אכיפה והוצאה לפועל

כל מבוטח ומעסיק מחויבים בתשלום דמי הביטוח במועד הקבוע בחוק.

אם המבוטח או המעסיק לא שילמו חוב בדמי ביטוח, מחויב המוסד לביטוח לאומי בנקיטה של אמצעים חוקיים לגבייתו.

על פי חוק הביטוח הלאומי, עובדי הביטוח הלאומי אשר קיבלו הסמכה מתאימה ואשר שמם פורסם בילקוט הפרסומים הממשלתי, יכולים לנקוט בהליכי אכיפה והוצאה לפועל.

סעיף 367 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי "פקודת המסים" (גבייה)  תחול על דמי הביטוח כאילו היו מס כמשמעותו בפקודה האמורה.

עפ"י הפקודה יכולים עובדי הביטוח הלאומי, שהוסמכו לכך, לנקוט ב-2 סוגים של פעולות ואמצעים לגביית החוב בדמי ביטוח: