העברת מידע בין גופים ציבוריים

הוועדה להעברת מידע בין גופים ציבוריים אחראית על העברת נתונים ומידע המצויים במאגרי הביטוח הלאומי לגורמים ממשלתיים ולמי שהוגדרו בחוק כגוף ציבורי, על-פי שיקול דעתה של הוועדה, ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות ולמטרת השימוש במידע.

מסירת המידע הינה במסגרת הסמכויות או התפקידים של מוסרי המידע והיא דרושה למטרת ביצוע חקיקה, או למטרה אחרת במסגרת הסמכויות או התפקידים של מוסר המידע או מקבלו.

הוועדה מתכנסת אחת לחודש, או לפי הצורך.