חוק הגטאות הגרמני


חוק הגטאות שנחקק בגרמניה ביוני 2002, קובע כי תקופות עבודה שלא הייתה בכפייה בגטאות שנמצאו בשטחים שנכבשו על ידי הרייך הגרמני או סופחו על ידו, תובאנה בחשבון במניין תקופות הביטוח לצורך חישוב זכאות לקצבת זקנה ושאירים מהמוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה.
חוברת הסברה של המוסד לביטוח סוציאלי הגרמני לחוק הגיטאות בשפה העברית

התפתחות חוק הגטאות

ב-18 ביוני 1997 קבע בית המשפט לעניינים סוציאליים בגרמניה בפסק דין תקדימי, שיש להכיר בתקופות עבודה שלא הייתה בכפייה בגטו לודג' בפולין, כתקופות ביטוח לצורך חישוב זכאות לקצבת זקנה ושאירים. בעקבות פסק דין זה, החלו המוסדות לביטוח סוציאלי בגרמניה לשלם קצבאות למי שהתקיימו לגביו תנאי הזכאות.

ביוני 2002 נחקק בגרמניה חוק הגטאות, אשר החיל את התנאים על גטאות נוספים.

ביוני 2009 הרחיב בית המשפט לעניינים סוציאליים בגרמניה את תנאי הזכאות לקצבה על פי חוק הגטאות.

החל מחודש אוגוסט 2014 חל שינוי בחוק הגטאות. השינוי מאפשר לקבל את הקצבה רטרואקטיבית משנת 1997 למי שהקצבה שולמה לו ממועד מאוחר יותר. 

בחודש אוגוסט 2014, התחילו המוסדות הגרמניים לפנות בכתב לזכאים הפוטנציאלים, על מנת שיבחרו בין קבלת תשלום רטרואקטיבי והקטנת הקצבה החודשית, לבין ויתור על התשלום הרטרואקטיבי והמשך קבלת הקצבה שנקבעה להם בעבר.  

המוסד הגרמני שולח למי שכבר התחיל לקבל קצבה לפי חוק הגטאות מכתבי בחירה בשפה העברית בצרוף הסבר על מהות תיקון החוק (ZRBG 123), וטופס תשובה.

מענק חד-פעמי של 2000 יורו

בשנת 2007 קבעה ממשלת גרמניה שמשרד האוצר הגרמני (BADV ,Bundesamt fuer zentrale Dienste und offene Vermoegungsfragen) ישלם מענק חד-פעמי של 2000 יורו, למי שתביעתו לקצבת זקנה נדחתה לפי חוק הגטאות.
מאוחר יותר החליטה ממשלת גרמניה, שניתן לקבל גם קצבת זקנה חודשית לפי חוק הגטאות וגם מענק חד-פעמי של 2000 יורו.
לתשומת הלב: לתביעות ובירורים בנוגע למענק יש לפנות ישירות  ל- BADV לכתובת:

Bundesamt fuer zentrale Dienste und offene Vermoegungsfragen
53221 Bonn
Germany

Telefon: +49(0)22899 7030 1324

E-mail: poststelle.afg@badv.bund.de

חוג הזכאים

מי שנמנה על אחד מאלה, עשוי להיות זכאי לקצבה לפי חוק הגטאות:

 • מי שהוגדר כנרדף הנאצים בהתאם לחוק ה – BEG (חוק הפיצויים הפדראלי הגרמני), וכן
  שהה בתנאי כפייה בגטו אשר נמצא בשטח ההשפעה של המשטר הנציונל-סוציאליסטי, וכן
  ביצע עבודה מכוח החלטתו האישית וקיבל תמורה עבורה
 • אלמן/אלמנה של מי שעונה על התנאים  בסעיף 1 לעיל

 אופן הגשת התביעה

ניתן למצוא את טפסי התביעה כאן באתר או לחילופין לפנות לתחום קשרי חוץ בפקס או במייל לצורך קבלת טופסי תביעה: לקצבת זקנה טופס ZRBG 100  ולקצבת שאירים טופס ZRBG 500 .
את הטפסים יש למלא בלועזית ולשלוח אותם למוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה לכתובת:

DRV
40194 Duesseldorf
גרמניה / Germany

יורשים של מי שעבד בגטו (להוציא אלמן/אלמנה).  

יורש (שהוכר על ידי בית משפט בישראל) עשוי להיות זכאי לתשלום רטרואקטיבי (שהוא סכום קצבת הזקנה שהמנוח היה אמור לקבל בעודו בחיים) אם מתקיימים כל התנאים הבאים:  

 • המנוח הוגדר כנרדף הנאצים בהתאם לחוק ה – BEG (חוק הפיצויים הפדראלי הגרמני)
 • המנוח שהה בתנאי כפייה בגטו אשר נמצא בשטח ההשפעה של המשטר הנציונל-סוציאליסטי
 • ביצע עבודה מכוח החלטתו האישית וקיבל תמורה עבורה
 • המנוח לא תבע, בעודו בחיים, קצבה לפי חוק הגטאות
 • המנוח היה בחיים בתאריך 27/6/2002
 • המנוח הגיש תביעה לקצבת זקנה בישראל

 
לבדיקת הזכאות של המנוח יש לפנות בכתב למוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה. במכתב יש לציין את שמות היורשים וכתובתם בלועזית וכן את מספר הזהות שלהם. אם ידוע מספר הביטוח הסוציאלי הגרמני של המנוח, חשוב לציין אותו.

לתשומת הלב,

-   בכל בירור בנושא זכויות היורשים, יש לפנות ישירות אל המוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה, בדואר שכתובתו רשומה לעיל, לטלפון: 0049-211-9370  או לפקס: 0049-211-937-3096

-  בכל פנייה למוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה, יש לציין את מספר הביטוח הסוציאלי שקיבלתם. ללא ציון המספר, המוסד בגרמניה לא יוכל לאתר את תיקכם.