מזונות

חוק המזונות (הבטחת תשלום) נועד לסייע לאישה ולילד, תושבי ישראל, שבידיהם פסק דין לתשלום מזונות, והם אינם מקבלים את התשלום מהחייב במזונות.

הביטוח הלאומי משלם לזוכה במזונות תשלום חודשי, וגובה מהחייב במזונות את הסכום שחויב בו בפסק דין למזונות. הסכום שמשלם הביטוח הלאומי לאישה הוא הסכום שנקבע בפסק הדין למזונות או הסכום שנקבע בתקנות - הנמוך מביניהם. אם הביטוח הלאומי גבה מהחייב את מלוא סכום המזונות שנקבע בפסק הדין, וסכום זה גבוה מדמי המזונות שהביטוח הלאומי שילם לאישה, האישה תקבל את ההפרש.
אם פסק הדין נמוך מסכום התקנות, בדקי  את זכאותך להשלמת הכנסה בהבטחת הכנסה.

בפרק זה השתמשנו בלשון נקבה לזוכה ובלשון זכר לחייב, מטעמי נוחות, אולם הכוונה לנשים וגברים כאחד.