ילד נכה


ילד נכה

אישורתקצירהזמנה
אישור זכאות תלת-חודשיאישור תלת-חודשי (3 חודשים אחרונים) על תשלום גמלת ילד נכה. באישור מפורטים סכום הגמלה ברוטו, דרגת אי הכושר שנקבעה ומועד תחילתה ותאריך תחילת הזכאות.

בביצוע ההזמנה יש להקליד את מספר הזהות של הילד ותאריך לידתו.

הזמנה אישור זכאות תלת-חודשי
אישור תשלום חודשיאישור על התשלום של גמלת ילד נכה בחודש האחרון . האישור כולל פירוט של סכום התשלום ברוטו,  ניכויים ונטו התשלום.הזמנה אישור תשלום חודשי