אתר ליועצים

פעילות היועצים לאגף הקרנות היא חלק אינטגראלי בעבודת האגף, והיא מתבטאת בסיוע לעובדי האגף בתחומים הבאים:

  • בדיקות מקצועיות של מידת הנחיצות של הפרויקטים המוצעים, תכניהם והעלויות שלהם
  • ליווי מקצועי של פרויקטים שאושרו
  • ייצוג המוסד לביטוח לאומי בוועדות היגוי
  • ייעוץ לעובדי האגף בעבודתם המקצועית

היועצים שהתקבלו להיכלל במאגר, על פי קריטריונים  שפורסמו במכרז, קיבלו הודעה על כך.