דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

קרן המחקרים

בהתאם לסעיף 36 לחוק הביטוח הלאומי התשי"ג (1953), המוסד רשאי לתת מענקים למחקרים בתחומי הביטוח הסוציאלי והרווחה. זאת במטרה להרחיב את מאגרי המידע והתשתית המחקרית בתחומי פעילותו של המוסד לביטוח לאומי ובנושאים הנוגעים למדיניות החברתית-כלכלית, שוק העבודה ושירותי הרווחה.

להגשמת מטרה זו המוסד לביטוח לאומי מקצה במסגרת תקציבו השנתי (המאושר) תקציב ייעודי לסיוע במימון מחקרים.

שימו לב,  השתנו מועדי הגשת בקשות לקרן המחקרים של הביטוח הלאומי, ומעתה ניתן להגיש בקשות לקרן בשני מועדים בשנה: עד 30 ביוני ועד 31 בדצמבר של כל שנה.

 

אופן הגשת הבקשות וטפסים רלוונטים

בקשה למענק מחקר יש למלא על גבי טופס בקשה למענק מחקר.
בקשה למענק לתלמידי תואר שלישי יש למלא על גבי טופס בקשה למענק לתלמידי תואר שלישי.

על החוקר יהיה למלא שאלון ניגוד עניינים וקירבה משפחתית לעובדי המוסד לביטוח לאומי.
יש להגיש בשפה העברית 2 עותקים מלאים וחתומים של הבקשה.
בנוסף,
תוגש הבקשה (בקובץ WORDׂׂ) באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת: 
research@nioi.gov.il.

כתובת למשלוח הצעות ובקשות:
ועדת מחקרים
מינהל המחקר והתכנון
המוסד לביטוח לאומי
שדרות וייצמן 13, ירושלים 91900

גובה הסיוע וסוגי המענקים

מחקר רגיל – המוסד רשאי להמליץ על מימון מלא של עלות מחקר
שתקציבו הכולל אינו עולה על 200,000 ש"ח. (כולל תקורה).

מחקר מקיף – המוסד רשאי להתנות את אישור המענק בהשתתפותם
של גורמים נוספים במחקרים שתקציבם הכולל עולה על 200,000 ש"ח.

מחקרים שתקציבם הכולל עולה על 400,000 ש"ח יאושרו במקרים חריגים בלבד, וזאת במיוחד כאשר המחקר כרוך בבניית בסיס נתונים שאינו קיים, או כשמדובר בסקר ליצירת מאגר נתונים רחב היקף. עדיפות תינתן להצעות למאגרי נתונים הרלוונטיים לעבודת המוסד.

מענקים לסטודנטים – במטרה לעודד חוקרים צעירים לעסוק בתחומי הביטוח הסוציאלי והרווחה, המוסד רשאי להעניק מענק כספי לסטודנטים הלומדים בארץ ומגישים עבודות מחקר (תיזה) לקראת תואר שלישי.

כל שנה יחולקו מענקים ספורים בסכום שלא יעלה על 40,000 ש"ח לכל אחד.

התניות למתן סיוע

תנאים לקבלת סיוע כספי מהמוסד לביטוח לאומי:

 • הסכמתם של מציעי המחקר ו/או החוקרים שהמוסד לביטוח לאומי יפרסם את ממצאי המחקר.
 • הסכמתם של מציעי המחקר ו/או החוקרים שהמוסד יפרסם את המחקר בשיתוף עם החוקרים ובתיאום עימם.
 • הסכמתם של מציעי המחקר ו/או החוקרים להעמיד לרשות המוסד את בסיס הנתונים שנאספו לצורכי המחקר במימון המוסד.
 • המוסד רשאי לפרסם את דוח המחקר או תקציר שלו באתר האינטרנט של המוסד.
 • המוסד רשאי לפנות לחוקרים להציג את המחקר בימי עיון או בכנסים מחקריים שיאורגנו על ידי המוסד.
 • המוסד אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא ואישור המחקרים מותנה באישור כל הגורמים המוסמכים.
 • הצעות מחקר אשר אושרו ע"י מועצת המוסד והשר יפורסמו באתר האינטרנט של המוסד.

מי רשאי להגיש בקשה

למידע נוסף
 • חוקרים בעלי תואר שני ומעלה המבצעים את המחקר במוסדות בארץ: מוסדות להשכלה גבוהה (אוניברסיטאות ומכללות) מכוני מחקר ציבוריים ופרטיים ומוסדות ציבוריים, ובלבד שתהיה רשות או גוף אחר המטפלים בנושאים הכספיים והמינהליים של מענק המחקר.
 • חוקרים בעלי תואר שני ומעלה הפועלים באופן פרטי, ובלבד שהם עוסקים מורשים.
 • סטודנטים ותלמידי מחקר לתואר שלישי שהצעת המחקר שלהם אושרה מטעם מוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 • במקרה של מחקר משותף עם המוסד לביטוח לאומי, יצורף לבקשה מראש אישור מאת סמנכ"ל מחקר ותכנון של המוסד (או מי שהוא הסמיכו לצורך זה) לקיום מחקר משותף. יובהר כי גם כאשר מדובר במחקר משותף, הבקשה תוגש בשם החוקר המציע ובאחריותו בלבד.

