דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

אסירי ציון

תושב ואזרח ישראל שהרשות המאשרת הכירה בו כאסיר ציון או כבן משפחה של אסיר ציון שנמצא במאסר או כבן משפחה של הרוג מלכות, זכאי לגמלאות על-פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם התשנ"ב - 1992.

 

בקשה להכרה מהרשות המאשרת

למידע נוסף

אסיר או עציר ציון וכן בני משפחה של אסיר ציון או של הרוג מלכות, שמבקשים להיות מוכרים על ידי הרשות המאשרת שבמשרד הקליטה, ימלאו את הטופס המתאים (הקישור אליו מופיע בהמשך) ויגישו אותו, בצירוף כל המסמכים הנדרשים אל: משרד הקליטה, הרשות לקביעת זכאות לתגמולים לאסירי ציון לידי גב' גלית כהן, רח' קפלן 2, ירושלים 91950. טלפון:02-6752751.

סוגי הזכאים

  • אסיר ציון  שהוכר  כנכה עקב המאסר, המעצר או ההגליה בשל פעילות ציונית, בדרגת נכות 10% לפחות.
  • אסיר ציון שהוכר כנכה עקב המאסר, המעצר או ההגליה בשל יהדותו ויחסי האיבה שבין אותה ארץ לבין ישראל, בדרגת נכות 25% לפחות.
  • מי שהיה תושב ארץ ישראל לפני הקמת המדינה והיה במאסר או שהיה שישה חודשים לפחות במעצר או בהגליה על פי צו הגליה בשל פעילותו למען הקמת המדינה, בדרגת נכות 10% לפחות.
  • אסיר ציון, גם אם הוא אינו נכה, ובלבד שהוא עומד במבחן הכנסות.
  • בן משפחה של אסיר ציון שנפטר במאסר, במעצר או בהגליה לאחר קום המדינה ושחוק השבות היה חל עליו.
  • בן זוגו וילדיו של אסיר ציון הנמצא במעצר למעלה מ-6 חודשים, וכן בן זוגו וילדיו של מי שנעלם בארץ אויב, ועברו לפחות 6 חודשים מיום היעלמו. 
  • בן משפחה של מי שהוצא להורג במדינה זרה לאחר קום המדינה עקב פעילותו הציונית או יהדותו או זיקתו לישראל.
  • אלמנת אסיר ציון שנפטר בחוץ לארץ אחרי שהשתחרר מהמאסר או מהמעצר (אם אינה זכאית לקצבה אחרת לפי חוק, חוץ מקצבת ילדים).
  • מי שזכאי לתגמול תלויים (בן זוג וילדים) עקב פטירתו של אסיר ציון וגם לקצבת שאירים או לגמלת תלויים (בן זוג וילדים) בנפגעי עבודה, יבחר באחת מהקצבאות. 

חישוב דרגת נכות משוקללת

למידע נוסף

תגמול לאסיר ציון נכה

למידע נוסף

התגמול החודשי ישולם לאסיר ציון שלקה בנכות עקב המאסר, המעצר או ההגליה, ודרגת נכותו היא 10% לפחות - למי שהוכר כאסיר ציון עקב פעילות ציונית או עקב פעילות למען הקמת המדינה; או שדרגת נכותו היא 25% לפחות - למי שהוכר כאסיר ציון עקב יהדותו.

אסיר ציון נכה, זכאי נוסף על התגמול לאסיר ציון נכה, גם לתגמול לפי הכנסה לאסיר ציון, אם נמצא זכאי במבחן הכנסה.     

הטבות לאסיר ציון נכה

למידע נוסף

אסיר ציון נכה זכאי להשתתפות המוסד לביטוח לאומי בהוצאות ריפוי, אשפוז, החלמה, מכשירים רפואיים הקשורים בפגיעה שהוכרה.

 שיקום מקצועי, דמי הבראה בעד 7 ימים (בתוקף מ-8.6.92), מענק הטבות (בתוקף מ-8.99), וכן הנחה בתשלום מסי ארנונה (עד 66%).

 

תגמול לפי הכנסה לאסיר ציון

למידע נוסף

התגמול ישולם למי שהוכר כאסיר ציון  על ידי ה"רשות" במשרד הקליטה ועמד במבחן הכנסות.

שיעור התגמול המרבי ליחיד -  2,737 (החל ב- 01.01.2017) ולזוג -  4,106 (החל ב- 01.01.2017).
לקבלת התגמול יש למלא בקשה לתגמול לפי הכנסה על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם.

תגמול לבן זוג וילדים של אסיר ציון שנפטר

משולם לאלמן/אלמנה או ילד (יתום) של אסיר ציון שקיבל תגמולים לאסירי ציון . זכותו של האלמן/ה לתגמול פוקעת בעת נישואין מחדש.


לקבלת התגמול, יש למלא טופס בקשה לתגמול תלויים באסירי ציון שנפטרו.

