דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

דמי לידה

בעקבות תיקון בחוק, שונה המונח 'חופשת לידה' ל'תקופת לידה והורות'

דמי לידה משולמים לאישה עובדת שיצאה לתקופת לידה והורות. דמי הלידה נועדו לפצות את היולדת על אובדן שכרה או הכנסתה בפרק הזמן שאין היא עובדת לרגל ההיריון והלידה.
החל ב-1.5.98 זכאי אב להחליף את בת זוגו בחלק מתקופת הלידה והורות ולקבל דמי לידה בהתאם לתנאי החוק.

 

מי מבוטח

 • עובדת שכירה או עובדת עצמאית המועסקת בישראל (גם אם אינה תושבת ישראל).
 • עובדת שכירה המועסקת מחוץ לישראל, ובלבד שהיא ומעסיקה תושבי ישראל וחוזה העבודה נקשר בישראל או שהיא עובדת מקומית ישראלית.
 • אישה שמלאו לה 18 שנים, והיא נמצאת בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי במקום שאושר לעניין זה (בתי ספר מוכרים לאחיות מוסמכות ולאחיות מעשיות וכן מקומות שההכשרה או השיקום ניתנים בהם בשיתוף עם האגף להכשרה ולהשתלמות מקצועית שבמשרד התעשייה המסחר והתעסוקה במקצוע הנלמד, לפי תוכנית לימודים של 35 שעות בשבוע ו-6 חודשים רצופים לפחות), ובלבד שעבדה בעבודה שכירה או עצמאית 30 ימים רצופים לפחות בתכוף לפני היום שהפסיקה את עבודתה בזמן ההיריון.

תנאי הזכאות

למידע נוסף

דמי הלידה ישולמו ליולדת שהפסיקה את עבודתה בזמן ההיריון שהסתיים בלידה, וששולמו בעדה דמי ביטוח לפני היום הקובע על-פי הפירוט הזה:

 • דמי לידה מרביים עבור 15 שבועות (105 ימי זכאות) - ישולמו ליולדת ששולמו בעדה דמי ביטוח 10חודשים מתוך 14 החודשים שלפני היום הקובע או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שלפני היום הקובע.
 • מחצית מדמי הלידה עבור 8 שבועות (56 ימי זכאות) - ישולמו ליולדת, ששולמו בעדה דמי ביטוח בעבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני היום הקובע.

 לתשומת הלב של עובדת עצמאית

 • לעובדת עצמאית יובאו בחשבון רק תקופות שבהן עבדה ושילמה דמי ביטוח. לפיכך כדי שלא תישלל זכאותך לדמי לידה, חשוב שתסדירי את חובותייך לביטוח הלאומי לפני שאת מפסיקה את עבודתך.
 • עובדת עצמאית יכולה לבצע פעולות לתחזוקת העסק במהלך תקופת לידה והורות, מבלי שתיפגע זכאותה לדמי הלידה. לקבלת אישור לכך, אנא פני לסניף שבמקום מגורייך. ניתן לפנות גם באמצעות האינטרנט או הפקס של הסניף.

סימולטור לבדיקת זכאות לדמי לידה

למידע נוסף

אופן הגשת התביעה

למידע נוסף

כדי לקבל דמי לידה, יש למלא טופס תביעה לדמי לידה ולהגישו לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים. במקרים שהלידה התרחשה בחו"ל או בבית, יש לצרף לטופס התביעה אישור מבית החולים על הלידה. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

לתשומת לבך,
באפשרותך למלא את טופס התביעה ולשלוח את המסמכים און ליין (באופן מקוון) באמצעות
האתר. מילוי הטופס ושליחתו באופן מקוון אפשרי רק לאחר הלידה.

מסמכים נוספים להגשה

למידע נוסף
 • עובדת שכירה
 • עובדת עצמאית
 • מי שהייתה בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי
 • חיילת שעזבה את השירות הצבאי
 • עובדות זרות ועובדות בעלות דרכון זר, שאין להן תעודת זהות ישראלית

מועד הגשת התביעה

את טופס התביעה אפשר למסור לביטוח הלאומי סמוך ליום הפסקת העבודה, אך לא מוקדם מ-9 שבועות לפני יום הלידה המשוער (מי שמוסרת את הטופס לפני הלידה, תבקש מהרופא המטפל בה לאשר את תאריך הלידה המשוער בגוף הטופס), ובכל מקרה לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הזכאות הראשון לדמי הלידה.

תקופת הזכאות

למידע נוסף
הזכאות לדמי לידה חלה מהיום הראשון להפסקת עבודתה של היולדת, ולכל המוקדם 53 יום לפני תאריך הלידה המשוער (כפי שקבע הרופא) למי שזכאית לדמי לידה ל-15 שבועות, או לכל המוקדם 28 יום לפני תאריך הלידה המשוער למי שזכאית לדמי לידה ל-8 שבועות.

הארכת תקופת לידה והורות

למידע נוסף
 • הארכה של תקופת לידה והורות עקב לידה רב-עוברית (יותר מילד אחד)
 • הארכה של תקופת לידה והורות עקב אשפוז של היולדת
 • הארכה של תקופת לידה והורות עקב אשפוז של הנולד
 • פיצול תקופת לידה והורות עקב אשפוז של היולדת או הנולד
 • הגשת תביעה להארכה או פיצול של תקופת לידה והורות

שיעורי דמי הלידה

למידע נוסף

דמי הלידה משולמים בתשלום אחד, לחשבון הבנק של היולדת הזכאית להם.
דמי הלידה הם גמלה מחליפת שכר, שמשולמים לפי הכנסת היולדת, אך גובה הגמלה מוגבל עד לסכום ההכנסה המקסימלית לתשלום דמי ביטוח לעובדת שכירה ולעובדת עצמאית, כפי שהיה בחודש שקדם ליום הפסקת עבודתה של היולדת. תוספות יוקר שמשולמות בזמן תשלום דמי הלידה נכללות בדמי הלידה. סכום דמי הלידה המקסימלי ליום - 1,459.50 ש"ח (החל ב- 01.01.2014).

מחשבון לחישוב דמי לידה ליום

למידע נוסף

ניכויים מדמי הלידה

מדמי הלידה ינוכו דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה על-פי השיעור בחוק. המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלול את הזכות לדמי לידה, כולם או מקצתם, מיולדת העובדת שלא במשק ביתה בפרק הזמן שמשולמים לה דמי לידה.
עובד/ת עצמאי/ת שיש חוב בחשבון דמי הביטוח שלהם, רשאי המוסד לביטוח לאומי לזקוף את דמי הלידה המגיעים להם על חשבון החוב.

תביעה לתשלום הפרשים בדמי לידה

למידע נוסף

הטבות ליולדת נכה שאינה מסוגלת לטפל בתינוקה

למידע נוסף

ביום 7.7.14 נכנס לתוקפו תיקון בחוק, לפיו יולדת נכה שנקבעה לה דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 100%, ושאינה מסוגלת לטפל בילד, עשויה להיות זכאית לתשלום מהביטוח הלאומי

 • יולדת נכה שיש לה בן זוג, ישולם תגמול מיוחד לבן זוגה, אם הוא עונה על תנאי הזכאות המפורטים בהמשך.
 • יולדת נכה שהיא הורה עצמאי (חד-הורית), תשולם לה קצבה מיוחדת בשיעור שנקבע בחוק.​

דמי לידה לאב

למידע נוסף
 
מילוי ושליחת טופס תביעה און-ליין כולל מסמכים

 
Please Wait