דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

דמי ביטוח לאומי

תשלום דמי הביטוח כסדרם מקנה זכות לרוב קצבאות הביטוח הלאומי. כל תושב ישראל בן 18 ומעלה חייב על-פי החוק להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח (חוץ מאישה נשואה  שבן זוגה מבוטח והיא עקרת בית בלבד וחוץ ממי שעלה ארצה ונעשה תושב ישראל לראשונה מעל לגיל 62).
תשלומי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מחושבים על-פי גובה ההכנסות שיש למבוטח מעבודה ושלא מעבודה, וכן על פי מעמדו הביטוחי: 

 • עובד שכיר
 • עובד עצמאי 
 • מי שאינו עובד ויש לו הכנסות שלא מעבודה, או שהוא ללא הכנסות
 

כיצד נקבע מעמד המבוטח

למידע נוסף
הנתונים שנלקחים בחשבון לצורך קביעת מעמדו הביטוחי של אדם הם:

השפעת מעמד המבוטח על חובת התשלום

על-פי המעמד של המבוטח בביטוח הלאומי נקבע:

 • מי חייב לשלם את דמי הביטוח בעבור המבוטח: המעסיק  כשמדובר בעובד שכיר, המבוטח עצמו אם הוא  עצמאי, מי שמשלם את הפנסיה  כשמדובר במקבל פנסיה, או משרד הביטחון כשמדובר  בחייל סדיר.
 • באיזה ענפי ביטוח הוא יהיה מבוטח, כלומר לאיזה ענפים יצטרך לשלם, ואיזה קצבאות הוא יהיה זכאי לקבל.
 • מהן ההכנסות החייבות  לצורך חישוב דמי הביטוח של המבוטח , כלומר מהו ‏הבסיס‏ לתשלום דמי ביטוח.

כיצד נקבע בסיס ההכנסה החייבת בדמי ביטוח

בקביעת בסיס ההכנסה שלפיו ישלם המבוטח דמי ביטוח, ביטוח לאומי מתבסס על סעיף 2 לפקודת מס הכנסה. סעיף זה מגדיר את מקורות ההכנסה. ישנם 3 סוגי הכנסות החייבות בתשלום דמי ביטוח:

מי פטור מתשלום דמי ביטוח

 • עקרת בית - אישה הנשואה למבוטח, או ידועה בציבור שבן זוגה מבוטח, שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה.
 • מקבל קצבת נכות מעבודה לצמיתות בשיעור של 100%, וכן מקבל קצבת נכות כללית בשיעור של 75% לפחות, לצמיתות או באופן זמני לתקופה רצופה של שנה לפחות - בעד התקופה שבה הוא מקבל את הקצבה (גם אם יש לו הכנסה אחרת).
 • חייל בשירות סדיר, שאינו עובד לא כשכיר ולא כעצמאי
 • תושב ישראל השוהה במדינת אמנה, ששילם דמי ביטוח לאומי במדינת האמנה - פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בישראל בתקופה ששילם למדינת האמנה. ואולם, חלה עליו חובת תשלום דמי ביטוח בריאות בתקופה הזאת. מי שאין לו הכנסות, גובה דמי ביטוח הבריאות שיהיה עליו לשלם יהיה בשיעור המינימאלי. פרטים ב"שהות במדינה שיש עמה אמנה".

מי שהוא אחד מאלה, ובלבד שאין לו הכנסות מעבודה וגם לא ממקורות אחרים או שיש לו הכנסות ממקורות אחרים שאינן עולות על 5% מהשכר הממוצע - 484 ש"ח (החל ב- 01.01.2017):

  • מי שמקבל קצבה מהביטוח הלאומי או מגוף ציבורי אחר (חוץ ממי שמקבל דמי אבטלה בעד חודש מלא).
  • חייל משוחרר, מסיים שירות לאומי או שירות אזרחי - יהיו זכאים לפטור מתשלום דמי ביטוח מיום 1.1.2015 למשך חודשיים מתום השירות, על פי התנאים שנקבעו בחוק.
  •  עולה חדש (כולל קטין חוזר ואזרח עולה) - בעד תקופה שעד 12 חודשים מיום עלייתו לארץ.  
  •  מי שמלאו לו 18 שנים ויתגייס לצה"ל או ישרת בשירות לאומי חלופי לפני גיל 21  - פטור מתשלום דמי ביטוח  מגיל 18 עד לתחילת השירות בצה"ל או בשירות הלאומי לפני גיל 21.
  • מי שמלאו לו 18 שנים ולא יתגייס לצה"ל או יתנדב לשירות לאומי, והוא לומד עדיין במוסד חינוכי על-יסודי עד כיתה י"ב - פטור מתשלום דמי ביטוח בתקופת הלימודים בלבד, וזאת לא יאוחר מגיל 19.
   אם מלאו לך 18 שנים, וכבר סיימת את הלימודים במוסד על-יסודי
   , ולא תתגייס לצה"ל ולא תתנדב לשירות לאומי חלופי, עליך להתחיל לשלם את דמי הביטוח לביטוח הלאומי. לשם כך עליך למלא טופס דין וחשבון רב שנתי

ידועים בציבור

למידע נוסף

חוק הביטוח הלאומי וכן החוקים האחרים שהביטוח הלאומי מבצע, מכירים במעמד ידועים בציבור, והם נחשבים כבני זוג נשואים לעניין זכויותיהם וחובותיהם.
הביטוח הלאומי מכיר גם בבני זוג מאותו מין כידועים בציבור.

בני זוג המבקשים להכיר בהם כידועים בציבור, מתבקשים למלא "שאלון לקביעת מעמד ידועים בציבור" (טופס בל/107), ולשלוח אותו אל סניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריהם. אל הטופס יש לצרף מסמכים התומכים בהצהרת בני הזוג.

מה בין עובד עצמאי לעובד שכיר ?

 • עובד שכיר - מבוטח גם בביטוח אבטלה, ובביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד.
  עובד עצמאי - אינו מבוטח בביטוח אבטלה ובביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

 • עובד שכיר - על מעבידו לדווח על שכרו ולשלם את דמי הביטוח בעבורו (כולל סכום שמנוכה משכר העובד).
  עובד עצמאי -
  חייב להירשם בביטוח הלאומי ולשלם את דמי הביטוח בעצמו.

 • עובד שכיר - לא ייפגעו זכויותיו עקב פיגור בתשלום דמי הביטוח, שהמעביד חייב בתשלומם.
  עובד עצמאי -
  זכויותיו עלולות להיפגע, אם לא נרשם או אם פיגר בתשלום דמי הביטוח.

פירוט סוגי המעמד וחובת תשלום

למידע נוסף
 

Please Wait