שיעור התגמול הוא 60%  מסכום התגמול שקיבל אסיר הציון לפני פטירתו.
מי שזכאי גם לתגמול תלויים של אסיר ציון שנפטר וגם לקצבת שאירים או קצבת תלויים בנפגעי עבודה, יבחר באחת מן הקצבאות - הגבוהה מביניהן.

תגמול לבן זוג וילדים של אסיר ציון הנמצא במאסר

שיעור התגמול תלוי בגובה ההכנסה של בן הזוג.

מי שאין לו הכנסה - משולם לו תגמול בשיעור הגמלה להבטחת הכנסה.

 

התגמול ישולם כל עוד נמצא אסיר הציון במאסר ועד תום 12 חודשיים מיום שחרורו.  

תגמול לבן משפחה של אסיר ציון שנפטר במאסר

התגמול לבן משפחה של אסיר ציון שנפטר במאסר שווה לשיעורי התגמול לפי חוק משפחות החיילים שנספו במערכה (משרד הביטחון).

תגמול לאלמנת אסיר ציון שנפטר בחו"ל

נפטר אסיר ציון בחו"ל לאחר שהשתחרר מהמאסר או המעצר, תשולם לאלמנה והילדים גמלה השווה לקצבת שאירים על פי חוק הביטוח הלאומי, ובלבד שאינם מקבלים קצבה אחרת מכוח חוק הביטוח הלאומי.

תגמול לבן משפחה של הרוג מלכות

למידע נוסף

"הרוג מלכות" הוא  מי שהוצא להורג או הומת בידי שלטונות  מדינה זרה בשל פעילותו הציונית, וכן מי שהוצא להורג או הומת בארץ אויב בידי שלטונות אותה ארץ או בידי ארגון עוין, בגלל זיקתו לישראל או בגלל יהדותו או בגלל יחסי האיבה של אותה ארץ כלפי ישראל.

התגמול לבן משפחה של הרוג מלכות מחושב בשיעורים ובתנאים שנקבעו בחוק משפחות החיילים שנספו במערכה (משרד הביטחון). 

כדי לקבל את התגמול יש לפנות בבקשה להכרה מהרשות המאשרת, ולמלא טופס בקשה להכרה לבני משפחה של הרוגי מלכות.

הבקשות המאושרות על-ידי הרשות מועברות למוסד לביטוח לאומי, לבדיקת הזכאות לתשלום על-ידי הביטוח הלאומי.

אתר הנצחה להרוגי מלכות

למידע נוסף

תשלום הגמלה

למידע נוסף
הגמלה משולמת מ-1 בחודש שבו הוגשה הבקשה, והיא תשולם כל עוד הזכאי לגמלה הוא תושב, אזרח ישראל.

התגמול ישולם לחשבון הרשום על שם המבוטח בלבד ב-28 בכל חודש, בעבור אותו החודש.

לשם שינוי מקום התשלום יש להגיש בקשה בטופס הודעה על עדכון פרטים אישיים, ולצרף המחאה מבוטלת או אישור מהבנק.

אם פקעה הזכאות לגמלה, או חל שינוי בסכום הגמלה במהלך חודש מסוים, יופסק תשלום הגמלה או ישונה הסכום, מ-1 בחודש הבא.

 

מענק פטירה

למידע נוסף

הנחה במסים עירוניים (ארנונה)

מי שמקבל גמלה כאסיר ציון לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב – 1992, וכן מי שמקבל גמלה כבן משפחה של הרוג מלכות לפי אותו החוק  – זכאים להנחה בתשלום מסי ארנונה שאינה עולה על 66%.

ההנחה תינתן על פי רשימת הזכאים שיעביר המוסד לביטוח לאומי לרשויות המקומיות פעם בשנה. את שיעור ההנחה קובעות הרשויות המקומיות.

עם זאת הביטוח הלאומי ישלח למקבלי הגמלה אישור שנתי על קבלת תגמולים לאסירי ציון פעם בשנה (בינואר). אישור זה ניתן לקבל גם בדלפק הקדמי בכל סניפי הביטוח הלאומי.

למקבל קצבאות נוספות במוסד

אלמנה של אסיר ציון שנפטר, אינה יכולה לקבל גם תגמול לבן זוג וילדים של אסיר ציון שנפטר וגם קצבת שאירים. האלמנה תבחר בין התגמול לקצבת שאירים על-פי הסכום הגבוה מביניהם.

אם אתה עונה על תנאי הזכאות של יותר מקצבה אחת של הביטוח הלאומי -  לרשותך מחשבון שבאמצעותו תוכל לבדוק אם באפשרותך לקבל את שתי הקצבאות באותו הזמן, או רק אחת מהן.

 

צור קשר

כתובת למשלוח דואר:
המוסד לביטוח לאומי
תחום אסירי ציון.
שד' וייצמן 13, ירושלים 91909

מענה טלפוני: 6050*בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00.
פקס: 5382417 -02  

 

סימולטור הטבות למקבלי קצבאות הביטוח הלאומי במוסדות וארגונים אחרים

למידע נוסף
 

Please Wait