דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

מענק לחייל משוחרר בעבודה נדרשת


על פי חוק הביטוח הלאומי משולם מענק חד פעמי לחיילים משוחררים משירות סדיר ולמי שסיימו שירות לאומי או שירות לאומי - אזרחי של 24 חודשים ושעבדו במשך 6 חודשים מלאים ב עבודה נדרשת.
מי שהפסיקה את השירות הלאומי או השירות הלאומי - אזרחי עקב נישואין, תוכל להיות זכאית למענק בתנאי שהשלימה 6 חודשי שירות לפחות, ונישאה תוך 30 ימים מיום הפסקת השירות.
מי שעבדו פחות מ-6 חודשים מלאים יכולים להיות זכאים בתנאים מסוימים למענק חלקי, אם עבדו בעבודה המוגדרת כעבודה מועדפת.

העבודה צריכה להיות במשרה מלאה, כנהוג בענף שבו אתה עובד, ככלל 8 שעות עבודה ביום.

בכל מקרה של עבודה בהיקף נמוך יש לפנות לברור זכאות למענק בסניף הביטוח הלאומי במקום מגוריך.

 

 

טיפ בנושא מענק לחייל משוחרר בעבודה נדרשת

למידע נוסף
אם הוצעה לחייל משוחרר עבודה, שאינה כלולה ברשימת העבודות הנדרשות, או שיש לו ספק, אם היא עבודה נדרשת, אנו ממליצים לו לבדוק, בסניף הביטוח הלאומי, הקרוב למקום המגורים, לפני תחילת העבודה, אם אכן העבודה היא נדרשת.

תנאי זכאות

למידע נוסף
המענק ישולם לך אם אתה עונה על שלושת התנאים האלה:
  • עבדת בעבודה שהוכרה כעבודה נדרשת לעניין תשלום המענק.
  • עבדת מינימום תקופת עבודה.

רשימת עבודות מזכות

למידע נוסף

במפעלי תעשייה ובתי מלאכה, בתחנות דלק, באתרי בנייה, בבתי מלון, באתרי גידול חקלאיים ובתי אריזה ובטיפול באנשים עם מוגבלויות. 

מענק חלקי לעובד ב"עבודה מועדפת"

אם עבדת פחות מ-6 חודשים מלאים בעבודה הנדרשת, ולפיכך אינך זכאי למענק, תוכל להיות זכאי, בתנאים מסוימים, למענק חלקי אם עבדת בעבודה המוגדרת כעבודה מועדפת.

כדי להיות זכאי למענק חלקי, עליך לענות על 2 התנאים הבאים:

  • לעבוד בעבודה המוכרת כעבודה נדרשת, שנקבעה כלא-מתאימה לך מבחינת המקצוע או המרחק, לפחות 25 ימי עבודה רצופים בתוך 21 החודשים הראשונים מיום שחרורך, או 3 חודשים רצופים בין החודש ה-22 לחודש ה-24 מיום שחרורך משירות חובה.

  • להיות זכאי לדמי אבטלה ( נדרש רק ממי שהתחיל לעבוד בעבודה מועדפת לאחר שחלפה שנה מהשחרור ).

 

שיעור המענק 

המענק החלקי יחושב באופן יחסי למספר ימי העבודה בעבודה המועדפת.

שיעורי המענק

סכום המענק המלא למי שהשלים תקופת עבודה המזכה במענק בדצמבר 2013 ואילך -  9,550 ש"ח (החל ב- 01.01.2014).

מענק חלקי בחקלאות

חייל משוחרר שעבד בחקלאות 4 חודשים בלבד, יקבל מענק חלקי –  6,367 ש"ח (החל ב- 01.01.2014).

 

ניכויים מתשלום המענק

ניכוי מס הכנסה
המוסד לביטוח לאומי אינו מנכה מס במקור בעת תשלום המענק, אולם במס הכנסה סכום המענק ייחשב כהכנסה לכל דבר, ויילקח בחשבון יחד עם ההכנסות האחרות לצורך חישוב מס.

חייל משוחרר, שהכנסתו בשנה שבה קיבל את המענק הגיעה לסף המס, עשוי להידרש על ידי מס הכנסה לשלם מס על המענק, בבואו לערוך תיאום מס או בעת הגשת דו"ח שנתי - בין אם הגשת הדו"ח נעשית ביוזמתו לצורך החזר מס ובין אם על פי דרישת מס הכנסה.

למקבל קצבאות נוספות במוסד

מענק מופחת למי שקיבל דמי אבטלה


אם קיבלת דמי אבטלה ב–11 החודשים שקדמו לתחילת עבודתך הנדרשת הראשונה, ישולם לך מענק בשיעור מופחת. חלק מהתשלום שקיבלת בעבור ימי האבטלה ינוכה מסכום המענק המגיע לך.

מסמכים שיש להגיש

  • צילום תעודת שחרור מצה"ל או מסמך אחר מן הצבא, המעיד על מועד סיום שירות סדיר, אישור על תקופת שירות לאומי בהתנדבות מאחד הגורמים המורשים לכך, או אישור על תקופת השירות בשירות לאומי - אזרחי מרשות השירות הלאומי - אזרחי.
  • אישורי המעסיקים על סוג העבודה שנעשתה, מקום העבודה ותקופת העבודה, בציון מספר ימי העבודה בכל אחד מחודשי העבודה.
  • אם התחלת לעבוד בעבודה נדרשת לאחר שחלפו 12 חודשים מיום שחרורך משירות סדיר, עליך להמציא צילומים של כל תלושי השכר בכל עבודה שעבדת בשנה וחצי שקדמה לתחילת העבודה הנדרשת/מועדפת.

אופן הגשת התביעה

את התביעה למענק אפשר להגיש בכל אחד מסניפי המוסד לביטוח לאומי ברחבי הארץ על גבי "טופס תביעה לתשלום מענק".

אפשר להגיש את התביעה אונליין עם המסמכים הנלווים וכן באמצעות הפקס של הסניף, ואין חובה להגיש מסמכים מקוריים.
עם זאת, הביטוח הלאומי רשאי לדרוש ממך להציג מסמך מקורי, אם הצילום או הפקס שהתקבל אינו ברור, או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתו של פקיד התביעות.

 

מועד הגשת התביעה

תביעה למענק אפשר להגיש לאחר שסיימת לעבוד בעבודה הנדרשת 6 חודשי עבודה מלאים לפחות, ולא יאוחר מ-42 חודשים מיום שחרורך מהשירות הצבאי הסדיר.

אם תגיש את התביעה לאחר המועד הזה, לא תהיה זכאי לתשלום המענק.

מקרים בהם לא תהיה זכאות למענק

למידע נוסף

ערעור על החלטת המוסד

למידע נוסף
 

Please Wait