קרן המחקרים

בהתאם לסעיף 36 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995, המוסד רשאי לתת מענקים למחקרים ובדיקות ניסיוניות של תוכניות בתחומי הביטוח הסוציאלי והרווחה, במטרה להרחיב את הידע והתשתית המחקרית בתחומי פעילותו של המוסד לביטוח לאומי, לשם תכנון הביטוח הסוציאלי, ובנושאים הנוגעים למדיניות החברתית-כלכלית, שוק העבודה ושירותי הרווחה.
להגשמת מטרה זו המוסד לביטוח לאומי מקצה במסגרת תקציבו השנתי (המאושר) תקציב ייעודי לסיוע במימון מחקרים, שלהם זיקה הדוקה למטרותיו ולתחומי פעילותו, מחקרים שיוסיפו ידע שיש בו כדי לסייע בעיצוב המדיניות החברתית-כלכלית ובהערכת השלכותיה, ו/או מחקרים העוסקים בסוגיות המונחות על סדר היום של קובעי המדיניות החברתית-כלכלית או המצויות בדיון ציבורי.

קרן המחקרים של הביטוח הלאומי תדון בבקשות שהוגשו לתמיכה במחקרים ובמלגות לתלמידי תואר שלישי, במועד אחד בשנה.

בכל שנה ייפתחו באתר הטפסים המקוונים לצורך הגשת בקשה לחוקרים ובקשה למלגה לתואר שלישי ב-1 במאי.
המועד האחרון להגשה יהיה 30 ביוני בכל שנה.

תודה על שיתוף הפעולה!