דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

שירותים מיוחדים לנכים

לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים עד גיל פרישה המבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות), או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.
 

תקנות שירותים מיוחדים

למידע נוסף

מי זכאי לקצבה ?

לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים  מגיל 18 עד גיל פרישה המבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ווהיגיינה אישית) במשק הבית או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

החל ב-1.4.2014 הוכנס שינוי באופן בדיקת הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים, כדי להרחיב את מעגל הזכאים.

בנוסף, זכאי לקצבה גם מי שהוא אחד מאלה:

 • מי שמקבל טיפול בדיאליזה פעמיים בשבוע לפחות.
 • מי שהושתל בגופו איבר (כליה, לב, לבלב, ריאה, כבד) או מוח עצם מתורם זר - בחצי השנה שמיום ההשתלה. מי שהושתל בגופו מוח עצם עצמי - שלושה חודשים מיום ההשתלה.
 • חולה אונקולוגי שמקבל טיפול רפואי, מתוך רשימת הטיפולים המופיעים בחוזר נכות 1926.

מי שנמצא במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום אינו זכאי לקצבה.

תנאי הזכאות

למידע נוסף
על המבוטח לעמוד בכל התנאים האלה:
 • הוא מבוטח בביטוח הלאומי וגילו מ-18 עד גיל הפרישה, והוא נמצא בישראל.
 • הוא מקבל קצבת נכות מן הביטוח הלאומי ונקבעה לו על ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות (לעניין שירותים מיוחדים)
 • או הוא אינו מקבל קצבת נכות, אך נקבעה לו על ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 75% (לעניין שירותים מיוחדים), ובלבד שהוא עונה גם על התנאים המפורטים בהמשך.
 • הוא אינו מקבל הטבות על פי הסכם ניידות, למעט מקרים המפורטים בהמשך.
 • הוא אינו נמצא במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, סיעוד או שיקום.

שינויים במבחן הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים (מבחן ה- IADL)

למידע נוסף

הזכאות לקצבה ושיעוריה נקבעו עד כה בהתאם למידת התלות של המבוטח בעזרת הזולת בפעולות היום יום שהן: ניידות בתוך הבית, רחצה, הלבשה, אכילה והיגיינה אישית, וכן בהתאם לצורך בהשגחה למניעת סכנה לו או לזולת.

כיום הזכאות לקצבה ושיעוריה נבדקים גם בהתאם לצורך בעזרה במשק בית: הכנת מזון, הפעלת מכשירי חשמל, אחזקת הבית, טיפול תרופתי, ביצוע קניות וסידורים מוסדיים וכספיים.

אופן הגשת התביעה

תביעה לקבלת קצבה לשירותים מיוחדים ניתן למלא באופן מקוון ולשלוח באתר, או למלא באמצעות נציג בטלפון 3928*.

את התביעה יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

אל טופס התביעה יש לצרף מסמכים רפואיים וכל מסמך אחר הקשור בתביעה.

לפני ההחלטה ייבדק תובע הקצבה בידי רופא מטעם הביטוח הלאומי, ולאחר מכן, במקרים מסוימים, ייבדק בביתו בידי איש מקצוע, שיעריך את מידת תלותו בעזרת הזולת.

לתשומת לבך, 
כדי להקל על אנשים עם נכות קשה ולקצר את זמן הטיפול בתביעותיהם, הוחלט על תהליך טיפול למבוטחים בעלי מוגבלויות קשות ב"מסלול מהיר". 
במקרים אלה אפשר להגיש את התביעה גם אם עדיין לא חלפו 90 ימים מהיום שנעשה האדם זכאי לקצבת נכות (אם אינו מקבל קצבת נכות  - מיום שנקבעו לו 75% נכות רפואית לעניין שירותים מיוחדים לנכים), ואנו נבחן את זכאותו לקצבה מהיום ה- 31 לאחר שנעשה זכאי לקצבת הנכות (ראו פירוט בדף "תקופת זכאות")

 

הגבלת שכר הטרחה שמותר למייצג לגבות ממך

למידע נוסף

מסלול מהיר לבעלי מוגבלויות קשות

כדי להקל על אנשים עם נכות קשה ולקצר את זמן הטיפול בתביעותיהם, הוחלט על תהליך טיפול למבוטחים עם מוגבלויות קשות ב"מסלול מהיר".

מבוטחים עם מוגבלות קשה שייבדקו במסלול המהיר:

 • חולים במחלה ממארת הנמצא בשלבי טיפול אקטיבי במחלה או חלילה במצב סופני
 • חולי A.L.S. המקבלים טיפול ב- RILUTEK
 • חולים בשחפת קשה
 • מבוטחים בשנה הראשונה לאחר השתלות: כליה, לב, ריאות, כבד, לבלב או מח עצם
 • חולים במחלות קשות או זיהומיות, המקבלים טיפולים פעילים. 

במקרים אלו יחליט הרופא בסניף אם מדובר במקרה של "מסלול מהיר", ואם נדרשת נוכחות של מבקש הקצבה לצורך קבלת החלטה. "התביעות במסלול מהיר" יקבלו עדיפות בטיפול, והביטוח הלאומי ישתדל לסיים את הטיפול בתביעה בתוך 30 ימים מיום קבלת התביעה.

תקופת הזכאות

הזכאות לקצבה מתחילה ב-1 בחודש שהוגשה בו התביעה, אך לא לפני שעברו 90 יום מיום שנעשה האדם זכאי לקצבת נכות. אם אינו מקבל קצבת נכות  - מיום שנקבעו לו 75% נכות רפואית (לעניין שירותים מיוחדים לנכים).

