דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
Español Français الموقع باللغة العربية русский English Site אמהרית
גודל גופן א א א

ביצוע פעולות

דמי פגיעה

דמי פגיעה הם תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם למבוטח שנפגע בעבודה כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה (מתאונת עבודה או ממחלת מקצוע), ובתנאי  שאינו מסוגל לעבוד לא בעבודתו ולא בעבודה מתאימה אחרת כתוצאה מהפגיעה (הכול על פי אישור רפואי).

 

למקבל קצבאות נוספות במוסד

  • מבוטח הזכאי בעד פרק זמן אחד גם לדמי פגיעה בעבודה וגם לתגמולי מילואים, יבחר באחת משתי הגמלאות.
  • בעד פרק הזמן שהמבוטח זכאי לדמי פגיעה בעבודה, לא יהיה זכאי לדמי אבטלה.
  • דמי הפגיעה המשולמים לנפגע נחשבים כהכנסה בבחינת הזכאות להבטחת הכנסה.

מועד הגשת התביעה

את התביעה לדמי פגיעה עליך למסור למוסד לביטוח לאומי בתוך 12 חודשים מן היום שבו נפגעת ולא היית מסוגל לעבוד. הגשת התביעה לאחר המועד הזה עלולה לפגוע בזכותך לקבלת גמלה, כולה או חלקה. מומלץ להגיש את התביעה במועד הקרוב ביותר לפגיעה.

תשלום דמי פגיעה לנפגע בחוץ לארץ

אם אתה תושב ישראל ונפגעת בעבודה בחוץ לארץ, ומתקיימים בך תנאי הזכאות לגמלאות נפגעי עבודה, עליך לשלוח תביעה לדמי פגיעה אל המוסד לביטוח לאומי ישירות או באמצעות הקונסוליה של ישראל בארץ שבה אתה שוהה.

דמי הפגיעה ישולמו לזכות חשבון הבנק שלך בישראל (לפי הרשום בתביעתך).

מידע למעסיק

למידע נוסף

ב"איגרת למעסיק" המצורפת כאן תמצאו, בין היתר, הנחיות למילוי התביעות לדמי פגיעה של עובדיכם שנפגעו בעבודה. מילוי טופסי התביעות על פי ההנחיות, יביא לקיצור משך הזמן של הטיפול בתביעות ותשלום הגמלה לעובדים בהקדם.

למעסיקים שיש להם הסדר עם הביטוח הלאומי לתשלום דמי הפגיעה ישירות לעובדים, על פי תקנה 22, מצורפת איגרת נפרדת.
לנוחותכם, הושק עבורכם שירות חדש, המאפשר לכם לקבל קבצי מידע על תשלום דמי פגיעה ששילמתם לעובדיכם.

 

אופן הגשת תביעה לדמי פגיעה

למידע נוסף

לפני שתגיש את התביעה לביטות הלאומי, עליך לקבל מהמעסיק שלך טופס הפניה לטיפול רפואי לעובד השכיר (בל/ 250) מלא וחתום על ידו, ואם אתה עובד עצמאי, עליך למלא טופס הפניה לטיפול רפואי לעצמאי (בל/283).  

עם טופס ההפניה לטיפול הרפואי עליך לפנות למחלקת תאונות עבודה בקופת חולים שבה אתה חבר, ולמסור את הטופס לרופא, והרופא ייתן לך "תעודה רפואית ראשונה לנפגעי בעבודה". 

עליך למלא טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה והודעה על פגיעה בעבודה ולצרף אליו את התעודה הרפואית שקיבלת מהרופא, ואם טופלת בבית חולים ממשלתי/ ציבורי - גם את דו"ח המיון.
את טופס התביעה עם המסמכים הנלווים עליך לשלוח מוקדם ככל האפשר לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב אל מקום המגורים. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

קיימים מעסיקים שהביטוח הלאומי נתן להם הרשאה לשלם דמי פגיעה לעובדיהם. במקרים אלו ישלם לך המעסיק את דמי הפגיעה, והביטוח הלאומי יחזיר לו את הכספים ששילם.

טיפ בנושא נפגעי עבודה/ דמי פגיעה

בעת הגשת התביעה לדמי פגיעה חשוב שתדע:

  • אם אנו משתהים במתן ההחלטה בתביעתך - נבדוק את זכאותך לקבלת דמי תאונה בפרק הזמן שעד למתן ההחלטה.
  • אם תביעתך לדמי פגיעה תידחה - אנו נבדוק את זכאותך לקבל דמי תאונה על פי המסמכים שהגשת, ואין צורך שתגיש תביעה נוספת.
  • חשוב שתחתום על טופס התביעה לדמי פגיעה, ותצרף אליו מסמכים רפואים.
    אם לא תחתום על התביעה, או שלא תצרף את המסמך הרפואי הנדרש, נאלץ להחזיר לך את התביעה ללא טיפול.

ערעור על החלטת המוסד

באפשרותך לערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי בבית הדין האזורי לעבודה. את הערעור ("תובענה") עליך למסור לבית הדין בתוך 12 חודשים מיום קבלת ההודעה הכתובה של המוסד לביטוח לאומי בדבר החלטתו. 

אם נדחתה תביעתך לדמי פגיעה, ואתה מבקש לערער על ההחלטה הזאת לפני בית הדין לעבודה, אתה רשאי לבקש סיוע משפטי חינם מלשכת הסיוע המשפטי שליד משרד המשפטים שבאזור מגוריך.

שיעור דמי הפגיעה ליום

למידע נוסף
לעובד שכיר ולעובד עצמאי - 75% מהכנסתו החייבת בדמי ביטוח ב- 3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק את עבודתו בשל הפגיעה, לחלק ב-90, ועד למקסימום דמי הפגיעה ליום 1,094.63 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) .

מדמי הפגיעה מנוכים מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

תנאי הזכאות לדמי פגיעה

למידע נוסף

תהיה זכאי לדמי פגיעה, אם אתה עונה על התנאים הבאים:

  •  המצאת לביטוח הלאומי "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה", שבה רשומה האבחנה הרפואית והתקופה שבה אינך מסוגל לעבוד, בצירוף לטופס התביעה. פרטים ב"אופן הגשת התביעה".
  • לא עבדת כתוצאה מהפגיעה.  

תשלום דמי הפגיעה

למידע נוסף

דמי הפגיעה נועדו לפצות אותך על אובדן הכנסותיך מעבודה (כשכיר או כעצמאי) עקב הפגיעה בעבודה. דמי הפגיעה משולמים בעד פרק הזמן  בו לא עבדת ונזקקת  לטיפול רפואי, ולכל היותר בעד 13 שבועות (91 ימים), הנמנים ממחרת יום הפגיעה.

כיצד מחושבים דמי הפגיעה?

סניפים בירורים אישיים טפסים להורדה פנייה ישירה לסניף דבר המנכל
 

Please Wait