דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

נפגעי תאונות

חוק ביטוח נפגעי תאונות מזכה בתשלום את מי שנפגע בתאונה, ועקב התאונה איבד את כושרו לתפקד. החוק חל על כל אדם, תושב/ת ישראל, שמלאו לו 18 שנים ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה, לרבות עקרת בית שאינה מבוטחת בביטוח הלאומי. הקצבה לפי חוק זה משולמת לכל היותר בעד 90 יום של אבדן כושר התפקוד.

 

 

תנאי הזכאות

1. תושב/ת ישראל שאירעה לו תאונה, בין בישראל ובין בחוץ לארץ, זכאי לדמי תאונה בעד פרק הזמן שהוא נמצא בישראל ואינו מסוגל לתפקד:

  • עובד שכיר או עובד עצמאי - אם אינו מסוגל לעבוד בעבודתו ואף לא בעבודה מתאימה אחרת.
  • מי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי - אם הוא מאושפז בבית חולים או מרותק לביתו.
  • עקרת בית - אם אינה מסוגלת לעבוד בעבודות משק הבית. 

2. על הנפגע בתאונה להיבדק בדיקה רפואית בתוך 72 שעות משעת התאונה. אם לא נבדקת בתוך פרק הזמן הזה, אתה עלול לאבד את זכאותך לדמי תאונה. 

אם אישר הביטוח הלאומי, שתוצאות התאונה יכולות להתגלות לאחר 72 השעות שלאחר התאונה,תהיה זכאי לדמי תאונה, אם נבדקת בתוך שבועיים מיום התאונה.

אופן הגשת התביעה

אם נפגעת בתאונה וברצונך להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי, עליך למלא טופס תביעה לתשלום דמי תאונה. את הטופס יש להגיש בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים בתוך 90 יום מיום התאונה. תביעה שמוגשת לאחר מועד זה עלולה להידחות. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

מסמכים שיש להגיש

הדף האחרון בטופס התביעה משמש כ"תעודה רפואית ראשונה לנפגע בתאונה". עליך לפנות לרופא המטפל עם הדף הזה, כדי שימלא את כל הפרטים בתעודה ויחתום עליה. את התעודה החתומה על-ידי הרופא יש לצרף לטופס התביעה ולהעביר לביטוח הלאומי.

עובד שכיר  - עליך לצרף לתביעתך אישור ממעסיקך על תקופת ההיעדרות שלך מן העבודה עקב התאונה, אישור על מספר ימי המחלה שעומדים לזכותך עד למועד התאונה, וכן אישור על שכר עבודתך בטופס המיועד לכך.

תקופת הזכאות המרבית

דמי תאונה ישולמו לכל היותר לפרק זמן של 90 יום רצופים, החל ביום שלאחר יום התאונה. לא ישולמו דמי תאונה בעד יותר מ-90 יום באותה שנה קלנדרית (מינואר עד דצמבר).

 

לעובד שכיר או עובד עצמאי לא ישולמו דמי תאונה בעד שני הימים הראשונים שלאחר יום התאונה. בעבור שני הימים האלה ישולמו דמי תאונה רק לנפגע שאיבד את כושרו לתפקד ל-12 ימים לפחות, מלבד יום התאונה.

 

למי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי, לרבות עקרת בית, לא ישולמו דמי תאונה בעד 14 הימים הראשונים שלאחר יום התאונה.

שיעורי הקצבה

 • למי שביום התאונה היה עובד שכיר - 75% משכרו ברבע השנה שקדם ליום התאונה, לחלק ב-90, עד למקסימום דמי תאונה ליום - 1,094.63 ש"ח (החל ב- 01.01.2014).
 • לזכאי שביום התאונה היה עובד עצמאי - 75% מן ההכנסה לתשלום דמי ביטוח ברבע השנה שקדם ליום התאונה, לחלק ב-90, עד למקסימום דמי תאונה ליום - 1,094.63 ש"ח (החל ב- 01.01.2014).
 • למי שביום התאונה לא היה עובד שכיר ולא עובד עצמאי - 25% מהסכום הבסיסי, כפי שהיה ב–1 בינואר שקדם ליום התאונה, בתוספת שיעור עליית המדד מחודש ינואר ועד יום התאונה, לחלק ב-30  - ליום  72.98 ש"ח (החל ב- 01.01.2014).

לידיעתך, שיעור דמי התאונה ליום הוא כשיעור דמי הפגיעה המשולמים למי שנפגע בעבודה.

באילו מקרים לא ישולמו דמי תאונה

לא ישולמו דמי תאונה במקרים האלה:

 • אם האדם זכאי בעד אותה התקופה לתשלום בשל אבדן כושר העבודה או התפקוד מטעמי בריאות על פי חוק, כגון דמי מחלה, חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים; או על פי הסכם קיבוצי; או על פי תקנון של קופת גמל של קרן ביטוח או של קרן פנסיה; או על פי חוזה עבודה. 
 • אם התאונה אירעה תוך כדי ועקב עבודה - במקרה זה הזכאות תהיה לדמי פגיעה.
 • לאדם שהתאונה אירעה לו בעת ששהה במוסד לטיפול רפואי או סיעודי. 
 • למי שמשרת בצה"ל.
 • למי שנמצא במאסר.

ערעור על החלטות המוסד

למידע נוסף

טיפ בנושא נפגעי תאונות

 • תושב ישראל שנפגע בחו"ל זכאי לתשלום דמי תאונה מיום חזרתו ארצה, בכפוף להוראות החוק.
 • עליך לקבל טיפול רפואי תוך 72 שעות ממועד הפגיעה, אחרת אתה עלול לאבד את זכאותך לתשלום דמי תאונה.
 • עליך להגיש תביעה לתאונה אישית לביטוח הלאומי תוך 90 יום מיום התאונה.

אפשרות לקבל יותר מקצבה אחת

למידע נוסף
 

Please Wait