ידועים בציבור


הגדרה

ידועים בציבור הם בני זוג המנהלים משק בית משותף כתוצאה מחיי משפחה ומערכת יחסים אינטימית, קשירת גורל ורצון לחיות יחדיו, לא מתוך צורך אישי, נוחות או כדאיות כלכלית.

כיצד נרשמים?

כדי להיות מוכרים בביטוח הלאומי כידועים בציבור יש לשלוח שאלון לידועים בציבור בצירוף מסמכים תומכים למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הקרוב למקום המגורים או באמצעות האתר.

הביטוח הלאומי רשאי לבחון את מעמדם של בני זוג ולהכירם כידועים בציבור גם באופן יזום כשיש לו מידע, שממנו עולה לכאורה, שבני הזוג חיים יחדיו ומנהלים משק בית משותף.

זכויות וחובות 

בני זוג שהוכרו על ידי הביטוח הלאומי כידועים בציבור נחשבים בביטוח הלאומי כבני זוג נשואים, הן לעניין חובות והן לעניין זכויות.

בנות זוג שהוכרו כידועות בציבור על ידי הביטוח הלאומי או נשואות במשרד הפנים יכולות לשלוח הצהרת בנות זוג מאותו מין למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הקרוב למקום מגוריהן או באמצעות האתר, לשם בדיקת זכאות של אחת מהן לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות כעקרת בית .