דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
Español Français الموقع باللغة العربية русский English Site אמהרית
גודל גופן א א א
Logo

מילואים

הביטוח הלאומי משלם תגמול מילואים לכל אדם שנקרא לשירות מילואים על-פי חוק שירות ביטחון, וכן למי שנקרא לאימון על-פי חוק שירות עבודה לשעת חירום (מל"ח). כמו כן נותן הביטוח הלאומי הענקות לנערים עובדים עד גיל 18, שנעדרו מעבודתם עקב השתתפותם בחינוך הקדם צבאי.

הביטוח הלאומי שולח הודעות לכל מבוטח ומעסיק, על סכום התגמול ששולם. 

 

שיעורי התגמול

למידע נוסף

שיעור התגמול ליום יהיה השכר ברוטו החייב בדמי ביטוח (לעובד שכיר) או ההכנסה החייבת בדמי ביטוח (לעובד עצמאי), או צירוף שניהם (למי שהיה גם עובד שכיר וגם עובד עצמאי) ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו החל שירות המילואים, מחולק ב-90.

על-פי תיקון חוק המילואים, החל מ- 01.08.2008 שונתה הנוסחה לחישוב התגמול.

מחשבון לחישוב תגמולי מילואים

למידע נוסף

ניכויים מתשלום התגמול

למידע נוסף
ניכויי דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות, מס הכנסה, תשלומים לקופת תגמולים וקרנות פנסיה, הפרשים לעובד עצמאי.

הפרשים לעובד עצמאי

עובד עצמאי שהכנסתו לפי שומה היתה גבוהה מן ההכנסה שלפיה שולם לו תגמול המילואים, ישולמו לו הפרשים בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן. אם היתה הכנסתו נמוכה מן ההכנסה שלפיה שולם לו תגמול המילואים, יידרש להחזיר את ההפרש בתוספת הפרשי הצמדה. הפרשי המילואים יחושבו בעת חישוב הפרשי דמי הביטוח לפי השומה.

חוב בדמי ביטוח

המוסד לביטוח לאומי אינו מנכה מתגמול המילואים חוב בדמי ביטוח של המשרת במילואים.

ניכוי כזה ייעשה רק על פי בקשת המשרת במילואים.

מידע למעסיק

למידע נוסף

המוסד לביטוח לאומי מחזיר למעסיקים את תגמולי המילואים ששילמו לעובדיהם כחוק. כדי לקבל את החזר התגמולים, על המעסיק להגיש תביעה על גבי טופס תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים בסניף המוסד לביטוח לאומי שבו מתנהל חשבון דמי הביטוח שלו. המוסד לביטוח לאומי יחשב את התגמול על–פי השכר שדווח בתביעה ויוסיף עליו את תוספות היוקר על–פי החוק.

דין תגמול המגיע לעובד ממעסיקו כדין שכר עבודה, ועל המעסיק לשלמו במועד תשלום השכר הרגיל. זכותו של העובד להגיש תובענה לפי חוק הגנת השכר נגד מעסיק המסרב לשלם את התגמול או מעכבו.

על המעסיק לשלוח את התביעה לביטוח הלאומי מוקדם ככול האפשר ולדווח על תקופת השירות, כפי שמופיע בטופס הצבאי, ללא פיצול תקופת השירות.

משוחררים מצבא קבע

למידע נוסף

תיקונים בחוק התגמולים למשרתים במילואים

למידע נוסף

ב-2/4/08 התקבל בכנסת חוק המילואים החדש, הכולל בתוכו גם את תיקון חוק הביטוח הלאומי בנושא תגמול מילואים. החוק חל על כל מי שהתחיל את שירות המילואים ב-1/8/08 ואילך.

להלן פירוט התיקונים בחוק התגמולים למשרתים במילואים: 

למקבל קצבאות נוספות במוסד

 • מי שזכאי לדמי אבטלה בתקופת השירות במילואים, יקבל תגמול מילואים לפחות בשיעור דמי האבטלה שהיו מגיעים לו אלמלא שירת במילואים. אין משולמים דמי אבטלה בעד תקופת השירות במילואים.
 • מי שזכאי גם לתגמול מילואים וגם לדמי פגיעה בעבודה יבחר באחת משתי הקצבאות.

