דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

דמי קבורה

הביטוח הלאומי משלם את הוצאות הקבורה והשירותים המקובלים בקשר לקבורה בעד כל אדם שנפטר בישראל ונקבר בה, ובעד כל תושב/ת ישראל שנפטר מחוץ לישראל.
התשלומים מועברים ישירות מהביטוח הלאומי לחברה הקדישא ולכל גוף שהורשה כדין לעסוק בקבורה, שחתמו על הסכם עם הביטוח הלאומי בעניין זה.
 
הביטוח הלאומי מכסה את הוצאות הקבורה והשירותים הנלווים ביום הקבורה בלבד.
 

מי זכאי לדמי קבורה

למידע נוסף

דמי קבורה משולמים לכיסוי הוצאות הקבורה והשירותים המקובלים בקשר לקבורה, עבור כל אדם שנפטר בישראל ונקבר בה, ועבור כל תושב/ת ישראל שנפטר מחוץ לישראל.

הביטוח הלאומי משלם את דמי הקבורה ישירות לחברה הקדישא ולכל גוף אחר שהורשה כדין לעסוק בקבורה, שחתמו על הסכם עם המוסד לביטוח לאומי בעניין זה.

לא ייגבה כל תשלום ממשפחת הנפטר בעד הקבורה והשירותים המקובלים בקשר לקבורה.

הבאת הנפטר לקבורה

למידע נוסף

מי שנפטר בבית חולים

מקום הקבורה

מי שנפטר בבית חולים זכאי להיקבר במקום מגוריו, כפי שרשום במרשם האוכלוסין.
ואולם אם אין במקום מגוריו בית עלמין לפי השקפתו (קבורה אזרחית, מוסלמית, נוצרית וכו'), הוא יהיה זכאי להיקבר ביישוב שבו נמצא בית החולים.

במקרים שנפטר מי ששהה בבית חולים פסיכיאטרי או בית חולים גריאטרי או בית חולים לחולים כרוניים או בית חולים למפגרים, וכתובת מגוריו שונתה לכתובת המוסד שבו הוא מאושפז - תהיה משפחתו זכאית לבחור בין הבאת הנפטר לקבורה במקום מגוריו הקודם, ובין הבאתו לקבורה ביישוב שבו נמצא בית החולים, ובלבד שלא חלפו 7 שנים מיום שינוי כתובת הנפטר לכתובת המוסד שבו היה מאושפז.

על המשפחה להמציא לחברת הקבורה אישור מבית החולים על תקופת האשפוז.

הבהרה: האפשרות להבאה לקבורה ביישוב המגורים הקודם אינה קיימת למי ששהו בבית אבות או במחלקות סיעודיות בבתי אבות.

העברת הנפטר למקום הקבורה

העברת הנפטר מבית חולים למקום הקבורה תהיה ללא תשלום, אם בית החולים ומקום הקבורה נמצאים בתחום הרשות המקומית שבו פועלת חברת הקבורה (ישנן חברות קבורה הפועלות בכמה רשויות מקומיות).

במקרים שבהם אין בית חולים בתחום הרשות המקומית שבה התגורר הנפטר -  העברת הנפטר מבית החולים למקום הקבורה תהיה גם ללא תשלום, בתנאי שבית החולים הוא הקרוב ביותר הנותן שירותים רפואיים לתושבי הרשות המקומית שבה התגורר הנפטר.

מי שנפטר במקום אחר (לא בבית חולים)

מקום הקבורה

מי שנפטר שלא בבית חולים, זכאית משפחתו לבחור בין הבאת הנפטר לקבורה במקום מגוריו כפי שרשום במרשם האוכלוסין, לבין הבאתו לקבורה במקום פטירתו.

העברת הנפטר למקום הקבורה

העברת הנפטר למקום הקבורה תהיה ללא תשלום, אם מקום הפטירה ומקום הקבורה נמצאים בתחום הרשות המקומית שבו פועלת חברת הקבורה (ישנן חברות קבורה הפועלות בכמה רשויות מקומיות).

השירותים שחברת הקדישא חייבת לתת בלי תשלום

למידע נוסף
שירותי הקבורה שחברת הקדישא חייבת לתת בלי תשלום הם:

השירותים שחברת הקדישא רשאית לגבות בעדם תשלום

למידע נוסף
שירותי הקבורה שחברת הקדישא רשאית לגבות בעדם תשלום הם:

מצבה לנפטר בודד

הביטוח הלאומי משלם את הוצאות הקמת המצבה לאדם בודד, שנפטר ונקבר בישראל, אם אין לו בישראל קרוב משפחה (הורה, בן/בת זוג, בן או בת) ולא שולם בעדו מענק פטירה.

אם יש לו בן או בת העונים על הגדרת ילד, או קרוב משפחה (הורה, בן/בת זוג, או בן או בת) שהם חולי נפש, הם אינם נחשבים ל"קרוב משפחה" לעניין זה, והנפטר יהיה זכאי למצבה, ובלבד שלא שולם בעדו מענק פטירה.

