למי משולמת הקצבה?


הקצבה משולמת למי שמגיש את הבקשה בטופס התביעה. ואולם במקרים מסוימים רשאי הביטוח הלאומי למנות אדם שיקבל את הקצבה בשביל הזכאי לקצבה. 

כמו כן במקרים שהזכאים לקצבה הם בני זוג - רשאי הביטוח הלאומי להחליט על פיצול הקצבה ועל אופן חלוקתה בין בני הזוג.

מינוי מקבל קצבה

הביטוח הלאומי רשאי למנות אדם שיקבל את הקצבה במקום הזכאי לקצבה במקרים הבאים:

  • הזכאי לקצבה או האדם שלידיו צריכה להינתן הקצבה אינם מסוגלים לגבות את הקצבה.
  • מתן הקצבה לזכאי לקצבה או לאדם שבעבורו היא ניתנת אינו לטובתו.

הביטוח הלאומי ימנה כמקבל הקצבה את מי שהזכאי לקצבה נמצא בהחזקתו או בהשגחתו, או אדם אחר, בהתאם להחלטתו של הביטוח הלאומי. 
הביטוח הלאומי יחליט אם לשלם לו את הקצבה כולה או חלק ממנה, והכול בתנאים שייראו לביטוח הלאומי.

ההחלטה לגבי מינוי מקבל קצבה, שאינו הורה או ילד של הזכאי לקצבה, כרוכה בהתייעצות עם פקיד שיקום שהביטוח הלאומי הסמיכו לכך.

פיצול קצבה למשפחה

לבני זוג הזכאים לקצבה, תשולם הקצבה עבור המשפחה לבן הזוג שהגיש את הבקשה בטופס התביעה.

הביטוח הלאומי רשאי להחליט על פיצול הקצבה ועל אופן חלוקתה בין בני הזוג במקרים האלה:

  • האשה מבקשת לחלק את הקצבה בין בני הזוג.
  • לדעת הביטוח הלאומי מתן הקצבה לידי הבעל אינו לטובת בני המשפחה, וכי יהיה זה לטובתם אם הקצבה תחולק בין בני הזוג.
  • לדעת הביטוח הלאומי מתן הקצבה לידי הבעל אינו לטובת בני המשפחה, וכי יהיה זה לטובתם אם הקצבה תשולם לאישה בלבד.