לרשותך מחשבון שבאמצעותו תוכל לבדוק אם באפשרותך לקבל יותר מקצבה אחת מהביטוח הלאומי.

מוקד טלפוני לתגמולי מילואים

למידע נוסף

במסגרת שיפור השירות למשרתים במילואים, מפעיל הביטוח הלאומי מוקד טלפוני אוטומטי 24 שעות ביממה שמספרו 02-6463010.

המוקד הטלפוני נועד לחיילי מילואים המגישים תביעות באופן אישי, ולמעסיקים המשלמים את התגמול לעובדיהם המשרתים במילואים.

במוקד הטלפוני ניתנים השירותים הבאים:

טיפים חשובים

 • מי שמגיש תביעה לתגמול מילואים, ואבד לו טופס 3010, יפנה לקצין העיר או לשלישות הראשית, מכ"א (מחלקת כוח אדם) 50, לקבלת אישור חליפי - טופס 3021.

 • מי שעובד כשכיר אצל כמה מעסיקים, יגיש את הטופס מהצבא למעסיקו העיקרי, ונוסף על כך יגיש תביעה אישית לביטוח הלאומי להשלמת התגמול המגיע לו. לתביעה עליו לצרף תלושי שכר מיתר המעסיקים שלו עבור 6 החודשים שקדמו לחודש השירות.

כדי למנוע מעצמך חובות מיותרים

 • אם אתה עובד גם כשכיר וגם עצמאי חשוב שתגיש את התביעה אישית כעובד עצמאי לביטוח הלאומי להשלמת התגמול המגיע לך, אך ורק לאחר שוודאת עם מעסיקך שהוא קיבל מהביטוח הלאומי את החזר תגמולי המילואים. 
  בדוק אם אתה רשום גם כעובד שכיר וגם כעצמאי במוסד לביטוח לאומי. אם אינך רשום ככזה - נא מלא טופס בל/6101

ערעור על החלטת המוסד

למידע נוסף

תגמול לפי סוגי זכאים

זכאיםמי משלםאופן החישובגובה התגמול
עובד חודשימעסיקהכנסות ברוטו ב-3 החודשים שקדמו לתחילת השרות מחולקת ב-90 = תגמול ליום X ימי השרות או עפ"י 3 חודשים מתוך 6 עפ"י הזכאות

לא פחות ממינימום = 196.02 ₪ ליום.

לא יותר ממקסימום 1441.33 ₪ ליום.

עובד יומי שעבד 75 ימים ב-3 החודשים לפני השרות

מעסיקהכנסות ברוטו ב-3 החודשים שקדמו לתחילת השרות מחולקת ב-90 = תגמול ליום X ימי השרות או עפ"י 3 חודשים מתוך 6 עפ"י הזכאות

לא פחות ממינימום = 196.02 ₪ ליום.

לא יותר ממקסימום 1441.33 ₪ ליום.

עובד יומי שעבד פחות מ-75 ימים או עובד שעתי

ביטוח לאומי- הכנסות ברוטו ב-3 חודשים או עפ"י 3 חודשים מתוך 6 , עפ"י הזכאות.

לא פחות ממינימום = 196.02 ₪ ליום.

לא יותר ממקסימום 1441.33 ₪ ליום.

מי שהיה שכיר או עצמאי והפסיק לעבוד לפני השרותביטוח לאומי
 •  עברו פחות מ-60 יום

   מהפסקת עבודתו, יש
  לקחת  הכנסה ברוטו  
  ב-3 החודשים לפני
  הפסקת העיסוק
  מחולקת ב-90 יום, X ימי השרות או הכנסה ב- 3 חודשים מתוך 6 עפ"י הזכאות.

