תנאים למתן סיוע


 • המוסד אינו מחוייב לקבל כל הצעה שהיא ואישור המחקרים מותנה באישור כל הגורמים המוסמכים.
 • המוסד רשאי להקצות חלק מתקציב מימון המחקרים (בכפוף להתאמות נדרשות), למטרת שיתוף פעולה מחקרי עם גורמי חוץ בנושאים שנקבעו כבעלי עדיפות גבוהה.
 • אישור המענק לביצוע מחקר אינו מחייב את המוסד בהעברת נתונים מתוך הקבצים המנהליים של המוסד.
 • הבקשה לקרן מחקרים או אישור למימון המחקר, אינם מהווים אישור לוועדה להעברת מידע בין גופים ציבוריים של המוסד לביטוח לאומי, הפועלת על פי חוק הגנת הפרטיות, או לשימוש בחדר המחקר במנהל המחקר.
 • הסכמה מהגורמים המוסמכים של מוסדות/גורמים שאיתם ישתף החוקר פעולה לצורך ביצוע המחקר, ומהם יצטרך לקבל נתונים ו/או אישורים נחוצים, יועברו לקרן המחקרים טרם ייחתם הסכם ההתקשרות למענק.
 • חוקר שהגיש בקשה למענק רשאי להציע לערוך את המחקר בשיתוף פעולה עם חוקרים ממנהל המחקר והתכנון של המוסד לביטוח לאומי. המוסד אינו חייב לקבל את ההצעה.
 • מחקרים הדורשים שיתוף פעולה עם חוקרים מטעם מנהל המחקר, יישקלו בהתאם לתוכנית העבודה ולסדרי העדיפויות של מנהל המחקר והתכנון.
 • המוסד רשאי לממן בו זמנית, עד שני מחקרים לחוקר.
 • מענקי קרן המחקרים אינם מיועדים להחליף תקציבים ממשלתיים או ציבוריים למימון מחקרים שבאחריות משרדי הממשלה או גופים ציבוריים אחרים.
 • חוקרים המבצעים את המחקר במוסד המשלם את משכורתם אינם רשאים למשוך משכורת וכיסוי הוצאות מכספי מענק המחקר.
 • יובהר כי מענקי קרן המחקרים אינם באים להמיר תקציבי מחקר ואינם מיועדים לכסות עלויות של כוח אדם, שעיקר עבודתו הוא מחקר, או עלויות אחרות, הכרוכות בביצוע מחקר במסגרת תפקידו של הגוף המבצע.
 • הקרן לא תממן תרגום המחקר לצורך הפצתו בפרסומים מדעיים ו/או השתתפותם של החוקרים בכנסים מדעיים בחו"ל.  אין הדבר אמור לגבי תרגום של כלי מחקר במהלכו (כגון שאלונים וכד').
 • חתימה על הסכם ההתקשרות למתן המענק מגלמת את הסכמת החוקרים ובתיאום עמם, לפרסום ממצאי המחקר באתר המוסד.
 • חתימה על הסכם ההתקשרות למתן המענק מגלמת את הסכמת החוקרים להעמיד לרשות המוסד את בסיס הנתונים שנאספו לצורכי המחקר במימון המוסד.
 • התקצירים ו/או המחקרים שמומנו על-ידי המוסד יפורסמו באתר האינטרנט של המוסד.
 • המוסד רשאי לפנות לחוקרים להציג את המחקר בימי עיון או בכנסים מחקריים שיאורגנו על-ידו.
 • סטודנטים המגישים בקשה למלגה אינם רשאים להגיש בעתיד בקשה למענק מחקר על עבודת התיזה.
מענק לביצוע סקר על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – הגוף הרשמי האחראי על הסטטיסטיקה הלאומית – יממן את כל סוגי ההוצאות, למעט הוצאות עבור ציוד.