דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

ילדים

​הביטוח הלאומי משלם קצבת ילדים חודשית למשפחות החיות בישראל, שיש להן ילדים עד גיל 18. הקצבה נועדה לסייע למשפחה בהוצאות גידול הילדים, והיא משולמת ללא קשר להכנסות המשפחה.

ברוב המקרים הקצבה משולמת באופן אוטומטי, על פי מידע שמועבר אלינו מבתי החולים לאחר הלידה, ואין צורך להגיש תביעה לביטוח הלאומי. עם זאת ישנם מקרים שהמשפחות צריכות להגיש תביעה לביטוח הלאומי. פרטים באופן הגשת התביעה.

הקצבה משולמת מדי חודש, ב-20 בחודש.
לרשותכם, מחשבון לחישוב סכום קצבת הילדים המגיע לכם.

לידיעתכם, משפחות חד הוריות (משפחות שבהן יש הורה עצמאי) וכן משפחות מרובות ילדים, המקבלות מן הביטוח הלאומי קצבת קיום (נכות כללית, הבטחת הכנסה, מזונות, זקנה או שאירים), מקבלות מן הביטוח הלאומי מענק לימודים. המענק משולם מדי שנה, בתחילת שנת הלימודים עבור ילדים בגילאים 18-6 (עד שנת הלימודים תשע"ו שולם המענק לכל ילד בגילאים 14-6).

 

תכנית חיסכון לכל ילד

למידע נוסף

​​​​​הורים יקרים,

בחודש ינואר 2017 יפתח הביטוח הלאומי תכנית חיסכון אישית לכל אחד מילדיכם, עד הגיעו לגיל 18.

תכנית החיסכון היא זכות של כל ילד בישראל, המאפשרת לו להתחיל את חייו הבוגרים עם סכום כסף התחלתי שייפתח בפניו הזדמנויות חדשות.
בתכנית החיסכון יפקיד הביטוח הלאומי 50 ש"ח מדי חודש לכל ילד, בנוסף לקצבת הילדים שתמשיכו לקבל עבורו. הכסף יועבר לחיסכון ייעודי על שמו של הילד בקופת גמל להשקעה או בבנק, בהתאם לבחירתכם.

אתם ההורים, תוכלו להוסיף לחיסכון של כל ילד עוד 50 ש"ח בחודש מקצבת הילדים, כך שסכום החיסכון יוכפל, ויעמוד על 100 ש"ח בחודש.

בימים אלה קיבלתם מהביטוח הלאומי הודעה על קופות הגמל והבנקים שנבחרו לנהל את החיסכון ועל ערוצי השירות שבאמצעותם תוכלו לבחור את הגוף החוסך ולהכפיל את סכום החיסכון.

למי משולמת הקצבה?

משפחה שבה שני בני הזוג גרים עם ילדיהם

הקצבה משולמת לאם. לכן חשבון הבנק יהיה על שם אם הילדים או חשבון משותף לשני ההורים.

הורים גרושים

הקצבה משולמת להורה שהילדים נמצאים בהחזקתו על פי פסק הדין.
אם חלק מהילדים נמצאים עם האם וחלק עם האב - כל הורה יהיה זכאי לקצבה עבור הילדים שבהחזקתו על פי הרשום בפסק הדין. כדי לקבל את הקצבה, על ההורים להגיש טופס בקשה לפיצול תיק לסניף הביטוח הלאומי.
הורה גרוש שבאחזקתו ילדים עשוי להיות זכאי למענק לימודים.

לתשומת לבך, באפשרותך  למלא את טפסי התביעה ולשלוח את המסמכים אונליין (באופן מקוון).

הורים החיים בנפרד

הקצבה משולמת להורה שהילדים נמצאים בהחזקתו.
אם חלק מהילדים נמצאים בהחזקת האם וחלק בהחזקת האב - משולמת הקצבה לכל הורה בנפרד, לפי מספר הילדים שנמצאים בהחזקתו, ועל כל הורה להגיש טופס בקשה לפיצול תיק ולצרף מסמכים הנוגעים להחזקת הילדים. 
הורה נפרד שבאחזקתו ילדים עשוי להיות זכאי למענק לימודים.

ילד שאינו באחזקת הוריו

במקרים שהילד אינו באחזקת הוריו, תשולם הקצבה לאפוטרופוס שיש בידו צו מינוי מבית המשפט שמינה את האפוטרופוס, או למי שהביטוח הלאומי מינה כמקבל הקצבה עבור הילד (כדי להתמנות כמקבל הקצבה, יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי עם המסמכים המתאימים, כגון אישור מעובדת סוציאלית, אישור מגורמי הרווחה והקהילה).

תנאי הזכאות

לקצבת ילדים זכאי מי שהוא אחד מאלה:
 

  • תושב/ת ישראל שיש לו ילד אחד או יותר.
  • ילד שעלה לארץ ללא הוריו.
  • מי שבהחזקתו ילד שאינו ילדו, ובידו צו מינוי כאפוטרופוס.
    מי שבהחזקתו ילד שאינו ילדו ואין לו צו אפוטרופסות, יכול להתמנות כמקבל הקצבה לילד. לשם כך עליו לפנות עם מסמכים מתאימים לסניף הביטוח הלאומי.
  • מי שאינו תושב ישראל, אך גר בישראל עם ילד אחד או יותר, ובתנאי שהוא עובד בישראל כשכיר או כעצמאי לפחות 6 חודשים, ויש לו היתר לשהייה ועבודה בארץ.
     

