ביקורת ניכויים


המוסד לביטוח לאומי עורך ביקורות אצל מעסיקים, בכדי לוודא כי המעסיק דיווח על הכנסת העובד במלואה וניכה דמי ביטוח בהתאם לחוק.

המבקר יוצר קשר טלפוני עם המעסיק לקביעת תאריך לביקורת, ושולח לו הודעה על תכנון הביקורת, החומר והמסמכים אותם נדרש המעסיק להכין ולהציגם בפני המבקר.

שינוי בתאריך הביקורת ניתן לתאם ישירות עם המבקר החתום על ההודעה לתכנון הביקורת.

תהליך הביקורת

במהלך הביקורת המבקר מקבל מהמעסיק את המסמכים ומברר איתו ו/ או עם מייצגו פרטים נוספים ובהתאם לממצאים שנתגלו מחייב המבקר את המעסיק בגין הכנסות שלא נזקפו לעובד כשכר עבודה ולא שולם בעדן דמי ביטוח או חיובים הנובעים מהפרשים בין דמי הביטוח הנכונים לפי החוק לבין דמי הביטוח  השגויים שנוכו בפועל.

חלק מהביקורות נעשות בעקבות קבלת מידע מרשות המיסים אודות שומת ניכויים שנערכה, במקרה זה הממצאים שחוייבו בידי מס הכנסה כהכנסת עבודה מחויבים גם בדמי בטוח.

הודעה על קביעת דמי ביטוח

לפני הקביעה הסופית המבקר מעביר את טיוטת הדוח למעסיק לעיונו ותגובתו. בתום הביקורת נשלחת למעסיק בדאר רשום הודעה על קביעת דמי הביטוח ופרוט הממצאים.

דמי הביטוח צוברים הצמדה וקנסות.

השגה על קביעת דמי הביטוח

המעסיק רשאי להגיש השגה תוך 30 יום מיום שנמסרה לו ההודעה על הקביעה בפני אגף ביקורת ניכויים של המוסד או בפני וועדת שומה.

מעסיק שבחר להגיש השגה בפני האגף יכול לערור על ההחלטה בפני וועדת שומה תוך 30 יום מיום גמר הטיפול בהשגה.בהתאם לנוהל וועדת שומה.

על החלטות וועדות שומה ניתן לערור בפני בי"ד על שאלות משפטיות בלבד.(ולא שאלות שבעובדה).

קנסות ביקורת ניכויים

על הממצאים שנתגלו מוטלים קנסות בהתאם לכללים שנקבעו בהוראה 313 כאשר על ממצאים שנתגלו בפעם הראשונה והשנייה אצל מעסיק קטן (המעסיק עד 249 עובדים) חלה הפחתה של 50% מהקנסות, ממצאים שהתגלו אצל מעסיק גדול (המעסיק 250 עובדים) חלה הפחתה של 70% על ממצאים שהתגלו בפעם הראשונה, והפחתה של 50% על ממצאים שהתגלו בפעם השנייה.

לא תינתן הפחתה על קנסות המוטלים על ממצאים שהתגלו בפעם השלישית ואילך.

ספירת הישנות הממצאים לגבי ביקורות שהתסיימו מיום 1.1.2016 תהיה מתוך ביקורות שהסתיימו ב 10 שנים האחרונות שלפני שנת הביקורת הנוכחית.

לדוגמא:

ביקורת שהתסיימה בשנת 2016 נספור את הישנתום של ממצאי הביקורת בביקורות שהסתיימו החל מיום 1.1.2006 . (שנת - שנה שוטפת 2016 לא נספרת כשנה עשירית).