ביצוע פעולות אכיפה- עיקולים


ביקורת חוב​

ביטוח לאומי עורך בכל חודש ביקורות חוב לכלל המבוטחים והמעסיקים.

עפ"י החוק וקריטריונים שנקבעו, אנו רשאים לקבוע לאילו מבוטחים/ מעסיקים נשלח הודעות על יתרת חוב, תזכורות ודרישת תשלום.

לאחר משלוח התזכורות וההודעות בדואר למבוטחים/ למעסיקים החייבים, ולאחר ביצוע מספר שיחות טלפון, רשאי המוסד, כאמור בפקודה, לנקוט בהליכים החוקיים לגביית החוב.

צו עיקול

ביטוח לאומי שולח צו עיקול לצד שלישי, שאצלו יכולים להיות נכסים וכספים של המבוטח/ המעסיק החייב, ולחייב את הצד השלישי להעביר את הכספים לצורך כיסוי החוב בדמי ביטוח.

ביטוח לאומי שולח צווי עיקול בגין חוב של המבוטח/ המעסיק בדמי הביטוח לגופים רבים, עם העתק למבוטח/ למעסיק החייב.

פקיד גבייה וממונה על הגבייה, רשאים לשלוח צו עיקול לעניין הפקודה, ללא צורך לפנות לערכאות משפטיות.

הגופים, שאליהם נשלחים צווי העיקול, הם: בנקים/ קופות גמל/ חברות ביטוח/ חברות אשראי/ משרדי ממשלה ומעסיקים וספקים שונים, שיש יסוד סביר שהמבוטח/ מעסיק עובד אתם או אצלם (עיקול משכורת).

ביטוח לאומי רשאי עפ"י הפקודה גם לעקל ולמכור כלי רכב/ ציוד הנדסי וכן נכסי נדל"ן (דירות/ מגרשים/ מקרקעין וכד').

לידיעתך !

צו לעיקול נכסים הינו צו משפטי חתום כחוק ותוקפו 90 יום מיום משלוחו.

הביטוח הלאומי לא מחויב לפנות לבית המשפט לצורך משלוח צו העיקול.

תשובה לצו העיקול

משלוח צווי העיקול מחייב את הצד השלישי, שנשלחו אליו צווי העיקול, להשיב מיידית לביטוח לאומי בתשובה לצו העיקול, אם ישנם נכסים ו/או כספים של המבוטח/ המעסיק החייב.

אם ישנם כספים, או אם יגיעו אל הצד השלישי כספים, במהלך 90 יום מיום משלוח הצו, יהא הצד השלישי מחוייב להעבירם כחוק.

ביטול עיקול

ביטוח לאומי שולח צו לביטול העיקול במקרים הבאים:

אם המבוטח/ מעסיק מסדיר את החוב בדמי הביטוח בדרך כלשהי, ו/אם הצד השלישי מעביר את הכספים במלואם, ו/אם החוב מוסדר ומתאפס.

צו לביטול העיקול נשלח לכלל הגורמים- גופים, עם העתק למבוטח/ מעסיק החייב.

חיוב הצד השלישי

אם הצד השלישי אינו משיב לצו העיקול-  רשאי הביטוח הלאומי לחייב את הצד השלישי בתשלום סכום החוב שמופיע בצו העיקול.