ביקורת ניכויים


הביטוח הלאומי עורך ביקורת ניכויים אצל מעסיקים, כדי לבדוק האם המעסיק דיווח על כל הכנסות העובדים החייבות בדמי ביטוח לפי סעיף 344 לחוק הביטוח הלאומי, והאם נוכו דמי ביטוח בהתאם לחוק.
הביקורת מסתמכת גם על מידע שהתקבל מרשות המיסים, לפי סעיף 384א לחוק הביטוח הלאומי, בדבר שומות ניכויים שנערכו למעסיקים ע"י רשות המיסים.

תהליך הביקורת

במהלך הביקורת, המבקר מקבל מהמעסיק מסמכים ומברר איתו ו/ או עם מייצגו פרטים נוספים. בהתאם לממצאים שמתגלים, מחייב המבקר את המעסיק על הכנסות שלא נזקפו לעובד כשכר עבודה ושלא שולם עבורן דמי ביטוח, או חיובים הנובעים מהפרשים בין דמי הביטוח הנכונים לפי החוק לבין דמי הביטוח השגויים שנוכו בפועל.

חלק מהביקורות נעשות בעקבות קבלת מידע מרשות המיסים על שומת ניכויים שנערכה. במקרה זה הממצאים שחויבו בידי מס הכנסה כהכנסת עבודה מחויבים גם בדמי ביטוח.

הודעה על קביעת דמי ביטוח

בסיום ביקורת הניכויים אנו שולחים למעסיק הודעה על קביעת דמי ביטוח (בהתאם לסעיף 358 לחוק הביטוח הלאומי), עבור תשלומים או טובות הנאה שלא דווחו לנו, או שדווחו אך לא נוכו עבורם דמי ביטוח בהתאם לחוק. 
קביעת דמי הביטוח כוללת הפרשי הצמדה וקנסות, המחושבים לפי סעיף 364 לחוק הביטוח הלאומי. ניתן להפחית את הקנסות (ראה בהמשך הפחתת קנסות).  

השגה על קביעת דמי הביטוח

על קביעת דמי הביטוח ניתן להגיש השגה לפקיד השגות, בתוך 30 יום מהיום שבו נמסרה ההודעה על הקביעה. זאת בהתאם לכללים שנקבעו בסעיף 359 לחוק הביטוח הלאומי  ולנוהל הגשת השגה לפקיד תביעות  

הפחתת קנסות

על הממצאים שהתגלו בביקורת מוטלים קנסות, בהתאם להוראה 313.

ניתן להפחית את הקנסות לפי הכללים שנקבעו , כאשר על ממצאים שהתגלו בפעם הראשונה והשנייה אצל מעסיק קטן (המעסיק עד 249 עובדים) חלה הפחתה של 50% מהקנסות, ואצל מעסיק גדול (המעסיק 250 עובדים ומעלה) חלה הפחתה של 70% מהקנסות על ממצאים שהתגלו בפעם הראשונה, והפחתה של 50% מהקנסות על ממצאים שהתגלו בפעם השנייה.

על קנסות המוטלות על ממצאים שהתגלו בפעם השלישית ואילך - אין הפחתה.

ספירת הישנותם של ממצאי ביקורת

ממצאי הביקרות מפוצלים לפי רכיבי חיוב (כמו שוי רכב, שווי מתנות וכד'). כל רכיב חיוב ייבדק אם נשנה בביקורות קודמות שהסתיימו במשך 10 השנים שלפי השנה שבה מתבצעת הביקורת. כלומר, כל 10 שנים מתחילה ספירה חדשה אם הרכיב חוזר בפעם הראשונה או השנייה לצורך קביעת אחוזי הפחתה.

לדוגמה: ביקורת שהסתיימה במהלך שנת 2016 נספור את הישנותם של ממצאי הביקורת מתוך ביקורות שהסתיימו מ- 1.1.2006 ואילך ( שנה שוטפת 2016 לא נספרת כשנה עשירית).