגמלה. 


התובע יוכל לבקש דיון מחדש בתביעה בכל זמן, ובלבד שימציא אישור רפואי על החמרה במצב הילד.

המוסד לביטוח לאומי ידון בבקשה רק לאחר שעברו 6 חודשים מיום שנדחתה התביעה לגמלה או מיום שנקבע שיעורה. אולם, אם לאחר קבלת המסמכים הרפואיים, לדעת רופא המוסד נוצרו עובדות חדשות שיש בהן כדי להגדיל את שיעור הגמלה, הבקשה תידון גם אם לא עברו 6 חודשים מיום ההחלטה הקודמת.

גמלה לילד נכה משולמת מהחודש שבו הוגשה התביעה. אולם המוסד רשאי לשלם גמלה גם בעד התקופה שקדמה להגשת התביעה, אם על-פי המסמכים הרפואיים שהוגשו, התקיימו התנאים המזכים בגמלה.

ואלה הכללים לתשלום רטרואקטיבי:  

                

סכום הגמלה מחושב באחוזים מקצבת יחיד מלאה העומדת על  2,189 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) .
מקבלי הגמלה המרבית לילד נכה מקבלים גם 17% תוספת לגמלה. סכום התוספת הוא 372 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) .

בתקופה האחרונה הועלו סכומי הקצבה לקבוצות ילדים שונות, וכן הורחבה הזכאות לקצבה:

 • החל ב-1 בינואר 2012 הוגדלה הקצבה לילדים נכים התלויים לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום (להתהלך בבית, לאכול, להתלבש, להתרחץ והגיינה אישית) ב-23%.
 • ב-1 בינואר 2013 הוגדלה הקצבה לילדים נכים התלויים לחלוטין בעזרת הזולת ב-5% נוספים.
 • בסך הכול הוגדלה הקצבה לילדים נכים התלויים לחלוטין בעזרת הזולת ב-28% 
 • החל באוגוסט 2012 משולמת גמלה בסכום אחד לילד נכה לומד ולילד שאינו לומד, וזאת בהתאם לכללי הזכאות.
 • החל בנובמבר 2012 נכנסו לתוקפם שינויים בתקנות ילד נכה, שמוסיפים עילות זכאות חדשות (שינויים אלו מופיעים במודגש בטבלה).
                
תעודת נכה

מי זכאי לקבל תעודת נכה?

זכאי לקבל תעודת נכה מי שמקבל מהביטוח הלאומי אחת מן הקצבאות האלה: קצבת נכות כללית, קצבה לשירותים מיוחדים, קצבה לילד נכה, קצבת ניידות, פיצוי לנפגעי גזזת, פיצוי לנפגעי פוליו.

לפרטים איך מקבלים את התעודה, תוקף התעודה וההטבות הניתנות, היכנסו לאתר נכות / תעודת נכה

ערעור לוועדת העררים

ערעור לוועדת העררים לילד נכה אפשר להגיש במקרים הבאים:

    • לא אושרה גמלה.
    • אושרה גמלה חלקית.
    • אושרה גמלה לתקופה זמנית
    • לא אושר תשלום רטרואקטבי בעד התקופה המרבית.
                
טיפ בנושא ילד נכה

הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה הסבורים שילדם תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בפעולות היומיום, ולא קיבלו תוספת לקצבה החל בקצבת חודש אפריל 2012 – מתבקשים להגיש לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריהם טופס בקשה לבדיקת תלות (7824), כדי לקבל את התוספת.
לטופס הבקשה יש לצרף מסמכים רפואיים המעידים על מצבו התפקודי של הילד.