דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

תושב ישראל השוהה בחו"ל

אדם שמוגדר כתושב/ת ישראל על פי החוק, חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי, והוא זכאי לקבל קצבאות מהביטוח הלאומי, לפי הכללים שנקבעו בחוק.

תושב ישראל חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות גם בתקופה שהוא שוהה בחו"ל. פיגור בתשלום דמי ביטוח בריאות בתקופת השהייה בחו"ל, עלול לשלול את זכאותך לקבלת שירותים רפואיים לכמה חודשים, לכן חשוב להקפיד על תשלום דמי הביטוח.

  • תושב ישראל השוהה בחו"ל ואין לו הכנסות - חייב בתשלום דמי ביטוח בשיעור המינימום הקבוע בחוק.
  • אם יש לו הכנסות בחו"ל (מעבודה כשכיר שלא באמצעות מעסיק ישראלי) - יחויב בדמי ביטוח בהתאם לשומה שתתקבל לגביו ממס הכנסה. שיעור דמי הביטוח: 5% דמי ביטוח בריאות ו-7% דמי ביטוח לאומי. אם ההכנסה שהתקבלה בשומה מקורה מהכנסות שעבד, ושולמו כבר בגינן דמי ביטוח לאומי במדינת אמנה – יחויב רק בדמי ביטוח בריאות.
  • תושב ישראל שנשלח לעבוד בחו"ל על ידי מעסיקו הישראלי, חובת תשלום וניכוי דמי הביטוח מוטלת על המעסיק הישראלי.
  • תושב ישראל  שעובד אצל מעסיק זר במדינה שעמה נחתמה אמנה לביטחון סוציאלי ומשלם דמי ביטוח לאומי באותה מדינה, פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בישראל, וחייב בתשלום דמי ביטוח בריאות בלבד.

אם אתה שוהה בחו"ל עם משפחתך תקופה ממושכת, או שהיגרת למדינה אחרת והפסקת בפועל להיות תושב ישראל, עליך להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי, כדי לבדוק את הפסקת ביטוחך.

 

כמה משלמים?

אם יש לך הכנסות החייבות בדמי ביטוח, תשלם את דמי הביטוח על פי הכנסותיך.

אם אין לך הכנסות החייבות בדמי ביטוח, עלייך לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מינימאליים, פעם בשלושה חודשים, כפי שמשלם מי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי בארץ ושאין לו הכנסות (גם סטודנט בחו"ל משלם דמי ביטוח בשיעור הזה).

אם אתה פנסיונר תושב ישראל הנמצא בפרישה מוקדמת ושוהה בחו"ל  -  ימשיך משלם הפנסיה לנכות את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מהפנסיה שלך, גם בזמן שאתה שוהה בחו"ל.

 

תקופת המתנה לקבלת שירותים רפואיים

למידע נוסף

ביטוח בריאות ממלכתי מבטיח שירותי בריאות לכל תושב/ת ישראל.

אם שהית בחוץ לארץ וחזרת לישראל, אתה עשוי להיות זכאי לשירותים רפואיים רק לאחר תקופת המתנה, במקרים הבאים:

  • שהית בחוץ לארץ שנתיים רצופות או יותר, ולא שילמת דמי ביטוח בריאות תקופה של 12 חודשים לפחות.
  • שהית בחוץ לארץ וחדלת להיות תושב ישראל.

חשוב לדעת, גם בתקופת ההמתנה עליך לשלם דמי ביטוח בריאות.

טיפ בנושא תושב ישראל היוצא לחו"ל

תושב ישראל המתגורר זמנית בחו"ל חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות גם בתקופת שהייתו בחוץ לארץ. פיגור בתשלום דמי ביטוח בריאות עלול לשלול זכאות לקבלת שירותים רפואיים למספר חודשים, לכן, אם אתה יוצא לחו"ל לתקופה ארוכה, פנה לסניף הביטוח הלאומי והסדר את תשלום דמי הביטוח.

איך משלמים?

לפני צאתך מן הארץ,  אתה מתבקש למלא טופס 6101 דין וחשבון רב שנתי, ולשלוח אותו לסניף הביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריך, או לפנות לסניף ולדווח על נסיעתך הקרובה.

פקידי הביטוח הלאומי ישמחו להעניק לך הסבר מקיף על זכויותיך ועל חובותיך ויסדירו גם את ענייני התשלום.
בפנותך לסניף אל תשכח להשאיר כתובת מדויקת בארץ, שאליה אפשר לפנות בענייניך ולהעביר את הוראות התשלום.

