דבר המנכ"ל


שלום רב,

המוסד לביטוח לאומי הנו הגוף המקצועי והמוביל בתחום הביטחון הסוציאלי בישראל והוא פועל על פי חוק ליישום מדיניות הרווחה של מדינת ישראל. אחת מהמטרות המרכזיות שהציב לעצמו הינה צמצום ממדי העוני והפערים הכלכליים. מטרה זו מושגת באמצעות מערכת ביטחון סוציאלי, הכוללת מתן שירותים ותשלום קצבאות לזכאים.

הצלחה של מערכת הביטחון הסוציאלי בצמצום ממדי העוני בארץ קשורה קשר הדוק במיצוי הזכויות ע"י האזרחים . אחד הגורמים המשפיעים על אי מיצוי זכויות הנו מחסור במידע וקושי בנגישות אליו, והוא אופייני בעיקר לקבוצות חלשות ומודרות באוכלוסייה.

תפיסת העבודה הסוציאלית, הפועלת על תשתית ערכית הדומה במהותה לערכי החזון של הביטוח הלאומי, מובילה אותנו לראות בכם כשותפי תפקיד טבעיים בקידום מדיניות הרווחה. הצלחה במיצוי זכויות ובצמצום פערים תהיה, אם כך, תלויה בין השאר בשיפור הקשר ובמידת שיתוף פעולה בין המוסד לביטוח לאומי לבין העובדים הסוציאלים.

היוזמה להקמת אתר עו"סים ישיר באה להסיר חסמים בירוקרטיים ולאפשר את הנגשת המידע באופן שיקל על התקשרות שלכם עם המחלקות השונות בביטוח הלאומי וכתוצאה מכך תסייע במיצוי הזכויות לאוכלוסיות חלשות ומודרות.

אני מקווה שאתר, שנבנה עבורכם, ישמש ככלי נגיש לעבודה ולקידום זכויותיהם של האוכלוסיות הנזקקות.

 

מאיר שפיגלר

מנהל כללי​