תביעה לתשלום הפרשים בדמי לידה


עובדת שכירה ועובד שכיר שקיבלו דמי לידה מהביטוח הלאומי, יכולים להיות זכאים לתשלום הפרשים לדמי הלידה שקיבלו, במקרים האלה:

  • לאחר קבלת דמי הלידה מהביטוח הלאומי, המעסיק שילם לך תשלום נוסף (כגון דמי הבראה, ביגוד, בונוס) ב-11 החודשים מיום הזכאות הראשון לקצבה, המתייחס לתקופה שלפיה חושבה הקצבה. הזכאות לתוספת תהיה אם סכום התשלום הנוסף גבוה מרבע משכר המינימום -  1,325 ש"ח (החל ב- 01.04.2018) 
  • המעסיק שילם לך הפרשי שכר, עבור תקופת עבודה שקדמה לתשלום הקצבה מהביטוח הלאומי. 

הגשת תביעה לתשלום ההפרשים

לקבלת ההפרשים המגיעים לך, יש לשלוח תביעה להפרשים, ולצרף פירוט שכר ממוחשב מהמעסיק או פירוט שכר ידני,
הכולל את התשלום הנוסף או ההפרשים ששולמו לך.

את התביעה והמסמכים ניתן לשלוח באופן הבא:

את התביעה יש להגיש בתוך 12 חודשים, מיום תשלום ההפרשים על ידי המעסיק.