דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

ביצוע פעולות

הבטחת הכנסה

הביטוח הלאומי דואג לכל אדם ומשפחה בישראל, שאין בכוחם להבטיח לעצמם הכנסה למחיה, ומשלם להם קצבת הבטחת הכנסה.

הקצבה משולמת למי שאין להם הכנסות או שהכנסתם נמוכה, והם מתייצבים בשירות התעסוקה ולא נמצאה להם עבודה, או שנמצאה להם עבודה בשכר נמוך.
פטורים מלהתייצב בשירות התעסוקה מי שאינם מסוגלים לעבוד, כגון אסיר בעבודות שירות, אם לילד קטן עד גיל שנתיים, מכורים לסמים ועוד.

חולה שהגיש תביעה לקצבת נכות ותביעתו עדיין לא אושרה, יכול להגיש תביעה לקצבת הבטחת הכנסה עד שתאושר לו קצבת הנכות. במקרה זה עליו לענות על אחת מעילות הזכאות לקצבה (כולל התייצבות בשירות התעסוקה).

קצבת הבטחת הכנסה משולמת גם לילדים שהתייתמו משני הוריהם או שננטשו על ידם.

הקצבה משולמת החל בחודש שבו הוגשה התביעה לביטוח הלאומי; אין משולם תשלום רטרואקטיבי. לכן חשוב לא להתמהמה בהגשת התביעה.

 

סוגי הקצבה

למידע נוסף

תנאי זכאות

למידע נוסף

לפניך מפורטים התנאים לקבלת קצבת הבטחת הכנסה. עליך לעמוד בכולם, כדי להיות זכאי לקצבה, ואם יש לך בן זוג, גם הוא צריך לעמוד בתנאים האלה.

קצבה לילד יתום ולילד הזכאי לקצבה מיוחדת (ילד נטוש)

למידע נוסף

 

הביטוח הלאומי משלם קצבת הבטחת הכנסה לילד יתום ולילד הזכאי לקצבה מיוחדת (ילד נטוש), על פי  הגדרותיהם בחוק הבטחת הכנסה ועל פי כללים נוספים:

הגדרת ילד יתום - ילד תושב ישראל, ששני הוריו נפטרו או הורה אחד נפטר וההורה השני נמצא בכלא, או שאינו בקשר עם הילד או שהוא חי בחו"ל ואין קשר עמו, והוא אינו יכול למלא באופן קבוע את חובותיו כהורה כלפי הילד.

הגדרת ילד הזכאי לגמלה מיוחדת (ילד נטוש) - ילד תושב ישראל, שאחד מהוריו לפחות הוא תושב/ת ישראל, והוא ננטש על ידי שני הוריו, או שננטש על ידי אחד מהוריו וההורה השני נעדר, או אינו מתגורר עמו ואינו יכול למלא באופן קבוע את חובותיו כהורה כלפי הילד.

ילד מאומץ איננו נחשב כילד הזכאי לגמלה מיוחדת, אלא אם ננטש על ידי הוריו המאמצים.

אופן הגשת התביעה

עליך להגיש תביעה על גבי טופס תביעה להבטחת הכנסה לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריך. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

לתביעה יש לצרף את המסמכים הבאים: 

לידיעתך, כדי שלא תצטרך למלא את כל הפרטים בטופס, אנו ממליצים לך לפנות למוקד הטלפוני או לסניף, כדי לקבל תביעה על שמך.

סכומי הקצבה

למידע נוסף

לרשותך מחשבון לחישוב קצבת הבטחת הכנסה. באמצעות מענה על כמה שאלות, תוכל לבדוק מהו סכום הקצבה המגיע לך.

הכנסותיך והכנסות בת זוגך מעבודה ושלא מעבודה וכן רכב שבבעלותכם או בשימושכם הקבוע משפיעים על גובה הקצבה המגיעה לך. פרטים בפרק בדיקת הכנסות ורכב.

סכומי קצבת תלויים ושארים עם תוספת בהבטחת הכנסה

סכומי קצבת תלויים ושארים עם תוספת הבטחת הכנסה מעודכן ל- 01.01.2017:

למי שטרם מלאו 70 שנה:

אלמנ/ה בלי ילדים - 3,112 ש"ח

אלמנ/ה עם ילד אחד - 5,240 ש"ח

אלמנ/ה עם 2 ילדים ויותר - 6,174 ש"ח


למי שמלאו 70 שנה ועדיין לא מלאו 80 שנה:

אלמנ/ה בלי ילדים - 3,140 ש"ח

אלמנ/ה עם ילד אחד - 5,284 ש"ח

אלמנ/ה עם 2 ילדים ויותר ​- 6,218 ש"ח


למי שמלאו 80 שנה:

אלמנ/ה בלי ילדים - 3,211 ש"ח

אלמנה עם ילד אחד - 5,398 ש"ח

אלמנה עם 2 ילדים ויותר - 6,332 ש"חמחשבון לחישוב קצבת הבטחת הכנסה

למידע נוסף

חישוב הקצבה לפי הכנסה מעבודה

למידע נוסף

רק חלק מהכנסתך מעבודה נלקח בחשבון, והוא מופחת מסכום הקצבה המלאה.