עם זאת, רופא הביטוח הלאומי רשאי לקבוע זכאות לקצבה רטרואקטיבית לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים לפני הגשת התביעה, ובתנאי שהאדם עונה על כל התנאים המזכים בקצבה. 

החל בספטמבר 2012 נכה שנמצא כתלוי בעזרת אדם אחר 6 חודשים רצופים לפחות ונקבעה לו  נכות רפואית בשיעור של 75% (לשירותים מיוחדים) - תשולם לו הקצבה לאחר שעברו 30 יום בלבד מיום שנעשה זכאי לקצבת הנכות, ובתנאי שלא קיבל גמלה לילד נכה בתקופה זו.

גבר ואשה שהגיעו לגיל פרישה  אינם זכאים לקצבה, אלא אם כן הגישו את התביעה לכל המאוחר 6 חודשים לאחר גיל הפרישה, ורופא המוסד קבע שהם היו זכאים לקצבה לשירותים מיוחדים בתקופה שלפני גיל הפרישה.

מי שנמצא זכאי לקבלת קצבה לשירותים מיוחדים בעת הגיעו לגיל פרישה, יימשך תשלום הקצבה לאחר גיל הפרישה כל עוד עונה לתנאי הזכאות. 

שיעורי הקצבה

מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית רוב פעולות היום-יום ברוב שעות היממה, או מי שזקוק להשגחה מתמדת - זכאי לקצבה בשיעור של 50% מקצבת נכות מלאה ליחיד -  1,095 ש"ח (החל ב- 01.04.2015).

מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית כל פעולות היום-יום ברוב שעות היממה - זכאי ל-105% מקצבת נכות מלאה ליחיד -   2,452 ש"ח (החל ב- 01.04.2015).

החל מאפריל 2015, הוגדלה קצבת שירותים מיוחדים למי שזקוק לעזרה רבה בעשיית פעולות היום יום, לשיעור של 112%- תוספת של 153 ש"ח וזאת בעקבות העלאת שכר המינימום.

מי שתלוי לחלוטין באדם אחר בעשיית כל פעולות היום-יום בכל שעות היממה - זכאי לקצבה בשיעור 175% מקצבת נכות מלאה ליחיד -  4,115 ש"ח (החל ב- 01.04.2015).

החל מאפריל 2015, הוגדלה קצבת שירותים מיוחדים למי שתלוי לחלוטין בעזרת הזולת לשיעור של 188%- תוספת של 285 ש"ח וזאת בעקבות העלאת שכר המינימום.

נוסף על הסכום הבסיסי של הקצבה משולמת תוספת לקצבה:

למי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 50% - 306 ש"ח (החל ב- 01.01.2017).
למי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 112% - 624 ש"ח (החל ב- 01.01.2017).
למי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 188% - 930 ש"ח (החל ב- 01.01.2017).

תוספת לנכה מונשם

למידע נוסף

החל ב-1 באפריל 2015 משולמת תוספת לקצבת שירותים מיוחדים לנכה מונשם בסכום חודשי של  1,817 ש"ח (החל ב- 01.01.2017) (תשלום זה מחליף את התשלום ששולם עד כה ממשרד הרווחה בסך 1,100 ש"ח בחודש).

ערעור על החלטת המוסד

למידע נוסף
- ערעור לוועדת ערערים לשירותים מיוחדים, יכול להגיש מי שאינו שבע רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי.
- ערעור לוועדה רפואית לעררים בנכות כללית, יכול להגיש מי שתביעתו נדחתה בשל אחוזי נכות רפואית שאינם מזכים בגמלה.
- ערעור לבית הדין לעבודה, ניתן להגיש בשאלות חוק בלבד.

דיון חדש בתביעה

תובע שהוחמר מצבו רשאי לבקש דיון חדש בתביעתו לאחר 6 חודשים מיום שנדחתה תביעתו או שאושרה לו גמלה חלקית, ובתנאי שימציא אישור רפואי שהוחמר מצבו. במקרים של החמרה, גם אם עדיין לא חלפו 6 חודשים, רשאי רופא המוסד לביטוח לאומי להחליט אם יש מקום לחדש את הדיון בהתאם למסמכים הרפואים שהוגשו.

את הבקשה יש לשלוח על גבי טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת שירותים מיוחדים

לתשומת הלב, המוסד לביטוח לאומי רשאי מעת לעת לבדוק מחדש את מצבך הרפואי והתפקודי.

למקבל קצבאות נוספות במוסד

קצבה מיוחדת לעולים נכים קשים

קצבה מיוחדת לעולים נכים קשים, בני 18 עד גיל פרישה מורכבת משתי קצבאות:
 1. קצבה לשירותים מיוחדים לעולה - משולמת מהיום ה-91 לעלייה ועד תום שנה לעלייה, על-פי הערכת התלות של הנכה באדם אחר, ומבלי שיידרש לבדיקת אחוז הנכות הרפואית שלו.
 2. קצבת נכות מיוחדת לעולה - משולמת מהיום ה-181 לעלייה ועד תום השנה הראשונה לעלייה, בתנאי שנמצא זכאי קודם לכן לקצבה לשירותים מיוחדים לעולה, כפי שמוסבר בסעיף הקודם.

לקראת השנה השנייה לעלייה תיבדק זכאותו של העולה לקצבה לשירותים מיוחדים על פי תנאי הזכאות לקצבה לשירותים מיוחדים, ולקצבת נכות כללית לפי תנאי הזכאות לקצבת נכות כללית.

מענק פטירה

למידע נוסף

עצות שימושיות למימוש זכויות

למידע נוסף

סימולטור הטבות למקבלי קצבאות הביטוח הלאומי במוסדות וארגונים אחרים

למידע נוסף

תעודת נכה

למידע נוסף
 

Please Wait