אמנות בינלאומיות

הביטוח הלאומי מופקד על הביטחון הסוציאלי של תושבי ישראל, ומשלם קצבאות לזכאים על פי החוקים הסוציאליים של מדינת ישראל.

נוסף על כך הביטוח הלאומי מופקד על יישום אמנות בינלאומיות בתחום הביטוח הסוציאלי, המבטיחות מיצוי זכויות של מי שנעים בין מדינת ישראל לבין מדינת אמנה.

האמנות הבינלאומיות מקנות לתושבי ישראל ולתושבי מדינות האמנה זכות לקבלת קצבאות, ודואגות למניעת כפל תשלום דמי ביטוח, לשמירה על רצף תקופות הביטוח ועוד, בהתאם למה שנקבע בכל אמנה.

אם אתה עובר ממדינת ישראל למדינת אמנה או ממדינת אמנה למדינת ישראל, עליך לפנות לתחום קשרי חוץ במוסד לביטוח לאומי, כדי להסדיר את זכויותיך הסוציאליות.

פירוט השירותים הניתנים לך על ידי תחום קשרי חוץ.