ניכוי מתשלום הקצבה

אם אתה מקבל קצבה להבטחת הכנסה ואינך עובד, ינוכו מקצבתך מדי חודש דמי ביטוח בריאות מינימלים בסך 103.00 ש"ח (החל ב- 01.01.2014).

תקופת הזכאות המרבית

למידע נוסף

אם נמצאת זכאי לקצבה חודשית, תשולם לך הקצבה במשך פרק הזמן שנקבע בחוק לך או לבן הזוג, הכול לפי פרק הזמן הקצר יותר ולכל המוקדם מחודש הגשת התביעה.

למי משולמת הקצבה?

למידע נוסף

הקצבה משולמת למי שמגיש את הבקשה בטופס התביעה. ואולם במקרים מסוימים רשאי הביטוח הלאומי למנות אדם שיקבל את הקצבה בשביל הזכאי לקצבה. 

כמו כן במקרים שהזכאים לקצבה הם בני זוג - רשאי הביטוח הלאומי להחליט על פיצול הקצבה ועל אופן חלוקתה בין בני הזוג.
 

הודעה על שינויים

עליך להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי, שיש בו כדי להשפיע על זכאותך לקצבה או על אופן תשלום הקצבה, בתוך 30 יום ממועד השינוי (שינוי בהכנסותיך ובהכנסות בן הזוג, שינוי במצב המשפחתי, שינוי כתובת וכד’).

שהות בחו"ל

למידע נוסף

מקבל קצבת הבטחת הכנסה היוצא לחו"ל, לא יהיה זכאי לקבל קצבת הבטחת הכנסה בעבור התקופה שהוא שוהה בחו"ל, לפי הכללים האלה:

 

תושב חוזר

למידע נוסף

קצבה לאסיר משוחרר

למידע נוסף

הקצבה משולמת במשך חודשיים לכל היותר לאסיר משוחרר, שהיה במאסר או במעצר 6 חודשים לפחות, ואין לו הכנסות. התשלום הוא בעבור כל חודש בנפרד, מיום הגשת התביעה להבטחת הכנסה, ובכפוף ליתר תנאי הזכאות.

אתה עשוי להיות זכאי לקצבה גם לאחר חודשיים אלה, אם עדיין לא התחלת לעבוד, או שהתחלת לעבוד ושכרך נמוך.
במקרה זה, לצורך הזכאות לקצבת הבטחת הכנסה, אתה תופנה ללשכת שירות התעסוקה, ותצטרך לקבל כל עבודה, התואמת את מצבך הבריאותי וכושרך הפיזי. 

קצבה למי שנשפט לעבודות שירות

למידע נוסף

אם נשפטת לעבודות שירות בעבודה ציבורית, לפי חוק העונשין התשל"ז -1977, סימן ב' 1 לפרק ו', אתה עשוי להיות זכאי לקצבת הבטחת הכנסה, בכפוף ליתר תנאי הזכאות.

 

מענק פטירה

למידע נוסף

ערעור על החלטת המוסד

למידע נוסף

קצבאות נוספות קשורות

מענק לימודים

המוסד לביטוח לאומי מסייע בהשתתפות בהוצאות הלימודים למשפחות חד הוריות וכן משפחות שלהן 4 ילדים ויותר המקבלות קצבת קיום: הבטחת הכנסה, מזונות, נכות כללית, זקנה, שארים.

למשפחות אלה משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בתחילת כל שנת לימודים, עבור ילדים מגיל 6 עד 18.

 

 מענק חימום

הביטוח הלאומי משלם מענק חימום למי שמקבל קצבת זקנה בתוספת השלמת הכנסה באחד מהחודשים אוקטובר עד דצמבר  והוא מתגורר באזור המוגדר "קר" על-פי החוק.   

אפשרות לקבל יותר מקצבה אחת

למידע נוסף

סימולטור הטבות למקבלי קצבאות הביטוח הלאומי במוסדות וארגונים אחרים

למידע נוסף

שימוע למקבל הבטחת הכנסה

אם אתה מקבל קצבת הבטחת הכנסה ובבדיקה שערכנו נמצא שלכאורה אינך זכאי לקצבה בשל אחד משני המצבים הבאים:

  • אתה חי עם ידוע/ה בציבור אשר אינו / אינה מקיים/מקיימת תנאי זכאות להבטחת הכנסה.
  • שימוש קבוע ברכב.

הינך זכאי להליך של שימוע (העלאת הסתייגות מהחלטה בזכאותך) באופן הבא:

לפני קבלת ההחלטה להפסיק לך את הקצבה, נשלח לך הודעה בכתב על האפשרות לשלול את זכאותך לקצבת הבטחת הכנסה. בשלב זה, נמשיך לשלם לך את הקצבה, ותינתן לך הזכות לשימוע במהלך 45 ימים ממועד ההודעה.

במשך 45 ימים, תוכל ליצור איתנו קשר בכתב, או להגיע לסניף, לצורך הצגת עמדתך.

לאחר שנשמע את טענותיך, תיבחן מחדש זכאותך לקצבה, ונשלח לך הודעה על ההחלטה.

אם במשך 45 ימים לא תתקבל כל תגובה מצדך, תשלום הקצבה יופסק.

 

 

Please Wait