תנאי זכאות נוספים לקבלת קצבה:
 

תקופת הזכאות

תחילת הזכאות לקצבה

ילד שנולד, עלה לארץ או אומץ עד 15 בחודש, תשלום הקצבה יחל מה-1 לחודש בו נולד, עלה לארץ או אומץ.
ילד שנולד, עלה לארץ או אומץ מה-16 בחודש, תשלום הקצבה יחל מה-1 לחודש שלאחר החודש בו נולד, עלה לארץ או אומץ.

סיום הזכאות 

הקצבה תשולם עד סוף החודש בו מלאו לילד 18 שנה. 

 ילד שנפטר

הביטוח הלאומי מתחיל לשלם קצבת ילדים בעד ילד שחי שבעה ימים לפחות או שהוריו הוציאו אותו מבית החולים.

אם נפטר ילד, והביטוח הלאומי שילם עבורו קצבת ילדים, יימשך תשלום הקצבה 3 חודשים מתום החודש שבו נפטר הילד.

אופן הגשת התביעה

למידע נוסף

ברוב המקרים הקצבה משולמת באופן אוטומטי, על פי מידע שמועבר אלינו מבתי החולים לאחר הלידה, ואין צורך להגיש תביעה לביטוח הלאומי. עם זאת ישנם מקרים שהמשפחות צריכות להגיש תביעה לביטוח הלאומי.

מועד הגשת התביעה

יש להגיש תביעה לקצבת ילדים בתוך 12 חודשים ממועד הזכאות לקצבה (המועד שבו תתחילו להיות זכאים לקצבה יכול להיות יום הלידה, יום העלייה לארץ, יום האימוץ או יום הכניסה לארץ).
מי שיגיש תביעה לאחר שחלפו 12 חודשים מהמועד הזה, ישלם לו הביטוח הלאומי את הקצבה רק עבור 12 החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה.
אם הילד נולד אחרי 1 ביולי 2003, והוריו לא רשמו אותו במרשם האוכלוסין בתוך 30 ימים מהיום שנולד, תשולם הקצבה רק עבור 3 החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה.

שיעורי קצבת הילדים

למידע נוסף

סכום קצבת הילדים למשפחה מחושב על פי המרכיבים האלה:
- מספר הילדים במשפחה
- תאריך הלידה של הילדים
- זכאות של אחד ההורים לקצבת קיום מהביטוח הלאומי.

אופן חישוב הקצבה:

שינוי חשבון בנק

במשפחה שבה שני בני הזוג גרים עם ילדיהם, הקצבה משולמת לאם, ולכן הקצבה תועבר לחשבון בנק שיהיה על שם אם הילדים או לחשבון משותף לשני ההורים.  

 

בקשה לשינוי פרטי הבנק שאליו תועבר הקצבה אפשר להגיש באמצעות:

שהות בחוץ לארץ

למידע נוסף
ילד השוהה בחו"ל תקופה העולה על 3 חודשים, זכאי להמשך תשלום הקצבה ל- 3 החודשים הראשונים לשהותו בחו"ל. החל בחודש הרביעי לשהותו בחו"ל, הילד אינו זכאי להמשך תשלום הקצבה, אלא אם הוא או הוריו עונים על אחד התנאים הבאים:

מענק לימודים

למידע נוסף

​​​הביטוח הלאומי מסייע בהשתתפות בהוצאות הלימודים למשפחות שבראשן הורה עצמאי (כלומר משפחות חד הוריות) ומשפחות שלהן 4 ילדים ויותר, הזכאים לקצבת ילדים ומקבלות קצבת קיום (נכות כללית, הבטחת הכנסה, מזונות, אזרח ותיק או שאירים). למשפחות אלה משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בתחילת כל שנת לימודים.


החל בשנת הלימודים תשע"ז הורחב גיל הילדים הזכאים למענק, והוא ישולם עבור כל ילד בגילאים 6 -18 (עד שנת הלימודים תשע"ו שולם המענק לילדים בגיל 6- 14). המענק מועבר לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים עד 15 באוגוסט, בסמוך לתחילת שנת הלימודים.

 

קצבת ילדים להורים מאמצים

למידע נוסף
הורה מאמץ זכאי לתשלום קצבת ילדים עבור הילד שאימץ. הקצבה משולמת בכל חודש, ב-20 בחודש.

ערעור על החלטת המוסד

למידע נוסף

חישוב סכום קצבת הילדים

למידע נוסף
 

מחשבון זה נועד לחישוב סכום קצבת הילדים המגיעה לך.
הקצבה החודשית משולמת ב- 20 בחודש.

לידיעתך, המוסד רשאי לנכות מקצבת ילדים כל חוב שיש לאחד ההורים לביטוח הלאומי (עקב תשלום יתר בקצבת הילדים או בקצבאות אחרות או עקב אי תשלום דמי ביטוח).​​

 

Please Wait