ביצוע פעולות הוצאה לפועל- פעולות גובים


פעולות גובים מתבצעות בביתו ובעסקו של המבוטח/ המעסיק החייב.

ביקור גובה לצורך דרישת תשלום

כאמור בפקודת המיסים (גבייה) רשאי המוסד לנקוט בהליכים של ביקור בביתו, בעסקו ובחצר של המבוטח/ המעסיק החייב בדמי הביטוח .

פעולות ההוצאה לפועל נעשות ע"י גובים של המוסד לביטוח לאומי, אשר הוכשרו לתפקידם בהתאם.

עפ"י הפקודה מי שנשלח לבצע פעולות הוצאה לפועל הוא גובה מס.

מכח תפקידם מגיעים הגובים לביתו/ עסקו של המבוטח/ המעסיק- מזדהים בפניו באמצעות תעודת גובה תקפה, מזהים את המבוטח/ המעסיק החייב, מודיעים על קיום החוב, ומבקשים לפרוע את החוב.

אם המבוטח/ המעסיק מוכן לשלם מיידית את סכום החוב או מעוניין להסדיר את החוב באמצעות הסדר תשלומים, אזי הגובה מבצע במקום את ההסדר ונותן למבוטח/ מעסיק אישור- קבלה על התשלום/ ההסדר.

ביצוע רישום עיקול

אם המבוטח/ המעסיק אינו משלם את החוב-  רשאי הגובה לבצע רישום עיקול בביתו/ עסקו של המבוטח על נכסים ומטלטלין שנמצאים במקום.

משמעות רישום העיקול היא שנכסים- מטלטלין המעוקלים אינם ניתנים להעברה/ מכירה/ העלמה עד לתשלום החוב.

אם המבוטח/ המעסיק משלם את החוב - רישום העיקול מתבטל.

הוצאת מטלטלין

אם המבוטח/ המעסיק אינו משלם ואינו מסדיר את החוב-  רשאי הגובה לבצע פעולה של הוצאת המטלטלין מביתו/ עסקו של המבוטח/ המעסיק והעברתם למחסני ההוצאה לפועל.

הפריטים/ מטלטלין/ רכבים/ המעוקלים, לאחר העברתם למחסני ההוצאה לפועל, נשארים ומאוחסנים עד לתשלום החוב של המבוטח/ המעסיק.

אם המבוטח/ מעסיק משלם את החוב ומסדיר את התשלום- ניתן לו מכתב שחרור למחסנים, ומבטלים את העיקולים.

אם המבוטח/ מעסיק אינו מסדיר את החוב ואינו משלם את החוב- מודיע המוסד לביטוח לאומי למחסנים לבצע פעולה של מכירה/ מכרז של המטלטלין המעוקלים.

העתק מההודעה על המכירה נשלח למבוטח/ מעסיק החייב.

 אין למבוטח/ המעסיק החייב זכות ואפשרות למנוע את המכירה/ המכרז של המטלטלין, אלא אם שילם את החוב.

זיכוי חשבון המבוטח/ המעסיק

לאחר ביצוע המכירה מעביר מחסן ההוצאה לפועל לביטוח הלאומי את כספי פידיון המכירה, בניכוי הוצאות תפעול אחסון וביטוח.

עם קבלת הכספים ממחסני ההוצאה לפועל מזכה הביטוח הלאומי את חשבון המבוטח/ מעסיק, ומודיע לו על כך בכתב.

אם חוב המבוטח/ המעסיק לא מתאפס, ועדיין קיימת יתרת חוב - רשאי הביטוח הלאומי להמשיך בהליכים לגביית כל החוב.