דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

מזונות

חוק המזונות (הבטחת תשלום) נועד לסייע לאישה ולילד, תושבי ישראל, שבידיהם פסק דין לתשלום מזונות, והם אינם מקבלים את התשלום מן החייב במזונות.

הביטוח הלאומי משלם לזוכה במזונות תשלום חודשי, וגובה מן החייב במזונות את הסכום שחויב בו בפסק דין למזונות. הסכום שמשלם הביטוח הלאומי לאישה הוא הסכום שנקבע בפסק דין למזונות או הסכום שנקבע בתקנות - הסכום הנמוך מביניהם. אם גבה המוסד לביטוח לאומי מן החייב את מלוא סכום המזונות שנקבע בפסק הדין, וסכום זה גדול מדמי המזונות שהביטוח הלאומי שילם לאישה, מקבלת האישה את ההפרש.
אם פסק הדין נמוך מסכום התקנות, בדקי  את זכאותך להשלמת הכנסה בהבטחת הכנסה.

בפרק זה השתמשנו בלשון נקבה לזוכה ובלשון זכר לחייב, מטעמי נוחות, אולם הכוונה לנשים וגברים כאחד.

 

תנאי זכאות

למידע נוסף

זכאים לדמי מזונות מן הביטוח הלאומי אישה או ילד, תושבי ישראל, שיש בידם פסק דין למזונות, והם אינם מקבלים את התשלום מן החייב במזונות, ובלבד שהחייב במזונות היה תושב ישראל ביום מתן פסק הדין, או שהיה תושב ישראל ב-24 חודשים לפחות מתוך 48 החודשים שקדמו ליום מתן פסק הדין.

תקופת הזכאות המרבית

למידע נוסף

דמי המזונות ישולמו לאישה החל ביום הגשת הבקשה לביטוח הלאומי, ולא יותר משנה רטרואקטבית.

תשלום בעבור התקופה שקדמה להגשת הבקשה, ייעשה על פי בקשה מפורשת של האישה, וזאת בתנאי שבתקופה המבוקשת לא קיבלה תשלומים מהחייב, ולא פעלה כנגד החייב באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.


דמי המזונות ישולמו כל זמן שלא יצא פסק דין אחר למזונות, המבטל אותו או משנה את תוכנו, וכל זמן שמוסיפים להתקיים שאר תנאי הזכאות.

התשלום בעבור כל ילד הנכלל בפסק הדין יהיה עד מלאת לו 18 שנים.

אופן הגשת הבקשה

למידע נוסף
על הזוכה בדמי מזונות לפנות למחלקת מזונות בסניף הקרוב למקום המגורים, כדי למלא טופס בקשה לתשלום על-פי חוק המזונות. 

סכומי הקצבה

למידע נוסף

לרשותך מחשבון לחישוב סכום דמי המזונות. באמצעות מענה על כמה שאלות תוכלי לבדוק מהו סכום דמי המזונות המגיעים לך מהביטוח הלאומי.

המוסד לביטוח לאומי משלם לאישה מדי חודש את הסכום שנקבע בפסק הדין למזונות או את הסכום שנקבע בתקנות הביטוח הלאומי - הנמוך מבין השניים.

הכנסות האישה מעבודה ושלא מעבודה משפיעות על גובה הסכום שנקבע בתקנות הביטוח הלאומי. פרטים בפרק תנאי הזכאות.

מחשבון לחישוב סכום דמי מזונות

למידע נוסף

תשלום הפרשים לאישה

אם בפסק הדין נקבעו דמי מזונות בסכום הגבוה מהסכום המגיע לך על-פי התקנות, ואת מקבלת את דמי המזונות על-פי הסכום שנקבע בתקנות, תהיי זכאית להפרשים רק אחרי שהביטוח הלאומי יגבה מהחייב את הסכומים שנקבעו בפסק הדין.

במקרים שהמוסד לא הצליח לגבות בעבורך את ההפרשים, תהיי רשאית לגבות את ההפרשים מהחייב בכוחות עצמך. לשם כך עלייך לקבל אישור לגביית הפרשים, מפקיד התביעות במחלקת מזונות בסניף.

המקרים שבהם יופסק תשלום דמי המזונות

למידע נוסף
הביטוח הלאומי יפסיק את תשלום דמי המזונות אם אירע אחד מן המקרים האלה:

תוספת השלמת הכנסה

את עשויה להיות זכאית להשלמת הכנסה, אם בפסק הדין נקבעו דמי מזונות בסכום שהוא נמוך מהסכום המגיע לך על-פי התקנות, ואת מקבלת את דמי המזונות על פי הסכום שנקבע בפסק הדין. במקרה זה עלייך לפנות למחלקת הבטחת הכנסה בסניף הקרוב למקום מגורייך כדי לברר את זכאותך.

אישה היוצאת לחוץ לארץ

למידע נוסף
אישה שיצאה לחו"ל מ-30.7.2012 ואילך

על פי תיקון בחוק, אישה שיצאה לחו"ל מ-30.7.2012 ואילך תמשיך לקבל את הקצבה בזמן שהיא שוהה בחו"ל, ובלבד שיצאה לחו"ל 3 פעמים לכל היותר במהלך אותה השנה (מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר באותה שנה), ומספר הימים ששהתה בחו"ל במהלך אותה השנה אינם עולים על 72 ימים.

ערעור על החלטת המוסד

למידע נוסף

גביית דמי מזונות מהחייב

בפני החייב  קיימת האפשרות לשלם את החיוב השוטף באמצעות הוראת קבע לזכות המוסד לביטוח לאומי תוך 60 יום ממועד מכתבינו על אישור התביעה למזונות.

אם לא יתקבל מהחייב תשלום באמצעות הוראת קבע תוך 60 יום ממועד ההודעה שנשלחה אליו, גביית החוב תבוצע באמצעות רשות האכיפה והגבייה בלבד.

אם בחר החייב לשלם באמצעי תשלום אחר, עליו לפנות לרשות האכיפה והגבייה ולהסדיר את התשלום בתום 60 יום ממועד מכתבינו על אישור התביעה.

אם נגבו מן החייב סכומים על-פי פסק הדין, העולים על התשלומים ששולמו לאישה לפי התקנות, הביטוח הלאומי יעביר את ההפרשים לאישה.

לצורך בירורים של החייב, בנוגע לחובו בביטוח הלאומי, צריך לפנות ללשכת ההוצאה לפועל. 

טיפ בנושא מזונות

חשוב שתמציאי לביטוח הלאומי מידע מלא בנוגע לחייב, כדי שנוכל לגבות ממנו את מלוא סכום דמי המזונות, כפי שנקבעו בפסק הדין.

גבייה של מלוא הסכום שנקבע בפסק הדין תאפשר לביטוח הלאומי לשלם לך את ההפרש שבין התשלום ששולם לך על-פי התקנות ובין הסכום שנקבע בפסק הדין.

אפשרות לקבל יותר מקצבה אחת

למידע נוסף

סימולטור הטבות למקבלי קצבאות הביטוח הלאומי במוסדות וארגונים אחרים

למידע נוסף
 
 

 
Please Wait