העברת מידע בין גופים ציבוריים

הוועדה למסירת מידע אחראית על העברת נתונים ומידע המצויים במאגרי הביטוח הלאומי לגורמים ממשלתיים ואחרים, על-פי שיקול דעתה של הוועדה, ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות ולמטרת השימוש במידע. הוועדה אינה מוסרת מידע פרטני אודות מבוטחי המוסד.


הוועדה מתכנסת אחת לחודש, או לפי הצורך.