את דמי הביטוח תוכל לשלם באתר התשלומים, באמצעות המחאות, הוראת קבע בבנק או באמצעות מיופה-כוח מטעמך.

זכור! פיגור בתשלום דמי הביטוח גורר קנסות והצמדה, ועלול לפגוע בזכויותיך ובזכויות בני משפחתך לקבלת קצבאות הביטוח הלאומי.

השוהה בחו"ל שנתיים או יותר ויש לו חוב בדמי ביטוח בריאות

תושב/ת ישראל השוהה בחו"ל במשך שנתיים רצופות או יותר, ואינו משלם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי בארץ, והוא מפגר בתשלום דמי הביטוח תקופה של 12 חודשים לפחות, תישלל ממנו הזכות לקבלת שירותים רפואיים בארץ על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי לתקופה מרבית שעד 6 חודשים לכל היותר. 

הסדרת החוב אינה מבטלת את תקופת ההמתנה לקבלת השירותים הרפואיים, אבל אפשר לפדות את תקופת ההמתנה באמצעות תשלום מיוחד.

שהות במדינה שיש עמה אמנה

אם אתה שוהה במדינת אמנה, ומשלם דמי ביטוח באותה מדינה, עליך להמציא אישור על כך למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הקרוב למקום מגוריך, כדי לבדוק אם מגיע לך פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בארץ. האישור ייבדק על פי האמנה שיש עם אותה מדינה ועל פי העיסוקים הכלולים בה.

גם אם אתה זכאי לפטור מדמי ביטוח לאומי, כתושב/ת ישראל עדיין חלה עליך החובה לשלם דמי ביטוח בריאות בארץ. אם יש לך הכנסות, תשלום דמי ביטוח הבריאות יהיה לפי ההכנסה וזאת בשיעור הקבוע בחוק.

אם אינך עובד ואין לך הכנסות, תשלם דמי ביטוח בריאות מינימליים, בסך 103 ש"ח (החל ב- 01.01.2014).

מידע נוסף תוכל למצוא ב"הזכויות על פי האמנות בינלאומיות".

תשלום מיוחד לפדיון תקופת ההמתנה

למידע נוסף

עובד אצל מעסיק ישראלי בחו"ל

אם נשלחת לעבודה בחו"ל על ידי מעסיקך הישראלי וחוזה ההעסקה ביניכם נחתם בארץ, הרי שאתה נחשב כעובד שכיר לכל דבר ועניין, ולכן חובת תשלום וניכוי דמי הביטוח משכרך מוטלת על מעסיקך.

אם מעסיקך הישראלי מבקש להמשיך ולהעסיק אותך בחו"ל גם לאחר שחלפו 5 שנים מיום תחילת עבודתך בחו"ל על פי סעיף 76 לחוק הביטוח הלאומיעל המעסיק לפנות למוסד לביטוח לאומי ולבקש אישור מתאים. 

מי נחשב כתושב ישראל?

למידע נוסף

חוק הביטוח הלאומי אינו מגדיר מיהו תושב ישראל. בתי המשפט קבעו, שתושב ישראל נחשב אדם שמרכז חייו בישראל. למשל: משפחתו בישראל, עבודתו בישראל, יש לו בעלות על רכוש בישראל וכדומה.

"מרכז החיים" של האדם נבדק על פי שני מבחנים: מבחן אובייקטיבי - מקום המגורים בפועל הוא בישראל; ומבחן סובייקטיבי - על פי ראייתו של האדם את המקום שהוא מרכז חייו. על האדם לעמוד בשני המבחנים. ככל שיש לאדם יותר קשרים משמעותיים לישראל, כך גדל הסיכוי שאכן יוכר כתושב ישראל.

אדם יכול להמשיך ולהיחשב לתושב ישראל, גם אם הוא שוהה בחוץ לארץ, ובלבד ששהותו בחוץ לארץ היא זמנית (למשל: לצורך לימודים, טיול, עבודה זמנית וכו'), וכל עוד מרכז חייו ממשיך להיות בישראל.

תנאי הכרחי להיות מוכר כתושב ישראל, נוסף על מבחן מרכז החיים - הוא החזקה באשרת שהייה חוקית בישראל שהיא מסוגי האשרות שמקנות תושבות (כגון אזרחות ישראלית, אשרת ישיבת קבע וכדומה).

תושבים חוזרים

למידע נוסף
 

Please Wait