 • עברו יותר מ-60 יום
      מגיע מינימום תגמול

לא פחות ממינימום = 196.02 ₪ ליום.

לא יותר ממקסימום 1441.33 ₪ ליום.

סטודנטביטוח לאומי – ניתן להגיש גם באמצעות האינטרנט.מינימום196.02 ליום ₪
עצמאיביטוח לאומי – ניתן להגיש באמצעות האינטרנט.

הכנסה עפ"י מקדמות ברוטו ב-3 החודשים לפני השרות מחולקת ב-90 = תגמול ליום X ימי השרות.

או: הכנסה ב-3 חודשים מתוך 6 עפ"י הזכאות.

לא פחות ממינימום = 196.02 ₪ ליום.

לא יותר ממקסימום 1441.33 ₪ ליום.

מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאיבטוח לאומי – ניתן להגיש גם באמצעות האינטרנט.מינימום בלבד196.02 ליום
מובטל הזכאי לדמי אבטלה ערב השרותלפי דמי אבטלה שמגיעים לו אילולא יצא לשירות או עפ"י הכנסה ברבע השנה שקדם להפסקת עבודה (אם עברו פחות מ-60 יום מהפסקת עבודה)
עצמאי הזכאי להפרשי שומה

עפ"י ההכנסה העדכנית בעקבות שומה סופית המגיעה ממס הכנסה.

מתבצע חישוב משולב של תגמול ודמי ביטוח.

משוחרר קבע איש צוות אוויר בהסכם.

שעברו פחות מ-60 יום מיום השחרור ליציאה לשרות המילואים

הכנסה ברוטו ב-3 החודשים שקדמו לשחרור מקבע מחולק ב-90 X ימי השרות בתוספת ימים עפ"י חוק המילואים החדש.

עפ"י תנאי ההסכם.

עובד אצל מספר מעסיקים

- אם אף אחד מהמעסיקים   
  אינו חייב בתשלום:
  ישולם ע"י הביטוח הלאומי עפ"י כל   ההכנסות מכל המקורות (המעסיקים).

- אם מעסיק אחד חייב בתשלום: תשולם השלמה בביטוח הלאומי
   עפ"י ההכנסות משאר המעסיקים, הכנסה ב-3 החודשים מחולקת ב-90

שכיר ועצמאי

- אם המעסיק אינו חייב בתשלום  ישולם ע"י הביטוח הלאומי עפ"י כל
  ההכנסות מכל המקורות.

- אם המעסיק חייב בתשלום תשולם השלמת התגמול כעצמאי ע"י  הביטוח הלאומי

הגשת התביעה, גם באינטרנט

למידע נוסף

 הגשת תביעה אפשרית בשתי דרכים:

 באופן עצמאי בטופס תביעה אישית, שאותו יש להגיש בתום השירות לאחד מסניפי הביטוח הלאומי על פי בחירת התובע. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
לתשומת לבך,
באפשרותך למלא את טופס התביעה ולשלוח את המסמכים און ליין (באופן מקוון) באמצעות אתר שירות אישי. לשם כך יש צורך בקוד משתמש וסיסמה לאתר שירות אישי.
אם עדיין אין לך קוד וסיסמה, תוכל להזמין באתר קוד משתמש וסיסמה.

 1. באמצעות המעסיק, בהתאם למעמד העובד.


לרשות המגישים תביעה באופן עצמאי והמעסיקים עומד מוקד טלפוני בנושא תגמולי מילואים.  

תנאי הזכאות

למידע נוסף

להלן פירוט תנאי הזכאות לקבלת תגמול מילואים למי ששירת שירות מילואים כחוק, מי ששירת שירות חד יומי או שירות חצי יומי, מי שהיה באימון על-פי חוק שירות עבודה בשעת חירום, נער עובד שהשתתף בפעילות במסגרת החינוך הקדם-צבאי:
 

סניפים פנו אלינו טפסים להורדה פנייה ישירה לסניף דבר המנכל
 
מילוי ושליחת תביעה און-ליין כולל מסמכים

Please Wait