שימוע למקבל הבטחת הכנסה


אם אתה מקבל קצבת הבטחת הכנסה ובבדיקה שערכנו נמצא שלכאורה אינך זכאי לקצבה בשל אחד משני המצבים הבאים:

  • אתה חי עם ידוע/ה בציבור אשר אינו / אינה מקיים/מקיימת תנאי זכאות להבטחת הכנסה.
  • שימוש קבוע ברכב.

הינך זכאי להליך של שימוע (העלאת הסתייגות מהחלטה בזכאותך) באופן הבא:

לפני קבלת ההחלטה להפסיק לך את הקצבה, נשלח לך הודעה בכתב על האפשרות לשלול את זכאותך לקצבת הבטחת הכנסה. בשלב זה, נמשיך לשלם לך את הקצבה, ותינתן לך הזכות לשימוע במהלך 45 ימים ממועד ההודעה.

במשך 45 ימים, תוכל ליצור איתנו קשר בכתב, או להגיע לסניף, לצורך הצגת עמדתך.

לאחר שנשמע את טענותיך, תיבחן מחדש זכאותך לקצבה, ונשלח לך הודעה על ההחלטה.

אם במשך 45 ימים לא תתקבל כל תגובה מצדך, תשלום הקצבה יופסק.