את המצבה תקים חברת הקבורה שטיפלה בקבורה, ושחתומה על הסכם עם הביטוח הלאומי בעניין זה. המצבה תוקם 3 חודשים לאחר יום הקבורה.

הביטוח הלאומי אינו מחזיר תשלומים לקרוב משפחה שהקים מצבה.

בתי עלמין סגורים

למידע נוסף

בני משפחה המעוניינים לקבור את הנפטר בבית עלמין המוגדר על-ידי הביטוח הלאומי כ"בית עלמין סגור" יצטרכו לשלם בעצמם עבור חלקת הקבורה.

"בית עלמין סגור"- הוא בית עלמין שיתרת מקומות הקבורה הפנויים בו נמוך מ-1% ממספר מקומות הקבורה הקיימים בו, ולא ניתן להוסיף בו עוד שטחי קבורה.

רשימה של "בתי עלמין סגורים" מפורסמת ברשומות בהתאם לסעיף 14 א לחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב) תשל"א-1971, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

על פי חוק שירותי הדת היהודיים, חברת קדישא מחויבת להציג לציבור מפה של בית העלמין בחתימת נציג הביטוח הלאומי, עם סימון של גבולות בית העלמין הסגור, שהקבורה בו כרוכה בתשלום.

להלן פירוט של בתי העלמין הסגורים לפי יישובחלקות קבורה חריגות

 

בני משפחה המעוניינים לקבור את הנפטר בחלקת קבר המוגדרת על-ידי הביטוח הלאומי כ"חלקה חריגה" יצטרכו לשלם בעצמם עבור חלקת הקבורה.

כ"חלקות חריגות" מוגדרים חלקות קבר שהוקצו במיוחד לחברות הקבורה, על פי הסכם בין הביטוח הלאומי ובין חברת הקבורה, ושעבורן הן רשאיות לגבות תשלום מהאזרחים. להסכם זה מצורפת מפה שבה מסומנות החלקות החריגות.

מספר מקומות הקבורה שמוגדרים כחלקות חריגות לא יעלה על 10% ממספר מקומות הקבורה הפנויים ביום שנחתם ההסכם.

על פי חוק שירותי הדת היהודיים חברה קדישא מחויבת להציג לציבור מפה מפורטת של בית העלמין בחתימת נציג הביטוח הלאומי, עם סימון חלקות הקבר המוגדרות כחלקות חריגות, שעליהן חברה קדישא רשאית לגבות תשלום.

נפטר בחו"ל המובא לקבורה בארץ

משפחתו של תושב/ת ישראל שנפטר בחו"ל, המעוניינת להביא את הנפטר לקבורה בארץ, צריכה לפנות אל סניף הביטוח הלאומי שבמקום מגוריו של הנפטר, למחלקת הביטוח והגבייה, ולקבל מהם אישור על התושבות של הנפטר.
את האישור מהביטוח הלאומי יש למסור לחברת הקבורה בארץ.

באפשרות המשפחה לתת לחברת הקבורה בטחונות כספיים למשך 30 ימים, כדי לאפשר את  הבאת הנפטר לקבורה בישראל, וזאת עד להמצאת אישור תושבות מהמוסד לביטוח לאומי.

חברת הקבורה רשאית לגבות תשלום בגין שחרור הנפטר מהמכס (אגרת משרד הבריאות ), תשלום בגין הטיפול בהוצאת רישיון קבורה , ותשלום בעד הטיפול של הצוות מטעם החברה המטפלת בשחרור הנפטר מהמכס.

נפטר בחו"ל המובא לקבורה בחו"ל

תושב/ת ישראל שנפטר והובא לקבורה בחו"ל, ישלם הביטוח הלאומי את הוצאות הקבורה למי שנשא בהם, ובלבד שהוא נמצא בישראל. הסכום שישולם לא יעלה על דמי הקבורה הבסיסיים המקסימלים - (מעודכן ל- 01.01.2017) 6,448 ש"ח .

כדי לקבל את הוצאות הקבורה יש להגיש תביעה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים בטופס תביעה אישית  לדמי קבורה. אפשר להגיש את התביעה בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
אל טופס התביעה יש לצרף אישור על הוצאות הקבורה בחו"ל.

נפטר שאינו יהודי

נפטרים תושבי ישראל שאינם יהודים, ואין בתחום הרשות המונוציפלית שלהם חברה הרשאית לעסוק בקבורת נפטרים, רשאים לקבל את הוצאות הקבורה ישירות מהביטוח הלאומי.
לשם כך עליהם להגיש תביעה בטופס תביעה אישית לדמי קבורה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים  אפשר להגיש את התביעה בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

קצבאות נוספות קשורות

מענק פטירה - משולם במקרים שהנפטר קיבל אחת מהגמלאות הבאות: זקנה, שאירים, נכות כללית, הבטחת הכנסה או נפגעי עבודה.

קצבת שאירים - משולמת לשאיריו של הנפטר, אם הנפטר היה תושב ישראל בעת פטירתו, השלים תקופת אכשרה , ושילם דמי ביטוח כחוק.

 

Please Wait