 

סדר עדיפויות

למידע נוסף
 • למחקרים שלהם זיקה הדוקה למטרותיו של המוסד לביטוח לאומי ולתחומי פעילותו.
 • למחקרים שיוסיפו ידע שיש בו כדי לסייע בעיצוב המדיניות החברתית - כלכלית ובהערכת השלכותיה.
 • למחקרים העוסקים בסוגיות המונחות על סדר היום של קובעי המדיניות החברתית - כלכלית או המצויות בדיון ציבורי.
 • למחקרים שגורמים נוספים משתתפים במימונם.

מועד להגשת בקשה/הצעות

הצעות מחקר למענק לחוקרים ובקשות למלגות לסטודנטים יוגשו פעמיים בשנה עד 30 ביוני או עד 31 בדצמבר בכל שנה.

תהליך הטיפול בבקשה / הצעה

למידע נוסף
 

הבקשות למענק מחקר או למלגה יובאו לדיון ולאישור בהתאם לתהליך שנקבע בחוק הביטוח הלאומי.

דיון בוועדת המחקרים הפנימית של המוסד לביטוח לאומי – מתפקידה של ועדה זו להמליץ בפני ועדת המועצה על אישור הבקשה או על דחייתה, ובמקרה של אישור – על גובה המענק ותנאי ההשתתפות של המוסד במימון המחקר.

דיון בוועדת המועצה – מתפקידה של ועדה זו לדון בהמלצות הוועדה הפנימית בנוגע לבקשה למענק או למלגה. ועדת המועצה מגבשת את המלצותיה ומעבירה אותן לאישורו של שר הרווחה והשירותים החברתיים.

אישור המלצות ועדת המועצה בידי שר הרווחה והשירותים החברתיים.

בכל שלב רשאיות הוועדות להעביר את הצעות המחקר להערכה על ידי סוקרים עמיתים בארץ. חוות הדעת של המעריכים יישלחו אל החוקרים לתגובה בהתאם להחלטות ועדות המחקרים.

נושאי מחקר עיקריים למימון

חוקרים יכולים להגיש הצעות מחקר בתחומים העיקריים האלה:


 • תוכניות הביטחון הסוציאלי שעליהן מופקד המוסד לביטוח לאומי (מטרות התוכניות, מבנה ומאפיינים, כללי זכאות, רמת הכיסוי והאוכלוסייה הזכאית והלימות הגמלאות). 
 • מימון הביטחון הסוציאלי בטווח הקצר, הבינוני והארוך והתפתחותו לאורך זמן.
 • דמוגרפיה והתפתחותה בהקשר של הביטחון סוציאלי.
 • רמת החיים, עוני, אי-שוויון ופערים לרבות פערים בהזדמנויות, בהקשרם לתחומים הרלוונטיים לביטחון הסוציאלי במובנו רחב.
 • שוק העבודה לרבות עובדים זרים, פנסיה ומערכות רווחה אחרות הנלוות לעבודה.
 • מערכות המיסוי והשלכותיהן על הביטחון הסוציאלי במובן הרחב.
 • תקציב המדינה, המדיניות הכלכלית-חברתית והשפעתם על החברה בישראל.
 • מגמות עולמיות והשפעתם, הישירה והעקיפה על מערכות הביטחון הסוציאלי.
 • שירותים חברתיים ושירותי רווחה בכסף ובעין.
 • פיתוחים טכנולוגיים לטובת הביטחון הסוציאלי (רובוטיקה בשירות המבוטח), בתחומי הסיעוד, הנכות או הזיקנה.

צור קשר

המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון

שד' ויצמן 13, ירושלים 91909,

 

כתובת דואר אלקטרוני:  research@nioi.gov.il

דוחות מחקר שמומנו על ידי קרן המחקרים

למידע נוסף

מחקרים שמומנו בידי קרן המחקרים של הביטוח הלאומי מהווים מקור מידע חשוב בתחומי הביטחון הסוציאלי והמדיניות החברתית-כלכלית.

מוצגים בזאת דוחות מחקר שניתן היה לאתר.

המחקרים נכתבו מאז 1972.

 

לתשומת לבכם

 • מענקי קרן המחקרים אינם מיועדים להחליף תקציבים ממשלתיים או ציבוריים למימון מחקרים שבאחריות משרדי הממשלה או גופים ציבוריים אחרים.
 • מציעי המחקר רשאים להציע לערוך את המחקר בשיתוף פעולה עם חוקרים ממינהל המחקר והתכנון של המוסד לביטוח לאומי. המוסד אינו חייב לקבל את ההצעה.
 • אישור המענק לביצוע מחקר אינו מחייב את המוסד בהעברת נתונים מתוך הקבצים המינהליים של המוסד.
 • הבקשה לקרן מחקרים או אישור למימון המחקר, אינם מהווים אישור לוועדה למסירת מידע של  המוסד לביטוח לאומי הפועלת על פי חוק הגנת הפרטיות או לשימוש בחדר המחקר במינהל המחקר.
 • המוסד יהיה רשאי לצאת בקול קורא לעריכת מחקרים בתחומים ספציפיים.
 • המוסד רשאי לצאת בסבב נוסף להגשת מחקרים במהלך השנה, עפ"י שיקוליו, לרבות שיקולי תקציב.
 • המוסד יממן לכל היותר שני מחקרים לחוקר בו זמנית.
 

Please Wait